24.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 154/1


POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU V PRORAČUNSKEM LETU 2010

2011/C 154/01

KAZALO

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2010

1.

Uvod

2.

Splošni pregled izvajanja proračuna med letom 2010

3.

Izvajanje proračuna med letom 2010 po poglavjih

Priloge

Priloga I:

Primerjava izvajanja proračunov za leti 2009 in 2010 po poglavjih glede na prihodke

Priloga II:

Sredstva 2010 – Ugotovljene in prenesene terjatve

Priloga III:

Primerjava izvajanja proračunov za leti 2009 in 2010 po poglavjih

Priloga IV:

Podrobnosti izvajanja proračuna za leto 2010 (sredstva proračunskega leta in sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta)

Priloga V:

Izkoriščenost namenskih prihodkov za leto 2010

Priloga VI:

Proračunske prerazporeditve v letu 2010 na podlagi določb členov 22 in 24 finančne uredbe

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2010

Sodišče Evropske unije

1.   UVOD

To poročilo, ki je v skladu s členom 122 finančne uredbe in členom 185 Pravil za izvajanje priloženo zaključnemu računu Sodišča Evropske unije za leto 2010, med drugim prikazuje stopnjo izvajanja sredstev. Poleg tega ponuja povzetek prerazporeditev sredstev med različnimi proračunskimi postavkami, ki so bile izvedene med letom 2010.

V poglavju 2 tega poročila je podan splošni pregled izvajanja proračuna med letom 2010, v poglavju 3 pa natančnejša preučitev razvoja proračunskih smernic po poglavjih proračuna. Nazadnje so v prilogah podani natančni podatki v številčnih tabelah, ki se prav tako nanašajo na izvajanje proračuna med letom 2010.

Glede same sodne dejavnosti bralca vljudno napotujemo na Letno poročilo Sodišča Evropske unije za leto 2010, ki je na voljo na spletnem mestu Curia (http://curia.europa.eu) ter vsebuje podrobne podatke in statistiko o sodni dejavnosti Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence.

2.   SPLOŠNI PREGLED IZVAJANJA PRORAČUNA MED LETOM 2010

2.1   Prihodki

Predvideni prihodki Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2010 so znašali 39 957 000 EUR.

Kot je razvidno iz tabele 1 spodaj, ugotovljene terjatve za proračunsko leto 2010 znašajo 44 043 087 EUR in so za 10,23 % višje od predvidenih (1).

Tabela 1

Predvideni prihodki in ugotovljene terjatve

(v EUR)

Naslov

Predvideni prihodki 2010

Ugotovljene terjatve 2010

% skupnega

4

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9

Razni prihodki

10 000,00

10 850,00

0,02

Skupaj

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Ugotoviti je treba, da prihodki od ugotovljenih terjatev iz naslova 4 (zlasti odbitek od osebnih prejemkov članov in osebja zaradi davkov in socialnih prispevkov) pomenijo zelo velik delež vseh prihodkov (97,54 %); prihodki iz naslovov 5 in 9 (zlasti stroški, ki jih za najem dela stavbe T/Ta plačujeta Računsko sodišče in Prevajalski center, prihodek od prodaje publikacij, povračila za telekomunikacijske storitve in finančni prihodki) pomenijo le 2,46 % celote.

V prilogah I in II so navedeni dodatni statistični podatki glede vseh tokov prihodkov (prihodki – prenesene terjatve, prihodki – ugotovljene terjatve, prihodki – izterjane terjatve).

Glede prihodkov od terjatev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je iz tabele 2 spodaj razvidno, da prihodki iz naslova 4 pomenijo največji del vseh prihodkov od prenesenih terjatev, izterjanih v letu 2010 (75,93 %).

Tabela 2

Prihodki od prenesenih terjatev

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2009 v 2010

Prihodki od prenesenih terjatev

% skupnega

4

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

44 048,98

44 048,98

75,93

5

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

14 470,35

13 963,59

24,07

9

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2   Odhodki

2.2.1   Sredstva proračunskega leta

Odobrena sredstva za odhodke, izkazana v proračunu Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2010, so znašala 329 300 000 EUR.

Kot je razvidno iz tabele 3 spodaj, je bil proračun v proračunskem letu 2010 izvršen v višini 323 784 221,31 EUR in odraža stopnjo izkoriščenosti končnih odobrenih sredstev, namreč 98,32 %, ki je še naprej zelo visoka in je tako kot v letu 2009 višja od 98 %.

Treba je tudi ugotoviti, da je enako kot v prejšnjih letih tri četrtine proračuna, ki ga izvede Sodišče Evropske unije, namenjenih izdatkom za člane in osebje (izdatki iz naslova 1).

