23.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. oktober 2009

om en undtagelse fra Rådets afgørelse 2001/822/EF hvad angår oprindelsesreglen for tilberedte og konserverede rejer fra Grønland

(meddelt under nummer K(2009) 7813)

(2009/776/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 37 i det tilknyttede bilag III, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. december 2001 vedtog Kommissionen beslutning 2001/936/EF om en undtagelse fra Rådets afgørelse 2001/822/EF hvad angår oprindelsesregler med hensyn til tilberedte og konserverede rejer fra Grønland (2). Denne undtagelse udløb den 31. december 2006.

(2)

Ved brev af 26. juni 2009, der indgik den 6. juli 2009, anmodede det grønlandske landsstyre om en undtagelse fra oprindelsesreglen i artikel 37 i bilag III til afgørelse 2001/822/EF for en årlig mængde på 2 500 tons tilberedte og konserverede rejer af arten Pandalus borealis, som udføres fra Grønland.

(3)

Det grønlandske landsstyre baserede sin anmodning på en knaphed på rejer med oprindelsesstatus i visse perioder af året.

(4)

Artikel 37 i bilag III til afgørelse 2001/822/EF om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde fastsætter, at der kan vedtages undtagelser fra oprindelsesreglerne, når udviklingen af bestående industrier eller oprettelsen af nye industrier i et land eller territorium berettiger hertil.

(5)

Den ønskede undtagelse er berettiget i medfør af artikel 37, stk. 1 og 7, i bilag III til afgørelse 2001/822/EF med hensyn til udvikling af en eksisterende industri i Grønland. Da undtagelsen vedtages for produkter, der undergår en reel forarbejdning, og den lokale merværdi af de anvendte rå krebsdyr, der ikke har oprindelsesstatus, er på mindst 45 % af det færdige produkts værdi, vil undtagelsen bidrage til udviklingen af en bestående industri. Undtagelsen er vigtig for en virksomheds overlevelse. Udnyttelsen af den undtagelse, der blev vedtaget i 2001, var yderst begrænset (402 tons i 2002 og 0 tons fra januar 2003 til december 2006). Undtagelsen bør derfor vedtages for samme årlige globale mængde som den, der var omfattet af den undtagelse, der blev vedtaget i 2001, dvs. 2 100 tons.

(6)

Forudsat at visse betingelser med hensyn til mængder, overvågning og varighed overholdes, forårsager undtagelsen ikke alvorlig skade for nogen erhvervsgren eller etableret industri i Fællesskabet eller i en eller flere medlemsstater.

(7)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) er der fastsat en ordning for forvaltning af toldkontingenter. Disse regler bør finde tilsvarende anvendelse på forvaltningen af den mængde, som den vedtagne undtagelse gælder for.

(8)

Da undtagelsen er ønsket for en periode, der begynder den 1. august 2009, bør den vedtages med virkning fra nævnte dato. Det grønlandske landsstyre har i sit brev af 26. juni 2009 foreslået, at den pågældende periode udløber den 31. december 2013, når afgørelse 2001/822/EF ikke længere finder anvendelse.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en undtagelse fra bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses tilberedte og konserverede rejer af arten Pandalus borealis henhørende under KN-kode ex 1605 20 og forarbejdet i Grønland på basis af rejer uden oprindelsesstatus for at have oprindelse i Grønland i overensstemmelse med denne beslutnings betingelser.

Artikel 2

Den i artikel 1 omhandlede undtagelse omfatter de mængder, der er angivet i bilaget til denne beslutning, og som indføres i Fællesskabet fra Grønland mellem 1. august 2009 og 31. december 2013.

Artikel 3

Artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93 vedrørende forvaltning af toldkontingenter finder tilsvarende anvendelse på forvaltningen af de mængder, der er angivet i bilaget til denne beslutning.

Artikel 4

De grønlandske toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter.

I alle de EUR.1-varecertifikater, de udsteder for de pågældende produkter, anføres der en henvisning til denne beslutning.

De kompetente myndigheder i Grønland sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der i medfør af denne beslutning er udstedt EUR.1-varecertifikater, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i medfør af denne beslutning, skal indeholde en af følgende angivelser:

»Derogation — Decision 2009/776/EC«

»Dérogation — Décision 2009/776/CE«

Artikel 6

Denne beslutning anvendes fra den 1. august 2009 til den 31. december 2013.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(2)  EFT L 345 af 29.12.2001, s. 91.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1


BILAG

Løbenr.

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængder

(tons)

09.0691

ex 1605 20

Tilberedte og konserverede rejer af arten Pandalus borealis

1.8.2009 til 31.7.2010

2 100

1.8.2010 til 31.7.2011

2 100

1.8.2011 til 31.7.2012

2 100

1.8.2012 til 31.7.2013

2 100

1.8.2013 til 31.12.2013

875