24.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 154/1


RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2010

2011/C 154/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2010

1.

Inledning

2.

Allmän översikt av genomförandet av budgeten 2010

3.

Genomförandet av budgeten 2010 per kapitel

Bilagor

Bilaga I:

Jämförelse per kapitel av intäkter för 2010 i förhållande till 2009

Bilaga II:

Inkomster 2010 – Fastställda och överförda fordringar

Bilaga III:

Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts 2010 i förhållande till 2009

Bilaga IV:

Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats 2010 (budgetårets anslag samt anslag som överförts från föregående år)

Bilaga V:

Användningen av intäkterna 2010

Bilaga VI:

Anslagsöverföringar under 2010 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2010

Europeiska unionens domstol

1.   INLEDNING

I denna rapport, som, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, åtföljer räkenskaperna för Europeiska unionens domstol för 2010, redovisas bland annat i vilken grad anslagen har utnyttjats. Den innehåller även en sammanställning av överföringar av anslag mellan olika budgetposter som gjorts under budgetåret 2010.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten 2010 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter avseende nämnda genomförande av budgeten år 2010.

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2010 på hemsidan Curia (http://curia.europa.eu) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, tribunalen och personaldomstolen.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN 2010

2.1   Inkomster

För budgetåret 2010 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 39 957 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2010 till 40 043 087 euro, vilket överstiger beräkningarna med 10,23 (1).

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

(i euro)

Avdelning

Beräknade inkomster för 2010

Fastställda fordringar för 2010

% av totala inkomster

4

Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9

Diverse inkomster

10 000,00

10 850,00

0,02

Totalt

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för en mycket stor procentandel av samtliga inkomster (97,54 procent), medan inkomsterna från avdelningarna 5 och 9 (huvudsakligen hyresbetalning från revisionsrätten och Översättningscentrum avseende delar av byggnaderna bâtiment T och bâtiment T, samt från av försäljning av publikationer, försäkringsersättningar, telekommunikationsersättningar och finansiella intäkter) utgör mindre än 2,46 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (överförda inkomstfordringar, fastställda inkomstfordringar och inkasserade inkomstfordringar).

Vad gäller inkomsterna från överförda fordringar från föregående år visar tabell 2 att inkomsterna från avdelning 4 utgör den största delen av de totala inkomsterna från överförda fordringar som uppburits 2010 (75,93 procent).

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

(i euro)

Avdelning

Överföringar från 2009 till 2010

Inkomster från överförda fordringar

% av totala inkomster

4

Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

44 048,98

44 048,98

75,93

5

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

14 470,35

13 963,59

24,07

9

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2   Utgifter

2.2.1   Anslag för budgetåret

De anslag som togs upp i budgeten för Europeiska unionens domstol för budgetåret 2010 uppgick till 329 300 000 euro.

Såsom framgår av tabell 3 uppgick utgifterna för att genomföra budgeten under budgetåret 2010 till 323 784 221,31 euro, vilket innebär en mycket hög utnyttjandegrad på 98,32 procent av de slutliga anslagen, och precis som för 2009 över 98 procent.

Det kan även noteras att, såsom för tidigare år, mer än tre fjärdedelar av domstolens budget har anslagits för utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning I).

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

(i euro)

Avdelning

Anslag för budgetåret 2010

Ianspråkstagande under budgetåret 2010

% av totala utgifter

1

Personer som är knutna till institutionen

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

40 000,00

20 522,25

0,01

10

Övriga utgifter (2)

0

0

Totalt

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

I bilagorna III och IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2009 har utnyttjats (jämförelse med 2009, total utnyttjandegrad och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.2   Anslag som överförts från ett tidigare budgetår

Av tabell 4 framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2009 till 2010, vilka totalt uppgick till 18 228 846,03 euro, utnyttjades i mycket stor omfattning (84,9 %).

Tabell 4

Nyttjande av överförda fordringar

(i euro)

Avdelning

Överföringar av anslag från 2009 till 2010

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

1

Personer som är knutna till institutionen

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10

Övriga utgifter

0

0

0

Totalt

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

I bilaga IV finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad de anslag som överförts från budgetåret 2009 till 2010 har utnyttjats.