Tabela 3

Obveznosti sredstev za proračunsko leto

(v EUR)

Naslov

Sredstva za proračunsko leto 2010

Obveznosti za proračunsko leto 2010

% skupnega

1

Zaposleni v instituciji

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3

Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija

40 000,00

20 522,25

0,01

10

Drugi izdatki (2)

0

0

Skupaj

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

V prilogah III in IV so navedeni natančni dodatni statistični podatki o izkoriščenosti sredstev za proračunsko leto 2010 (primerjava z letom 2009 in podrobnosti izvajanja po proračunskih postavkah).

2.2.2   Prenesena sredstva

Iz tabele 4 je razvidno, da so bila sredstva, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2009 v leto 2010, in sicer v skupnem znesku 18 228 846,03 EUR, zelo dobro izkoriščena (84,9 %).

Tabela 4

Izkoriščenost prenesenih sredstev

(v EUR)

Naslov

Prenesena sredstva iz 2009 v 2010

Plačila v breme prenesenih sredstev

Razveljavljena sredstva

1

Zaposleni v instituciji

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3

Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10

Drugi izdatki

0

0

0

Skupaj

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

V Prilogi IV so navedeni natančni dodatni statistični podatki o izkoriščenosti sredstev, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2009 v leto 2010.

2.2.3   Sredstva za namenske prihodke

Navesti je treba, da so lahko v skladu s členom 18 finančne uredbe nekateri prihodki namenjeni financiranju posebnih postavk odhodkov. Ti namenski prihodki so torej dodatna sredstva, ki jih lahko uporabi institucija.

V tabeli 5 spodaj so podrobno po poglavjih navedeni zneski namenskih prihodkov, prenesenih iz enega proračunskega leta v drugo, ter namenski prihodki, ki so bili ugotovljeni in izterjani med proračunskim letom.

Tabela 5

Izkoriščenost namenskih prihodkov

(v EUR)

Naslov

Prenos namenskih prihodkov iz 2009 v 2010

Namenski prihodki 2010

Plačila 2010

Prenos namenskih prihodkov iz 2010 v 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1

Zaposleni v instituciji

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3

Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10

Drugi izdatki

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Kot je prikazano v tabeli 5, so sredstva namenskih prihodkov, ugotovljenih med proračunskim letom 2010, znašala 1 022 289,69 EUR, od katerih se skoraj 90 % zneska nanaša na:

povračila stroškov glede stavb, katerih površine so bile dane na razpolago drugim institucijam (594 526 EUR),

prihodek od prodaje publikacij Sodišča, kot so zbirke odločb sodne prakse (177 030 EUR),

povračila stroškov za telefonske ali poštne storitve (119 106 EUR).

V Prilogi V so navedeni dodatni podrobni številčni podatki o izkoriščenosti namenskih prihodkov.

2.2.4   Prerazporeditve sredstev

Sodišče Evropske unije je med proračunskim letom 2010 izvedlo 17 prerazporeditev na podlagi členov 22 in 24 finančne uredbe, kar znaša skupno 8 345 278 EUR, precej manj od zneska takšnih prerazporeditev v letu 2009 (9 345 304 EUR).

V skladu z določbami členov 22(2) in 24(4) finančne uredbe je bil proračunski organ obveščen glede 7 prerazporeditev sredstev. Prerazporeditve so skupaj znašale 5 621 700 EUR in so največji del (67 %) celotnega zneska vseh prenosov, opravljenih v proračunskem letu. V zvezi z naslovom 1 je sprostitev začasnih sredstev (skoraj 3 milijone EUR) med drugim rabila za plačilo izrednih zaostalih plačil osebnih prejemkov (1,85 %) od julija 2009, o čemer je Svet sprejel odločitev decembra 2010 na podlagi sodbe Sodišča (3). Poleg tega so bila sredstva za zunanje jezikovne storitve povečana na 1 milijon EUR, da bi zadostovala za velik obseg dela, ki je posledica povečanja sodne dejavnosti institucije. V zvezi z naslovom 2 je znesek skoraj 1 milijon EUR omogočil povečanje predplačil za nepremičninski projekt prenove in razširitve stavb Sodišča zaradi znižanja prihodnjih proračunskih stroškov v okviru najemno-nakupne pogodbe, sklenjene z luksemburškimi oblastmi.

Sicer pa je bilo opravljenih 10 prerazporeditev med členi, o katerih proračunski organ ni bil obveščen, kot določa člen 22(4) finančne uredbe, in sicer v skupnem znesku 2 723 578 EUR.

V Prilogi VI so navedene podrobnosti glede vseh teh prerazporeditev sredstev in zadevnih proračunskih postavk.

