11/Sv. 119

HR

Službeni list Europske unije

61


32009D0776


L 278/51

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 16. listopada 2009.

o odstupanju od Odluke Vijeća 2001/822/EZ u pogledu pravila podrijetla za pripremljene i konzervirane škampe i kozice iz Grenlanda

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7813)

(2009/776/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici (1), a posebno članak 37. njezinog Priloga III.,

budući da:

(1)

Komisija je 28. prosinca 2001. donijela Odluku 2001/936/EZ (2) o odstupanju od definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” kako bi se u obzir uzelo posebno stanje na Grenlandu s obzirom na škampe i kozice vrste Pandalus borealis. To odstupanje isteklo je 31. prosinca 2006.

(2)

Grenland je pismom od 26. lipnja 2009. koje je primljeno 6. srpnja 2009. zatražio novo odstupanje od pravila podrijetla utvrđenih u članku 37. Priloga III. Odluci 2001/822/EZ s obzirom na godišnju količinu od 2 500 tona pripremljenih i konzerviranih škampa i kozica vrste Pandalus borealis namijenjenih za izvoz iz Grenlanda.

(3)

Grenland svoj zahtjev temelji na činjenici da tijekom određenih razdoblja u godini postoji manjak zaliha kozica s podrijetlom.

(4)

Člankom 37. Priloga III. Odluci 2001/822/EZ s obzirom na definiciju pojma „proizvodi s podrijetlom” i na načine upravne suradnje predviđeno je da se odstupanja od pravila podrijetla mogu odobriti ako to opravdava razvoj postojećih industrija ili stvaranje novih industrija u nekoj zemlji ili nekom području.

(5)

Zatraženo odstupanje opravdano je u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 7. Priloga III. Odluci 2001/822/EZ s obzirom na razvoj postojeće industrije u Grenlandu. Kako se odstupanje odobrava za proizvode koji uključuju stvaran postupak prerade i kako lokalna dodana vrijednost korištenim sirovim rakovima bez podrijetla iznosi barem 45 % vrijednosti gotovog proizvoda, odstupanje će doprinijeti razvoju postojeće industrije. Odstupanje je neophodno za opstanak jedne tamošnje tvornice. Iskorištenost odstupanja koje je odobreno 2001. ostala je iznimno niska (402 tone u 2001. i nula tona od siječnja 2003. do prosinca 2006.). Stoga je potrebno odobriti odstupanje za istu godišnju količinu koja je obuhvaćena odstupanjem iz 2001., tj. za 2 100 tona.

(6)

Pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti koji se tiču količina, nadzora i trajanja, ovo odstupanje neće nanijeti ozbiljnu štetu gospodarskim sektorima ili postojećoj industriji Zajednice ili jedne ili više država članica.

(7)

Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (3) utvrđuju se pravila za upravljanje carinskim kvotama. Ta bi se pravila trebala primjenjivati mutatis mutandis na upravljanje količinom za koju se dotično odstupanje odobrava ovom Odlukom.

(8)

Budući da se odstupanje traži za razdoblje koje počinje 1. kolovoza 2009., odstupanje bi trebalo odobriti s učinkom od tog dana. Grenlandska tijela u svojem pismu od 26. lipnja 2009. predlažu da odobreno razdoblje istekne s prestankom primjene Odluke 2001/822/EZ, tj. 31. prosinca 2013.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupajući od Priloga III. Odluci 2001/822/EZ smatra se da pripremljeni i konzervirani škampi i kozice vrste Pandalus borealis oznake KN ex 1605 20 koje se u Grenladnu prerađuju od škampa i kozica bez podrijetla imaju podrijetlo iz Grenlanda u skladu s uvjetima iz ove Odluke.

Članak 2.

Odstupanje predviđeno člankom 1. primjenjuje se na količine određene u Prilogu, koje se u Zajednicu uvoze iz Grenlanda tijekom razdoblja od 1. kolovoza 2009. do 31. prosinca 2013.

Članak 3.

Članci 308.a, 308.b i 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93 koji se odnose na upravljanje carinskim kvotama primjenjuju se mutatis mutandis na upravljanje količinama iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 4.

Carinska tijela Grenlanda poduzimaju mjere potrebne da se obave količinski provjere izvoza proizvoda iz članka 1.

Sve potvrde o prometu EUR 1. koje izdaju u vezi s tim proizvodima moraju sadržavati uputu na ovu Odluku.

Nadležna tijela Grenlanda Komisiji tromjesečno dostavljaju izvještaje o količinama za koje je su izdali potvrde o prometu robe EUR.1 u skladu s ovom Odlukom i o serijskim brojevima tih potvrda.

Članak 5.

Polje 7. potvrda o prometu robe EUR.1 koje se izdaje u skladu s ovom Odlukom sadrži jednu od sljedećih unosa:

„Derogation — Decision 2009/776/EC”,

„Dérogation — Décision 2009/776/CE”.

Članak 6.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. kolovoza 2009. do 31. prosinca 2013.

Članak 7.

Ova je Oduka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2009.

Za Komisiju

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

(2)  SL L 345, 29.12.2001., str. 91.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.


PRILOG

Redni broj

Oznaka KN

Naziv robe

Razdoblje

Količine (u tonama)

09.0691

ex 1605 20

Pripremljeni ili konzervirani škampi i kozice vrste Pandalus borealis

od 1.8.2009. do 31.7.2010.

2 100

od 1.8.2010. do 31.7.2010.

2 100

od 1.8.2011. do 31.7.2012.

2 100

od 1.8.2012. do 31.7.2013.

2 100

od 1.8.2013. do 31.12.2013.

875