2.2.3   Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Det kan noteras att enligt artikel 1 8 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således ett tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat, och dels avseende sådana inkomster som avsatts och som fastställts och uppburits under budgetåret.

Tabell 5

Nyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

(i euro)

Avdelning

Överföring av avsatta inkomster från 2009 till 2010

Avsatta inkomster 2010

Betalningar 2010

Överföring av avsatta inkomster från 2010 till 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1

Personer som är knutna till institutionen

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Såsom framgår av tabell 5 uppgår fastställda avsatta inkomster för budgetåret 2010 till 1 022 269,69 euro, varav nästan 90 procent av detta belopp motsvarar följande poster:

återbetalning av fastighetskostnader avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande (594 526 euro);

intäkter från försäljning av domstolens publikationer såsom rättsfallssamlingen (177 030 euro);

återbetalning av telefon- och portokostnader (119 106 euro).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad de inkomster som avsatts för särskilda utgifter har utnyttjats.

2.2.4   Överföring av anslag

Under budgetåret 2010 genomförde domstolen 17 överföringar av anslag enligt artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen. Överföringarna uppgick till sammanlagt 8 345 278 euro, det vill säga ett mindre belopp än det sammanlagda beloppet för motsvarande överföringar genomförda 2009 (9 345 304 euro).

I enlighet med artiklarna 22.2 och 24.4 i budgetförordningen, har 7 överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till 5 621 700 euro och motsvarar den största delen (67 procent) av de totala överföringarna under budgetåret. Vad gäller avdelning 1 hjälpte frigörandet av tillfälliga anslag (nästan 3 miljoner euro) bland annat till att utbetalningen av den exceptionella retroaktiva lönehöjning (på 1,85 procent) med verkan från och med juli 2009 som beslutades av rådet i december 2010 till följd av en dom från domstolen (3). Vidare har anslagen till externa översättningstjänster höjts, med 1 miljon euro, för att möta den kraftigt ökande arbetsbördan till följd av ökningen i domstolens rättskipande verksamhet. Vad gäller avdelning 2 möjliggjorde ett belopp på nästan 1 miljon euro att gjort det möjligt att genomföra ytterligare förskottsbetalningar på renoverings- och utbyggnadsprojektet avseende domstolens byggnader i syfte att minska framtida budgetutgifter inom ramen för det avtal om hyrköp som ingåtts med luxemburgska myndigheter.

Dessutom har 10 överföringar inom samma artikel genomförts beträffande vilka en underrättelse till budgetmyndigheten inte har lämnats, såsom föreskrivs i artikel 22.4 i budgetförordningen. Dessa överföringars värde uppgår till totalt 2 723 578 euro.

I bilaga VI ges detaljerade sifferuppgifter om samtliga dessa överföringar av anslag liksom om vilka budgetposter som har påverkats.

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN 2010 PER KAPITEL

3.1   AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 6 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2010 till 248 514 000 euro och utgör något mer än 75 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 243 614 674,62 euro tagits i anspråk, det vill säga anslagen har utnyttjats till 98,03 procent (98,71 procent år 2009).

Tabell 6

Utnyttjande av anslag för budgetåret

(i euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2010

Ianspråktagande under budgetåret 2010

utnyttjandegrad i %

10

Institutionens ledamöter

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14

Övriga anställda och externa tjänster

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Totalt

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1   Kapitel 10 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 32 267 000 euro har 30 180 903,86 euro utnyttjats, det vill säga en utnyttjandegrad på 93,53 procent (97,12 procent 2009).

Det ska emellertid noteras att vissa variationer i hur anslagen för ledamöternas ersättningar har utnyttjats beror på oundvikliga skillnader mellan de ersättningsnivåer som bestäms av rådet och de antaganden som görs vid upprättandet av budgeten (+ 1,85 procent den 1 januari 2010 jämfört med förutspådda + 2,1 procent, och + 0,01 procent den 1 juli 2010 jämfört med förutspådda + 2,5 procent). De anslagsbesparingar som därmed gjorts har, tillsammans med frigörandet av tillfälliga anslag (386 000 euro), gjort det möjligt att klara av en exceptionell retroaktiv lönehöjning på 1,85 procent, såsom anges i punkt 2.2.4.