3.   IZVAJANJE PRORAČUNA ZA LETO 2010 PO POGLAVJIH

3.1   NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

Kot je razvidno iz tabele 6 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 1 za proračunsko leto 2010 znašajo 248 514 000 EUR, kar je nekaj več kot 75 % celotnega proračuna Sodišča Evropske unije. Od teh sredstev je bilo porabljenih 243 614 674,62 EUR, kar pomeni, da je stopnja izvajanja, ki je 98,03 %, še vedno zelo visoka (98,71 % leta 2009).

Tabela 6

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

(v EUR)

Naslov 1

Sredstva za proračunsko leto 2010

Obveznosti za proračunsko leto 2010

% izvajanja

10

Člani institucije

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12

Uradniki in začasni uslužbenci

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14

Drugo osebje in zunanje storitve

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16

Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Skupaj

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1   Poglavje 10 – Člani institucije

Končna sredstva tega poglavja v znesku 32 267 000 EUR so bila porabljena v obsegu 30 180 903,86 EUR, s stopnjo izvajanja 93,53 % (97,12 % leta 2009).

Treba je navesti, da so nekatera nihanja pri izvajanju sredstev za osebne prejemke članov posledica neizogibnih razlik med stopnjo prilagoditve osebnih prejemkov, ki jo je določil Svet, in predpostavk, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun (+ 1,85 % 1. januarja 2010 v nasprotju s + 2,1 %, kot je bilo predvideno, in + 0,01 % 1. julija 2010 v nasprotju s + 2,5 %, kot je bilo predvideno). Tako prihranjena sredstva in sproščena začasna sredstva (386 000 EUR) pa so zadostovala za izredna zaostala plačila osebnih prejemkov (1,85 %), kot je bilo navedeno v točki 2.2.4.

Poleg tega so bila nekatera sredstva, ki znašajo nekaj čez 1 milijon EUR, prihranjena pri proračunskih postavkah, povezanih z zakonskimi izdatki v zvezi s ponovno izvolitvijo članov treh sodišč (začasna nadomestila, upravičenja, povezana z nastopom in prenehanjem opravljanja funkcije ter premestitvami). Takšne razlike so posledica običajnega postopka priprave proračuna, v skladu s katerim morajo biti predvidevanja v zvezi s ponovno izvolitvijo članov opravljena zelo zgodaj (skoraj leto in pol pred dnevom ponovne izvolitve) in preudarno, dejanske ponovne izvolitve pa so nato posledica odločitev držav članic in posameznih članov sodišč.

Leta 2010 ni bil opravljen noben prenos iz poglavja 10 v druga poglavja proračuna.

3.1.2   Poglavje 12 – Uradniki in začasni uslužbenci

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 194 718 000 EUR so bila porabljena v obsegu 192 360 236,34 EUR, torej z zelo visoko stopnjo izvajanja 98,79 % (98,96 % leta 2009).

Tako kot leta 2009 so ti zelo dobri rezultati še vedno posledica zelo aktivne politike zaposlovanja vseh služb Sodišča. Zasedenost delovnih mest je konec leta 2010 znašala skoraj 98 %, kar je izredno veliko, če upoštevamo učinek običajnega kroženja zaposlenih glede na celotno osebje institucije (1 927 delovnih mest). Poleg tega je treba spomniti, da v letu 2010 Sodišče glede na hudo gospodarsko krizo ni zaprosilo za nobenega dodatno delovno mesto, temveč je okrepilo svojo politiko notranjih premestitev, da bi zadostilo nekaterim prednostnim potrebam.

Tako kot v zvezi s sredstvi iz poglavja 10 je treba navesti, da so nekatera nihanja pri izvajanju sredstev za osebne prejemke uradnikov in začasnih uslužbencev iz poglavja 12 posledica neizogibnih razlik med stopnjo prilagoditve osebnih prejemkov, ki jo je določil Svet, in predpostavk, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun (+ 1,85 % 1. januarja 2010 v nasprotju s + 2,1 %, kot je bilo predvideno, in + 0,01 % 1. julija 2010 v nasprotju s + 2,5 %, kot je bilo predvideno).

Tako prihranjena sredstva in sproščena začasna sredstva (2,38 milijona EUR) so zadostovala za izredna zaostala plačila osebnih prejemkov (1,85 %), kot je bilo navedeno v točki 2.2.4. Omogočila so tudi prenos 1 milijona EUR, da bi se okrepila sredstva iz postavke 1406„Zunanje jezikovne storitve“ iz poglavja 14.

