6.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 35/10


Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (EuropeAid)

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή (AD 14), Βρυξέλλες

(άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

COM/2014/10349

(2014/C 35 A/03)

Ποιοι είμαστε

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η DEVCO/EuropeAid αποτελεί τη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον καθορισμό των τομεακών πολιτικών στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας με στόχο τη μείωση της φτώχειας στον κόσμο, τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της σωστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η DEVCO/EuropeAid προωθεί τον συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η DEVCO/EuropeAid είναι υπεύθυνη (είτε από μόνη της είτε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) για τον πολυετή προγραμματισμό και την εφαρμογή των μέσων εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Η DEVCO/EuropeAid εφαρμόζει την πολιτική συνεργασίας με αποκεντρωμένο τρόπο μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό, καθορίζει, θεσπίζει και εκτελεί τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υποστήριξη και τον έλεγχο των συστημάτων που απαιτούνται για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα επίπεδα κανονικότητας, ποιότητας, αντίκτυπου και προβολής των προγραμμάτων που υλοποιούνται.

Η Διεύθυνση H είναι υπεύθυνη για τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία με την Ασία, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή/Περσικό Κόλπο και τον Ειρηνικό. Συμβάλλει στην εκπόνηση του πολυετούς προγραμματισμού και εξασφαλίζει τον συντονισμό κατά την εφαρμογή των ενεργειών για τη χορήγηση χρηματοδότησης, προωθώντας τη μεθοδολογική συνοχή και τη διασφάλιση της ποιότητας σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Α, Β και Γ και υποστηρίζοντας τις αντιπροσωπείες σε αποκεντρωμένα έργα και προγράμματα σε όλο τον κύκλο λειτουργιών, προκειμένου να διασφαλιστούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος.

Τι προτείνουμε

Ο ρόλος του διευθυντή είναι να διασφαλίζει τον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό και τη διαχείριση της Διεύθυνσης, υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή. Επίσης, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η δραστηριοποίηση του προσωπικού και η εξασφάλιση ότι η Διεύθυνση κερδίζει την εμπιστοσύνη των εταίρων και εκπληρώνει τον ρόλο που της έχει ανατεθεί συμβάλλοντας στην μετατροπή της Γενικής Διεύθυνσης σε κέντρο αριστείας για την αναπτυξιακή πολιτική και τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας εντός του ρόλου και της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Η Διεύθυνση διαχειρίζεται γενικό ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές, τόσο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (1).

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της Διεύθυνσης είναι περίπου 620 άτομα, εκ των οποίων 523 εργάζονται σε 22 αντιπροσωπείες.

Τι αναζητούμε

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

Καλή γενική γνώση όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλή γνώση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλαδή Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας), των θεματικών και οριζόντιων προγραμμάτων, καθώς και των νέων χρηματοδοτικών μέσων που προτείνονται από το 2014 και μετά.

Ευρεία γνώση και εξειδίκευση στον τομέα της ανάπτυξης και της εξωτερικής βοήθειας σε επιχειρησιακό επίπεδο, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με επιτόπια εμπειρία.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης που σχετίζονται με τη θέση.

Άριστη γνώση και εμπειρία των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων και των θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, κατά προτίμηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμπειρία όσον αφορά τη χάραξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών πολιτικών ή νομοθεσίας.

Αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες, καινοτόμο και δημιουργικό πνεύμα.

Ικανότητα έμπνευσης και κινητοποίησης πολυτομεακών ομάδων εμπειρογνωμόνων με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση.

Αποδεδειγμένες διαπραγματευτικές και συντονιστικές δεξιότητες, ικανότητα αποτελεσματικού διαλόγου με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε υψηλό επίπεδο καθώς και άριστη εμπειρία όσον αφορά τον συντονισμό και/ή τη διαπραγμάτευση σε διοργανικό ή διεθνές επίπεδο.

Εξαιρετικές ικανότητες παρουσίασης και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει (κριτήρια επιλεξιμότητας):

Οι υποψήφιοι θα ληφθούν υπόψη για τη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Ιθαγένεια: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο, σε περίπτωση που η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, σε περίπτωση που η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο που αντιστοιχεί στους ανωτέρω τίτλους σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν σαφώς για κάθε θέση υψηλού επιπέδου τον τίτλο και τον ακριβή ρόλο που έχουν διαδραματίσει.

Πείρα σε θέματα διαχείρισης: τουλάχιστον πέντε από τα έτη επαγγελματικής πείρας που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αφορούν θέσεις διαχείρισης υψηλού επιπέδου (2).

Γλώσσες: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες.

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν ακόμα συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναλαμβάνουν υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014, ως νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως εκείνη που συμπληρώνεται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο ο υπάλληλος φθάνει στην ηλικία των 66 ετών [βλ. άρθρο 52 στοιχείο α) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης].

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Οι υποψήφιοι απαιτείται να επιβεβαιώσουν ότι δέχονται να προβούν σε δήλωση σχετικά με τη δέσμευσή τους να ενεργούν ανεπηρέαστοι υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και σε δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντά τους τα οποία ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία τους.