Det kan även konstateras att vissa besparingar, på något över en miljon euro, har gjorts avseende de budgetposter som härrör från lagstadgade utgifter för nytillsättning av ledamöter i de tre domstolarna (avgångsvederlag, rättigheter i samband med tillträde till byte av eller avgång från tjänst). Sådana skillnader uppstår till följd av det normala förberedelsearbetet med budgeten, vilket kräver att uppskattningarna angående nytillsättningarna av ledamöter görs i mycket god tid (nästan ett och ett halvt år före datumet för nytillsättningen) och med god marginal, samtidigt som de faktiska nytillsättningarna av ledamöter är beroende dels av medlemsstaternas beslut, dels av domstolsledamöternas egna beslut.

Under år 2010 gjordes inga anslagsöverföringar från kapitel 10 till andra budgetkapitel.

3.1.2   Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 194 718 000 euro har 192 360 236,34 euro utnyttjats, det vill säga en mycket hög utnyttjandegrad på 98,79 procent (98,96 procent 2009).

På samma sätt som 2009 beror dessa mycket goda resultat på att samtliga domstolens avdelningar har fört en mycket aktiv rekryteringspolitik. Tillsättningsnivå vid slutet av 2010 var nästan 98 procent, vilket är en mycket hög siffra om man beaktar effekten av den normala personalomsättningen i förhållande till det totala antalet anställda vid institutionen (1 927 tjänster). Det ska dessutom erinras om att domstolen med hänsyn till den svåra ekonomiska krisen inte begärt några nya tjänster för 2010 och använt omplaceringar för att kunna klara av vissa prioriterade behov internt.

På samma sätt som för anslagen i kapitel 10 kan det noteras att vissa variationer i hur anslagen för ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda i kapitel 12 har utnyttjats beror på oundvikliga skillnader mellan de ersättningsnivåer som bestäms av rådet och de antaganden som görs vid upprättandet av budgeten (+ 1,85 procent den 1 januari 2010 jämfört med förutspådda + 2,1 procent, och + 0,01 procent den 1 juli 2010 jämfört med förutspådda + 2,5 procent).

De anslagsbesparingar som därmed gjorts har, tillsammans med frigörandet av tillfälliga anslag (2,38 miljoner euro), gjort det möjligt att klara av en exceptionell retroaktiv lönehöjning på 1,85 procent, såsom anges i punkt 2.2.4. De har också gjort det möjligt att göra en anslagsöverföring på en miljon euro till punkt 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” i kapitel 14.

3.1.3   Kapitel 14 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 16 550 000 euro, har generellt 16 242 289,99 euro utnyttjats, det vill säga en hög utnyttjandegrad på 98,14 procent (99,5 procent 2009).

Två budgetposter i kapitel 14 står för nästan alla de slutliga anslagen. Nästan en tredjedel av dessa anslag avser punkt 1400”Övriga anställda” för vilken utnyttjandegraden är fortsatt mycket hög (något mer än 96 procent). De övriga två tredjedelarna avser punkt 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” för vilken utnyttjandegranden var nästan 100 procent.

Inom denna sista budgetpost, som omfattar extra utgifter för såväl översättning som tolkning, måste det konstateras att trots de olika organisatoriska åtgärder som domstolen vidtagit de senaste åren för att begränsa översättningsbehovet, ökade arbetsbördan för översättningen med 12 procent 2010. Således, och på grund av domstolens önskan att inte begära nya tjänster för 2010, har det varit nödvändigt att i ökad omfattning använda externa tjänster och därför förstärka motsvarande anslag behövde förstärkas med ett belopp på en miljon euro genom en överföring från kapitel 12.

3.1.4   Kapitel 16 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 4 979 000 euro, har 4 831 244,43 euro utnyttjats, det vill säga en hög utnyttjandegrad på 97,03 procent (96,97 procent 2009).

Två poster i kapitlet står för 79 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om punkt 1612”Vidareutbildning”, för vilken utnyttjandegraden fortsatt är mycket hög (nästan 97 procent, på samma sätt som 2009), och punkt 1654”Daghem och fritidshem” för vilken anslaget har utnyttjats till 100 procent.