3.1.3   Poglavje 14 – Drugo osebje in zunanje storitve

Na splošno so bila končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 16 550 000 EUR porabljena v obsegu 16 242 289,99 EUR, kar pomeni visoko stopnjo izvajanja, namreč 98,14 % (99,5 % leta 2009).

Končna sredstva v okviru poglavja 14 so skoraj v celoti zbrana na dveh proračunskih postavkah. Glede skoraj tretjine teh sredstev gre za postavko 1400„Drugi uslužbenci“, v zvezi s katerimi je stopnja izvajanja ostala visoka (malo več kot 96 %). Glede drugih dveh tretjin gre za postavko 1406„Zunanje jezikovne storitve“, v zvezi s katero je stopnja izvajanja skoraj 100 %.

V zvezi z zadnjo postavko, ki pokriva hkrati zunanje storitve prevajanja in tolmačenja, je treba ugotoviti, da se je kljub različnim organizacijskim ukrepom, ki jih je v zadnjih letih sprejelo Sodišče za omejitev potreb po prevodih, delovna obremenitev glede prevajanja leta 2010 povečala za več kot 12 % glede na leto 2009. Ker se je Sodišče odločilo, da v letu 2010 ne bo zaprosilo za dodatna delovna mesta, je bilo treba tudi pogosteje uporabljati storitve zunanjih sodelavcev in povečati sredstva za 1 milijon EUR s prerazporeditvijo sredstev iz poglavja 12.

3.1.4   Poglavje 16 – Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 4 979 000 EUR so bila porabljena v obsegu 4 831 244,43 EUR, kar pomeni visoko stopnjo izvajanja, ki znaša 97,03 % (96,97 % leta 2009).

Dve postavki v tem poglavju pomenita 79 % končnih odobrenih sredstev. Gre za postavko 1612„Nadaljnje poklicno usposabljanje“, katere stopnja izvajanja je ostala visoka (skoraj 97 % tako kot leta 2009), in postavko 1654„Center za predšolske otroke“, katere stopnja izvajanja je 100 %.

3.2   NASLOV 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje

Kot je razvidno iz tabele 7 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 2 za proračunsko leto 2010 znašajo 80 746 000 EUR, kar je malo manj kot četrtina celotnega proračuna Sodišča Evropske unije. Ta sredstva so bila vezana v obsegu 80 149 024,44 EUR, kar pomeni zelo visoko stopnjo izvajanja, in sicer 99,26 % (enaka kot leta 2009).

Tabela 7

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

(v EUR)

Naslov 2

Sredstva za proračunsko leto 2010

Obveznosti za proračunsko leto 2010

% izvajanja

20

Nepremičnine in s tem povezani stroški

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21

Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23

Tekoči izdatki za delovanje

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25

Srečanja in konference

798 000,00

629 948,85

78,94

27

Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Skupaj

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1   Poglavje 20 – Nepremičnine in s tem povezani stroški

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 59 350 000 EUR so bila vezana v obsegu 59 082 664,75 EUR, torej 99,55 % (99,96 % leta 2009).

Po močnem porastu teh sredstev iz poglavja 20 med letoma 2008 in 2009 (+ 33 %) zaradi dokončanja in začetka uporabe nepremičninskega kompleksa nove sodne palače (4) se je raven teh sredstev glede na leto 2009 ustalila (– 0,6 %).

Končna sredstva iz členov 200„Nepremičnine“ in 202„Izdatki za stavbe“ pomenijo 77 % (45 723 000 EUR) oziroma 23 % (13 627 500 EUR) vseh sredstev tega poglavja.

V členu 200„Nepremičnine“ so odhodki iz postavke 2000„Najemnine“ znašali 10 841 538 EUR (stopnja izvajanja 100 %) in ustrezajo najemu štirih stavb (Allegro, Geos, stavba T/Ta), ki jih je prav tako treba uporabljati ob upoštevanju nezmožnosti uporabe starih stavb prizidkov A, B in C, ki se prenavljajo, da bi ustrezale različnim nacionalnim določbam, ki so začele veljati po njihovi zgraditvi (med letoma 1986 in 1993).

Odhodki iz postavke 2001„Najem-nakup“ so se povzpeli na skoraj 33 milijonov EUR (stopnja izvajanja 100 %) in ustrezajo predvsem dajatvam, ki so dolgovane na podlagi pogodb z luksemburškimi oblastmi za zgraditev in odkup različnih stavb Sodišča. Poleg tega je bilo zaradi dobrega finančnega upravljanja mogoče nekatere presežke sredstev, navedene v poglavjih 20, 21, 23 in 27 proračuna, nameniti za predplačila, ki so bila dodana tistim, ki so že bila opravljena od leta 2007. Tako plačilo popolnoma ustreza usmeritvi, ki ji sledita oba proračunska organa glede nepremičninskih projektov institucij Skupnosti, da bi se čim bolj omejila prihodnja proračunska obremenitev takih projektov.