Διορισμός και όροι απασχόλησης

Ο διευθυντής θα επιλεγεί και θα διοριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης [βλέπε επίσης: συνοπτικό έγγραφο σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους (4)]. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών της Επιτροπής και από ένα κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι προσλήψεων. Ο μισθός και οι όροι απασχόλησης είναι εκείνοι που ορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τους υπαλλήλους βαθμού AD 14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι όλοι οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, να ολοκληρώσουν επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα προσληφθεί ως μόνιμος υπάλληλος σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Ίσες ευκαιρίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών.

Η DEVCO/EuropeAid δεσμεύεται να επιτύχει πολυμορφία και αναζητά ένα ισορροπημένο και διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό. Οι γυναίκες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η προκήρυξη για την εν λόγω θέση μπορεί να δημοσιευθεί παράλληλα με προκηρύξεις για άλλες θέσεις ανωτέρων υπαλλήλων. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για περισσότερες από μία θέσεις πρέπει να υποβάλουν χωριστή αίτηση για κάθε θέση.

Οι υποψήφιοι, πριν υποβάλουν την αίτησή τους, πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Οι υποψήφιοι πρέπει»), ιδίως όσον αφορά το είδος του πτυχίου και την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν οποιοδήποτε από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πρέπει να εγγραφούν μέσω του διαδικτύου, στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

και να ακολουθήσουν τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Πρέπει να ολοκληρώσετε εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική εγγραφή σας (5). Μην περιμένετε τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλετε την αίτησή σας, γιατί τυχόν μεγάλος φόρτος των διαδικτυακών γραμμών ή οποιοδήποτε πρόβλημα στη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα είστε σε θέση να υποβάλετε αίτηση. Κατά γενικό κανόνα, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής μέσω συνήθους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμεύσει για την ταυτοποίηση της εγγραφής, καθώς και για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας επιλογής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείστε να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο WORD ή PDF και η ηλεκτρονική υποβολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες). Τόσο το βιογραφικό σημείωμα όσο και η επιστολή πρέπει να έχουν συνταχθεί στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

Η διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με τις επιτροπές επιλογής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα διενεργείται στην αγγλική και/ή τη γαλλική γλώσσα (6).

Όταν ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτησή σας, θα λάβετε στην οθόνη σας έναν αριθμό εγγραφής. Αυτός θα αποτελεί τον αριθμό αναφοράς για κάθε ζήτημα που αφορά την παρούσα διαδικασία επιλογής. Η λήψη του αριθμού σημαίνει το τέλος της διαδικασίας εγγραφής — υποδηλώνει ότι τα στοιχεία σας έχουν όντως καταχωριστεί.

Αν δεν λάβετε αριθμό εγγραφής, αυτό σημαίνει ότι η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν να παρακολουθούν τα στάδια εξέτασης της αίτησής τους μέσω του διαδικτύου. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πορεία της αίτησής σας.

Αν έχετε αναπηρία που σας εμποδίζει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας (βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) σε χαρτί και να την αποστείλετε με συστημένη επιστολή  (7) , η οποία πρέπει να ταχυδρομηθεί το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Κάθε μεταγενέστερη επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των υποψηφίων θα γίνεται ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας βεβαίωση αναγνωρισμένου οργανισμού με την οποία πιστοποιείται η αναπηρία σας. Πρέπει επίσης να περιγράψετε, σε χωριστό φύλλο χαρτιού, τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που θεωρείτε αναγκαίες για να διευκολυνθεί η συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλείστε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Προθεσμία εγγραφής

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 6 Μαρτίου 2014. Μετά τις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Σημαντική πληροφορία για τους υποψηφίους

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι οι εργασίες των επιτροπών επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους υποψηφίους ή σε οποιουσδήποτε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους να έρθουν σε απευθείας ή έμμεση επαφή με μέλη των εν λόγω επιτροπών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (8).


(1)  Τα αριθμητικά στοιχεία για τις πληρωμές και τις αναλήψεις υποχρεώσεων θα πρέπει να επανεξεταστούν το 2014.

(2)  Στο βιογραφικό τους σημείωμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον για τα εν λόγω 5 έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση: 1) τον τίτλο και τα καθήκοντα που άσκησαν σε διευθυντικές θέσεις· 2) τον αριθμό των υπαλλήλων που διοικούσαν κατά την άσκηση αυτών των καθηκόντων· 3) το ύψος του προϋπολογισμού που διαχειρίσθηκαν· 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμών ιεραρχίας· 5) τον αριθμό των ομότιμων στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.

(3)  http://ec.europa.eu/languages/policy/language-policy/official_languages_en.htm

(4)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(5)  Το αργότερο μέχρι τις 6 Μαρτίου 2014, στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

(6)  Οι επιτροπές επιλογής φροντίζουν να μη δοθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν ως μητρική μια από τις γλώσσες της διαδικασίας επιλογής.

(7)  European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat — COM/2014/10349, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(8)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.