3.2   AVDELNING 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 7 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2010 till 80 746 000 euro och utgör knappt en fjärdedel av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 80 149 024,44 euro tagits i anspråk, det vill säga en mycket utnyttjandegrad på 99,26 procent (exakt samma utnyttjandegrad som för 2009).

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

(i euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2010

Ianspråktagande 2010

Totala utgifter i %

20

Fastigheter och tillhörande kostnader

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23

Löpande administrativa kostnader

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25

Möten och konferenser

798 000,00

629 948,85

78,94

27

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Totalt

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1   Kapitel 20 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 59 350 000 euro, har 59 082 644,75 euro utnyttjats, det vill säga 99,55 procent (99,96 procent 2009).

Efter att dessa anslag för kapitel 20 höjts kraftigt mellan 2008 och 2009 (+ 33 procent) på grund av slutförandet och ibruktagandet av domstolens huvudbyggnader (4) har nivån på dessa anslag stabiliserat sig jämfört med 2009 (– 0,6 procent).

De slutliga anslagen för artiklarna 200”Fastigheter” och 202”Fastighetskostnader” utgör 77 procent (45 723 000 euro) respektive 23 procent (13 627 000 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Vad beträffar artikel 200”Fastigheter”, uppgick utgifterna avseende punkt 2000”Hyror” till 10 841 538 euro (utnyttjandegrad på 100 procent) och motsvarar hyra för fyra byggnader (Allegro, Geos, bâtiment T och bâtiment T bis). Det är fortfarande nödvändigt att använda dessa byggnader med hänsyn till att de gamla byggnaderna Annexe A, B och C inte är tillgängliga på grund av att de genomgår en omfattande renovering för att de ska uppfylla de olika nationella normer som har trätt i kraft sedan de uppfördes (åren 1986 till och med 1993).

Utgifterna avseende punkt 2001”Ersättning för hyra/köp” ökade till nästan 33 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent), vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna för uppförande och förvärv av olika av domstolens byggnader. Det ska noteras att i syfte att uppnå en sund ekonomisk förvaltning har vissa överskott i anslagen för kapitlen 20, 21, 23 och 27 i budgeten kunnat användas till kompletterande förskottsbetalningar utöver de betalningar som gjorts sedan 2007. En sådan transaktion följer helt den inriktning som budgetmyndighetens två enheter har fastslagit avseende institutionernas fastighetsprojekt i syfte att på bästa sätt begränsa de framtida budgetutgifterna av sådana projekt.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 202”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 13 454 818 euro (utnyttjandegrad på 98,74 procent) och motsvarar till nästan 100 procent utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Efter att användningen av de nya byggnaderna fortfarande varit i sin inkörningsfas under 2009 kan det konstateras att de åtgärder som vidtagits (konfigurering och justering av den tekniska utrustningen, rationalisering av städning/underhåll och tillsyn/bevakning) har möjligtgjort en anslagsbesparing, vilken använts till den förskottsbetalaning som nämnts i föregående stycke.

3.2.2   Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 15 592 000 euro, har 15 491 884,75 euro utnyttjats, vilket motsvarar den mycket höga utnyttjandegraden 99,36 procent (98,54 procent 2009).

De slutliga anslagen i kapitel 21, vilka är 1,7 procent lägre än år 2009, avser till nästan 90 procent utgifter för databehandling och möbler.

Vad gäller artikel 210”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer”, har till skillnad för 2009, domstolens behov av inköp av ny utrustning, underhållet av de befintliga systemen och utveckling av nya program inom data- och telekommunikationsområdet: Då domstolen har en stor mängd datorutrustning och många specialiserade datorprogram, vilkas underhåll är av avgörande betydelse för den rättskipande verksamhetens gilla gång, har detta resultat inte kunnat uppnås utan dels ett så långtgående interinstitutionellt samarbete som möjligt och dels att domstolen blivit mer selektiv vad gäller nyutveckling.

Vad gäller artikel 212”Möbler” har de anslagna medlen utnyttjats till 100 procent. Dessa anslag har såsom avsetts tagits i anspråk för kompletterande köp av möbler samt utbyte av en del av möblerna (som inköpts för mer än 15 år sedan).

3.2.3   Kapitel 23 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 143 000 euro, har 2 101 661,65 euro utnyttjats, det vill säga 98,07 procent (88,18 procent 2009).