Odhodki iz člena 202„Izdatki za stavbe“ so se povzpeli na 13 454 818 EUR (stopnja izvajanja 98,74 %) in skoraj v celoti ustrezajo odhodkom za čiščenje/vzdrževanje, porabo energije in varnost/nadzor, ki so potrebni za dobro delovanje nepremičnin Sodišča. Treba je ugotoviti, da je bilo po letu 2009, ko je bila uporaba stavb nove palače še pretežno v fazi uvajanja, na podlagi sprejetih ukrepov (nastavitve tehničnih naprav, racionalizacija čiščenja in vzdrževanja ter hišniških storitev in varovanja) mogoče privarčevati sredstva, ki so tudi bila uporabljena za predplačila, navedena v prejšnjem odstavku.

3.2.2   Poglavje 21 – Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 15 592 000 EUR so bila vezana v obsegu 15 491 884,75 EUR, kar pomeni zelo visoko stopnjo izvajanja, namreč 99,36 % (98,54 % v letu 2009).

Končna sredstva iz poglavja 21, ki so se zmanjšala za 1,7 % glede na leto 2009, se v skoraj 90 % nanašajo na izdatke za informatiko in pohištvo.

V zvezi s členom 210„Oprema, stroški delovanja v zvezi z informatiko in telekomunikacijami“ je Sodišče drugače kot leta 2009 zadovoljilo svoje potrebe po nabavi opreme, vzdrževanju opreme in razvoju programov s področja informatike in telekomunikacij brez povečanja sredstev. Ob upoštevanju obsega računalniške opreme in specializiranih programov, katerih vzdrževanje je nujno potrebno za dobro delovanje sodne dejavnosti, je bilo to mogoče doseči le na podlagi prednosti, ki jih daje čim tesnejše sodelovanje med institucijami, in na podlagi bolj selektivnih odločitev glede novega razvoja.

V členu 212„Pohištvo“ so bila sredstva vezana v celoti. Ta sredstva so bila, kot je bilo predvideno, namenjena nakupu dodatnega pohištva ter zamenjavi dela pohištva (kupljenega pred več kot petnajstimi leti).

3.2.3   Poglavje 23 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 2 143 000 EUR so bila vezana v obsegu 2 101 661,65 EUR oziroma 98,07 % (88,18 % leta 2009).

Končna sredstva iz poglavja 21, ki so se v celoti zmanjšala za 1,7 % glede na leto 2009, se v več kot 78 % nanašajo na ti vrsti odhodkov:

odhodke iz člena 230„Pisarniške in druge potrebščine“, ki so znašali 985 261 EUR (stopnja izvajanja 99,93 % v primerjavi z 80,75 % leta 2009),

odhodki iz člena 236„Poštnine in stroški dostave“, ki so znašali 692 000 EUR (stopnja izvajanja 100 % v primerjavi s 95,22 % leta 2009).

V zadnjih letih je bilo privarčevanih že veliko sredstev, zlasti pri papirju, saj je uporaba elektronskega načina pošiljanja informacij znotraj institucije vse večja. V letu 2010 je zato zmanjšanje manj vidno, vendar pa je bilo vseeno mogoče sprostiti 25 000 EUR in jih prenesti na postavko 2001„Najem-nakup“.

Sredstva, namenjena za poštnine in stroške dostave, pa je bilo treba povečati za 71 000 EUR, zaradi hkratnega povišanja cen poštnih storitev in povečanja obsega pošte, ki jo je treba odposlati (zlasti odpošiljanje priporočenih pošiljk, kar je neposredno povezano z velikim povečanjem števila zadev, ki jih obravnava Sodišče), ki sta presegla predvidevanja.

Nazadnje, člen 238 vsebuje sorazmerno omejena sredstva, ki so namenjena spodbujanju politike mobilnosti osebja Sodišča, ki je bolj prijazna do okolja, tako glede prihoda v službo kot glede z delom povezanega gibanja med različnimi stavbami institucije. Ta sredstva je bilo treba povečati za 45 000 EUR v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene z mestom Luxembourg, zaradi povečanega števila uporabnikov mestnih avtobusov, ki presega predvidevanja.

3.2.4   Poglavje 25 – Srečanja in konference

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 798 000 EUR so bila vezana v obsegu 629 948,85 EUR oziroma 78,94 % (93,28 % leta 2009).

Ta sredstva so večinoma namenjena izdatkom za protokolarno dejavnost Sodišča in izdatkom za obiske institucije.