De slutliga anslagen i kapitel 21, vilka i snitt är 1,7 procent lägre än 2009, avser till mer än 78 procent följande två typer av kostnader:

utgifter enligt artikel 230”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 985 261 euro (utnyttjandegraden var 99,93 procent jämförd med 80,75 procent 2009),

utgifter enligt artikel 236”Porto” som uppgick till 692 000 euro (utnyttjandegranden var 100 procent jämfört med 95,22 procent 2009).

Det har redan skett stora besparingar på detta område under de senaste åren, bland annat vad gäller papper (tack vare den ständigt ökande användningen av elektroniska kommunikationsmedel inom institutionen). Minskningen är därför något mindre för 2010 men trots allt har 25 000 euro frigjorts och överförts till punkt 2001”Ersättning för hyra/köp”.

Vad gäller anslagen för porto har det däremot varit nödvändigt med en förstärkning på 71 000 euro. Skälet till detta är att såväl portohöjningarna som omfattningen av den utgående posten varit större än beräknat (särskilt rekommenderade försändelser, vilket har ett direkt samband med den kraftiga ökningen av antalet mål som domstolen behandlar).

Vidare omfattar artikel 238 vissa relativt begränsade anslag för att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga transportsätt såväl för att ta sig till arbetet som för att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Dessa anslag har behövt förstärkas med 45 000 euro, i enlighet med det avtal som slutits med staden Luxemburg, på grund av arr användningen av stadsbussarna varit större än förutsett.

3.2.4   Kapitel 25 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 798 000 euro, har 629 948,85 euro utnyttjats, det vill säga 78,28 procent (93,28 procent 2009).

Dessa anslag har till stor del tagits i anspråk för utgifter i samband med domstolens protokollära verksamhet och i samband med besök vid institutionen.

År 2010 utmärktes den protokollära verksamheten av ett antal betydelsefulla evenemang:

Ett flertal högtidlig sammankomster har hållits, bland annat sådana där högtidlig försäkran avlagts, såsom av kommissionens ordförande och medlemmar när de tillträdde sina ämbeten i slutet av 2009, revisionsrättsledamöter som tillträdde sina ämbeten under 2010, och tribunalens ledamöter med anledning av nytillsättningar i oktober 2010.

Möte med anledning av femte årsdagen av inrättandet av personaldomstolen.

När det gäller besök vid domstolen ingår anordnandet av sådana besök i strävan att förbättra informationen om domstolarna och Europeiska unionens rättspraxis till praktiserande jurister och juridikstuderande. Genom att anordna möten med nationella domare (möten och seminarier) fortsätter domstolen sin strävan för att uppnå målet att dels göra de nationella domarna bekanta med det sätt som institutionen fungerar på, med systemet med förhandsavgöranden och tillämpningen av unionsrätten, och dels att tillhandahålla domarna ett ”forum” där de kan träffas.

Budgetberäkningarna när det gäller dessa verksamheter är osäkra till sin natur, vilket förklarar den lägre verksamhetsnivån 2010 att anslagen använts i lägre grad än under 2009.

3.2.5   Kapitel 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 863 000 euro, har 2 842 884,44 euro utnyttjats, det vill säga 99,3 procent (99,22 procent 2009).

Anslagen i kapitlet har avdelats för följande två typer av utgifter vilka båda uppstår i den dömande verksamheten:

Utgifter enligt artikel 272”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 162 884 euro (utnyttjandegrad på 100 procent). Det erinras om att även om samtliga dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl har domstolen frivilligt fryst dessa på 2009 års nivå.

Utgifter enligt artikel 274”Framställning och distribution” som uppgår till 1 680 000 euro (utnyttjandegrad på 100 procent). Dessa utgifter avser främst distribution till allmänheten av de tre domstolarnas domar, förslag till avgörande och rättsfallssamlingar. Minskningen av anslagen jämfört med 2009 är betydande (nästan 28 procent) och förklaras huvudsakligen av de mycket bättre villkor som uppnåtts avseende publiceringen av Europeiska unionens officiella tidning i de avtal som slutits av publikationsbyrån. Vidare har de överskjutande anslagen kunnat användas till att förstärka vissa anslag i kapitlen 20 (punkt 2001) och 23 (artiklarna 236 och 238).