V letu 2010 je protokolarno dejavnost zaznamovala vrsta pomembnih dogodkov:

več slavnostnih sej, med katerimi so tiste, ki so potekale ob slovesnih izjavah predsednika in članov Komisije, ki so funkcijo nastopili konec leta 2009, članov Računskega sodišča, ki so nastopili funkcijo v letu 2010, in članov Splošnega sodišča ob zamenjavah, ki so potekale oktobra 2010,

kolokvij ob 5. obletnici ustanovitve Sodišča za uslužbence.

Obiski Sodišča se organizirajo zaradi zagotavljanja boljše obveščenosti pravnih strokovnjakov in študentov prava o sodni instituciji in sodni praksi Evropske unije. Sodišče z organiziranjem srečanj z nacionalnimi sodniki (srečanja in seminarji) sledi cilju seznaniti nacionalne sodnike z delovanjem institucije, mehanizmom predloga za sprejetje predhodne odločbe in izvajanjem prava Evropske unije ter sodnikom ponuditi „forum“, ki jim omogoča srečevanje.

Glede na to, da so proračunske napovedi za te vrste dejavnosti po sami naravi manj natančne, nižjo stopnjo izvajanja sredstev glede na leto 2009 pojasnjuje to, da je bilo teh dejavnosti leta 2010 manj.

3.2.5   Poglavje 27 – Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 2 863 000 EUR so bila vezana v obsegu 2 842 884,44 EUR oziroma 99,3 % (99,22 % leta 2009).

Sredstva iz tega poglavja so namenjena dvema vrstama odhodkov, ki so v celoti namenjeni sodni dejavnosti:

odhodki v okviru člena 272„Izdatki za dokumentacijo in knjižnico“, ki so znašali 1 162 884 EUR (stopnja izvajanja 100 %). Spomniti je treba, da čeprav vsi ti stroški pomenijo nujno potrebno naložbo za dobro delovanje treh sodišč in služb institucije, so bila ta sredstva zavestno ohranjena na ravni 2009,

odhodki v okviru člena 274„Produkcija in razširjanje“, ki so znašali 1 680 000 EUR (stopnja izvajanja 100 %). Ti stroški so namenjeni predvsem javni objavi sodb in sklepnih predlogov ter zbirk sodnih odločb sodne prakse treh sodišč. Zmanjšanje sredstev glede na leto 2009 je veliko (skoraj 28 %) in je v glavnem pojasnjeno s tem, da so pogoji novih pogodb, ki se nanašajo na objavo Uradnega lista in ki jih je sklenil Urad za publikacije, veliko ugodnejši. Poleg tega so presežna sredstva omogočila okrepitev nekaterih vrstic poglavij 20 (postavka 2001) in 23 (člena 236 in 238).

3.3   NASLOV 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija

Poglavje 37 –   Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

Končna sredstva v okviru naslova 3 vključujejo zgolj sredstva poglavja 37 za postavko 3710„Sodni stroški“. Za proračunsko leto 2010 so ta sredstva znašala 40 000 EUR in so bila vezana v obsegu 20 522,25 EUR, kar ustreza stopnji izvajanja 51,3 % (78,58 % leta 2009).

Gre za odhodke institucije v okviru brezplačne pravne pomoči, s katerimi se krijejo honorarji odvetnikov in drugi stroški. Težko jih je napovedati, kar pojasnjuje, zakaj se raven proračunskega izvajanja iz leta v leto zelo spreminja.

3.4   NASLOV 10 – Drugi izdatki

Poglavje 100 –   Začasna sredstva

Prvotna proračunska sredstva 485 700 EUR ustrezajo 5 % letnih sredstev za zunanje storitve prevajanja, ki so bila rezervirana v proračunskem postopku za leto 2010. Evropski parlament je namreč v času, ko se je pripravljalo posebno poročilo o medinstitucionalnem sodelovanju na področju prevajanja, za več evropskih institucij izglasoval horizontalni predlog spremembe. Ta rezerva je bila sproščena v začetku julija 2010 s prerazporeditvijo sredstev v zgoraj navedenem znesku v postavko 1406„Zunanje jezikovne storitve“.


(1)  Ta razlika se zmanjša na 2,16 %, če se upoštevajo namenski prihodki, ki se lahko znova uporabijo in ki so v skladu s proračunsko prakso navedeni kot „p.m.“ (pour memoire), ko se sestavlja začetni proračun, vendar se ustrezno upoštevajo v okviru istega proračuna tako, da se odštejejo od zadevnih proračunskih postavk odhodkov.