3.3   AVDELNING 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 37 –   Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 37 för punkt 3710”Domstolskostnader”. För budgetåret 2010 uppgick detta anslag till 40 000 euro varav 20 522,25 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 51,3 procent (78,58 procent 2009).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Deras omfattning är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

3.4   AVDELNING 10 – Övriga utgifter

Kapitel 10 0 –   Preliminära anslag

Det ursprungliga budgetanslaget på 485 700 euro motsvarar 5 procent av det årliga beloppet för externa översättningstjänster som under budgetförfarandet placerats i en reserv. Europaparlamentet hade nämligen antagit beslut om en övergripande horisontal förändring som berörde flera av EU-institutionerna i avvaktan på upprättandet av en särskild rapport om interinstitutionellt samarbete på översättningsområdet. Denna reserv frisläpptes i början av juli 2010 genom överföring av ovannämnda belopp till punkt 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning”.


(1)  Förändringen är endast 2,16 procent om hänsyn tas till de inkomster avsatta för särskilda ändamål, men som kan användas för andra ändamål, som enligt budgetpraxis presenteras i form av ”p.m.” vid upprättandet av den ursprungliga budgeten men som vederbörligen beaktas i denna budget genom att det görs ett avdrag från budgetposten avseende utgifterna i fråga.

(2)  Parlamentet hade inledningsvis infört en reserv på 5 procent för de externa översättningstjänsterna i avvaktan på upprättandet av en särskild rapport om interinstitutionellt samarbete på detta område. Denna reserv (485 700 euro för domstolen) frisläpptes i början av juli 2010.

(3)  Mål C-40/10: ogiltighetstalan avseende rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

(4)  Vilka omfattar det gamla Palais i renoverat skick, en ring som löper runt Palais, två mycket höga torn och ett galleri som förbinder de gamla och nya byggnaderna.


BILAGA I

Jämförelse per kapitel av intäkter år 2010 i förhållande till år 2009

Skillnad (i euro)

Kapitel / Artiklar

Rubrik

Fordringar fastställda 2010

Fordringar fastställda 2009

Skillnad

Skillnad i %

400

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Skatter och diverse avdrag

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Avgifter till pensionssystemet

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Avdelning 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Intäkter från försäljning av fast och lös egendom

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster som skall avsättas för att täcka särskilda utgifter

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

880,00

 

880,00

0,00

58

Diverse ersättningar

880,00

0,00

880,00

0,00

Avdelning 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Diverse inkomster

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Diverse inkomster

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Avdelning 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Totalsumma

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


BILAGA II

Inkomster 2010 – fastställda och öveförda fordringar

Anslags-poster

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar 2010

Influtna medel

Återstår

4000

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

totalt för kapitel 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

totalt för kapitel 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Avdelning 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

totalt för kapitel 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

totalt för kapitel 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster som ska avsättas för att täcka särskilda utgifter

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

totalt för kapitel 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

880,00

880,00

0,00

 

totalt för kapitel 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Avdelning 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Diverse inkomster

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

totalt för kapitel 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Avdelning 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Totalt

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Anslags-poster

Rubrik

Överföringar från 2009 till 2010

Förändringar under 2010

Överföringar från 2009 till 2010 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Återstår

4110

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

totalt för kapitel 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Avdelning 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

totalt för kapitel 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder — Inkomster som ska avsättas för att täcka särskilda utgifter

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

totalt för kapitel 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Avdelning 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Totalt

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


BILAGA III

Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts 2010 i förhållande till 2009

(i euro)

Kapitel

Rubrik

Åtaganden 2010

Åtaganden 2009

Skillnad

%

10

Institutionens ledamöter

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Övriga anställda och externa tjänster

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Avdelning 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Fastigheter och tillhörande kostnader

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Löpande administrativa kostnader

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Möten och konferenser

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Avdelning 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Avdelning 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Totalsumma

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


BILAGA IV

Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats 2010

Anslagsposter

Anslag för budgetåret

Anslag som överförts automatiskt från föregående år

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår

År N-1

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Löner och tillägg

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Tillfälliga bidrag

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensioner

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Uppdrag och tjänsteresor

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Kurser

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Provisoriska anslag

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 10

Institutionens ledamöter

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Löner och tillägg

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Ersättning för övertid

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Provisoriska anslag

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Övriga anställda

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Andra extra utgifter

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Provisoriska anslag

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 14

Övriga anställda och externa tjänster

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Diverse rekryteringskostnader

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Vidareutbildning

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Uppdrag och tjänsteresor

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Social service

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Sjukvård

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restauranger och personalmatsalar

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Centrum för spädbarn

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Kapitel 16

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Avdelning 1

Personer som är knutna till institutionen

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Anslagsposter

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år)

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår

År N-1

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Hyror

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Ersättning för hyra/köp

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Köp av fast egendom

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Uppförande av byggnader

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Inredning av lokaler

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Städning och underhåll

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Energikostnader

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Försäkringar

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Andra fastighetskostnader

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Kapitel 20

Fastigheter och tillhörande kostnader

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och systemen

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekommunikation

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Möbler

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Teknisk materiel och utrustning

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Transportmedel

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Kapitel 21

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Finansiella kostnader

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Kostnader för tvister samt skadestånd

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Porto

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Andra administrativa driftskostnader

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Kapitel 23

Löpande administrativa kostnader

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Kostnader för mottagningar och representation

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Konferenser, kongresser och sammanträden

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Utgifter för information och offentliga tillställningar

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Rättsdatatjänster

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 25

Möten och konferenser

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Europeiska unionens officiella tidning

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Publikationer av allmän karaktär

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Kapitel 27

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Avdelning 2

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Domstolskostnader

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 37

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Avdelning 3

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Preliminära anslag

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

1 0 1

Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Avdelning 1 0

Övriga utgifter

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


BILAGA V

Nyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

 

Överföring av avsatta inkomster från 2009 till 2010

Avsatta inkomster 2010

Betalningar

Överföring av avsatta inkomster från 2010 till 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Institutionens ledamöter

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Övriga anställda och externa tjänster

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Fastigheter och tillhörande kostnader

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Löpande administrativa kostnader

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Möten och konferenser

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Avdelning 2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och dirverse driftskostnader

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Avdelning 3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Totalt

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


BILAGA VI

Budgetmässiga överföringar under år 2010 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen

(i euro)

Överföring nr

Datum

Avdelning till avdelning

Kapitel till kapitel

Artikel till artikel

Punkt till punkt

Från artikel/punkt

Till artikel/punkt

Överföringar vilka har underställts budgetmyndigheten i enlighet med artiklarna 22.2 och 24.4

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Löner och tillägg

1220

Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Provisoriska anslag

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Finansiella kostnader

232

Kostnader för tvister samt skadestånd

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Löner och tillägg (Tjänstemän och tillfälligt anställda)

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Europeiska unionens officiella tidning

236

Porto

 

 

 

45 000

 

 

2740

Europeiska unionens officiella tidning

238

Andra administrativa driftskostnader

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Städning och underhåll

2001

Ersättning för hyra/köp

 

 

 

 

80 000

 

2024

Energikostnader

2001

Ersättning för hyra/köp

 

 

 

 

450 000

 

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

2001

Ersättning för hyra/köp

 

 

 

51 000

 

 

214

Teknisk materiel och utrustning

2001

Ersättning för hyra/köp

 

 

 

25 000

 

 

230

Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

2001

Ersättning för hyra/köp

 

 

 

231 000

 

 

2740

Europeiska unionens officiella tidning

2001

Ersättning för hyra/köp

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Provisoriska anslag

1000

Löner och tillägg (Ledamöter)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Provisoriska anslag

1200

Löner och tillägg (Tjänstemän och tillfälligt anställda)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Övriga anställda

Delsumma

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Överföringar inom samma artikel vilka inte har underställts budgetmyndigheten (i enlighet med artikel 22.4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

2028

Försäkringar

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Löner och tillägg (Tjänstemän och tillfälligt anställda)

1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

2028

Försäkringar

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Ersättning för hyra/köp

2007

Inredning av lokaler

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Ersättning för hyra/köp

2008

Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

2029

Andra fastighetskostnader

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Social service

1632

Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekommunikation

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Övriga anställda

1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Hyror

2001

Ersättning för hyra/köp

Delsumma

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Totalt

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578