(2)  Parlament je v času, ko se je pripravljalo posebno poročilo o medinstitucionalnem sodelovanju glede zunanjih jezikovnih storitev, za večino institucij sprva rezerviral 5 % sredstev za te storitve. Ta rezerva (485 700 EUR za Sodišče) je bila sproščena v začetku julija 2010.

(3)  Zadeva št. 40/2010: ničnostna tožba zoper Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

(4)  Sestavljajo ga prenovljena stara sodna palača, obroč okoli sodne palače, visoka stolpa in galerija, ki povezuje stare in nove stavbe Sodišča.


PRILOGA I

Primerjava izvajanja proračunov za leti 2010 in 2009 po poglavjih glede na prihodke

(v EUR)

Poglavja/Členi

Naslov

Ugotovljene terjatve za leto 2010

Ugotovljene terjatve za leto 2009

Razlika

Razl. v %

400

Prihodki od davka na plače in prejemkov članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Prihodki od posebnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Razni davki in odbitki

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Prispevki zaposlenih za pokojninsko zavarovanje

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani zaposlenih

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Naslov 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prihodki

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Prihodki iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prihodki

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prihodki

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prihodki

880,00

 

880,00

0,00

58

Razna nadomestila

880,00

0,00

880,00

0,00

Naslov 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Razni prihodki

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Razni prihodki

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Naslov 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Skupaj

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


PRILOGA II

Sredstva 2010 – Ugotovljene in prenesene terjatve

Postavke

Naslov

Začetni proračun

Ugotovljene terjatve 2010

Pridobljeni prihodki

Neporavnano

4000

Prihodki od davka na plače in prejemkov članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Prihodki od posebnih dajatev na plače članov institucije in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

Skupaj poglavje 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Prispevki zaposlenih za pokojninsko zavarovanje

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani zaposlenih

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

Skupaj poglavje 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Naslov 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prihodki

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

Skupaj poglavje 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

Skupaj poglavje 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prihodki

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prihodki

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

Skupaj poglavje 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prihodki

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Skupaj poglavje 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Naslov 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Razni prihodki

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Skupaj poglavje 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Naslov 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Skupaj

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Postavke

Naslov

Prenosi iz 2009 v 2010

Spremembe, nastale v letu 2010

Skupaj prenosi iz 2009 v 2010

Prihodki od prenesenih terjatev

Neporavnano

4110

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani zaposlenih

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Skupaj poglavje 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Naslov 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prihodki

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

Skupaj poglavje 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prihodki

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim delovanjem institucije – namenski prihodki

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

Skupaj poglavje 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Naslov 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Skupaj

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


PRILOGA III

Primerjava izvajanja proračunov za leti 2009 in 2010 po poglavjih

(v EUR)

Poglavja

Naslov

Obveznosti 2010

Obveznosti 2009

Razlika

Razl. v %

10

Člani institucije

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Uradniki in začasni uslužbenci

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Drugo osebje in zunanje storitve

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Naslov 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Nepremičnine in s tem povezani stroški

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Izdaki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Izdatki za tekoče upravno delovanje

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Srečanja in konference

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Naslov 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Naslov 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Skupaj

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


PRILOGA IV

Podrobnosti izvajanja proračuna za leto 2010

Postavka

Sredstva proračunskega leta

Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Začetna proračunska sredstva

Prenosi

Sredstva proračunskega leta

Obveznosti

Plačila

Razpoložljiva sredstva

Razveljavljena sredstva

Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega

proračunskega leta

Plačila iz prenesenih sredstev

Razveljavljena sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Osebni prejemki in nadomestila

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Upravičenja, povezana z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Začasna nadomestila

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pokojnine

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Službena potovanja

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Izobraževanja

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Začasna sredstva

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Poglavje 10

Člani institucije

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Osebni prejemki in nadomestila

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Plačano nadurno delo

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Upravičenja, povezana z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Začasna sredstva

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Poglavje 12

Uradniki in začasni uslužbenci

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Drugo osebje

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Izmenjava zaposlenih, prakse

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Druge zunanje storitve

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Zunanje jezikovne storitve

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Začasna sredstva

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Poglavje 14

Drugo osebje in zunanje storitve

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Razni izdatki za zaposlovanje

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Nadaljnje poklicno usposabljanje

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Službena potovanja

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Dotacije za posebno pomoč

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Zdravstvena služba

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restavracije in menze

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Center za predšolske otroke in drugi vrtci

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Poglavje 16

Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Naslov 1

Zaposleni v instituciji

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Postavka

Seznam 1 (sredstva proračunskega leta)

Seznam 4 (sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta)

Začetna proračunska sredstva

Prenosi

Sredstva proračunskega leta

Obveznosti

Plačila

Razpoložljiva sredstva

Razveljavljena sredstva

Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega

proračunskega leta

Plačila iz prenesenih sredstev

Razveljavljena sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Najemnine

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Nadomestila za najem-nakup

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Nakup nepremičnin

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Gradnja nepremičnin

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Opremljanje prostorov

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Čiščenje in vzdrževanje

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Poraba energije

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Varnost in nadzor stavb

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Zavarovanja

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Drugi izdatki za stavbe

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Poglavje 20

Nepremičnine in s tem povezani stroški

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekomunikacije

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Pohištvo

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Nakup opreme in tehničnih naprav

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Vozila

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Poglavje 21

Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Pisarniške in druge potrebščine

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Finančne dajatve

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Pravni stroški in odškodnine

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Poštnine in stroški dostave

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Drugi odhodki upravnega delovanja

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Poglavje 23

Izdatki za tekoče upravno delovanje

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Stroški za sprejeme in reprezentanco

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Srečanja, kongresi in konference

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Izdatki za informiranje in za sodelovanje na javnih prireditvah

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Storitve pravne informatike

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Poglavje 25

Srečanja in konference

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Uradni list

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Splošne publikacije

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Poglavje 27

Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Naslov 2

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Sodni stroški

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Poglavje 37

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Naslov 3

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

100

Začasna sredstva

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Naslov 10

Drugi izdatki

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


PRILOGA V

Izkoriščenost namenskih prihodkov za leto 2010

 

Prenos namenskih prihodkov iz 2009 v 2010

Namenski prihodki 2010

Plačila 2010

Prenos namenskih prihodkov iz 2010 v 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Člani institucije

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Uradniki in začasni uslužbenci

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Drugo osebje in zunanje storitve

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Nepremičnine in s tem povezani stroški

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Tekoči izdatki za upravno delovanje

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Srečanja in konference

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Izdatki za informiranje: pridobivanje, arhiviranje, produkcija in razširjanje

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Naslov 2 –

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki poslovanja

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Naslov 3 –

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Skupaj

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


PRILOGA VI

Proračunske prerazporeditve v letu 2010 na podlagi določb členov 22 in 24 finančne uredbe

(v EUR)

Št. prerazporeditve

Datum

Iz naslova v naslov

Iz poglavja v poglavje

Iz člena v člen

Iz postavke v postavko

Iz člena/postavke

V člen/postavko

Prerazporeditve, o katerih je obveščen proračunski organ (v skladu z določbami členov 22(2) in 24(4))

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Osebni prejemki in nadomestila (Uradniki in začasni uslužbenci)

1220

Nadomestila za uslužbence, upokojene v interesu službe

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Začasna sredstva

1406

Zunanje jezikovne storitve

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Finančne dajatve

232

Pravni stroški in odškodnine

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Osebni prejemki in nadomestila (Uradniki in začasni uslužbenci)

1406

Zunanje jezikovne storitve

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Uradni list

236

Poštnine in stroški dostave

 

 

 

45 000

 

 

2740

Uradni list

238

Drugi odhodki upravnega delovanja

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Čiščenje in vzdrževanje

2001

Nadomestila za najem-nakup

 

 

 

 

80 000

 

2024

Poraba energije

2001

Nadomestila za najem-nakup

 

 

 

 

450 000

 

2026

Varnost in nadzor stavb

2001

Nadomestila za najem-nakup

 

 

 

51 000

 

 

214

Oprema in tehnične naprave

2001

Nadomestila za najem-nakup

 

 

 

25 000

 

 

230

Pisarniške in druge potrebščine

2001

Nadomestila za najem-nakup

 

 

 

231 000

 

 

2740

Uradni list

2001

Nadomestila za najem-nakup

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Začasna sredstva

1000

Osebni prejemki in nadomestila (Člani)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Začasna sredstva

1200

Osebni prejemki in nadomestila (Uradniki in začasni uslužbenci)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Drugo osebje

Vmesni seštevek

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Prerazporeditve znotraj členov, o katerih proračunski organ ni obveščen (kot določa člen 22(4)):

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Varnost in nadzor stavb

2028

Zavarovanja

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Osebni prejemki in nadomestila (Uradniki in začasni uslužbenci)

1204

Upravičenja, povezana z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Varnost in nadzor stavb

2028

Zavarovanja

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Nadomestila za najem-nakup

2007

Opremljanje prostorov

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Nadomestila za najem-nakup

2008

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Varnost in nadzor stavb

2029

Drugi izdatki za stavbe

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Dotacije za posebno pomoč

1632

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekomunikacije

2100

Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Drugo osebje

1404

Izmenjava zaposlenih, prakse

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Najemnine

2001

Nadomestila za najem-nakup

Vmesni seštevek

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Skupaj

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578