24.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 154/1


ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU VADĪBU 2010. FINANŠU GADĀ

2011/C 154/01

SATURS

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2010. finanšu gadā

1.

Ievads

2.

Vispārējs pārskats par budžeta izpildi 2010. gadā

3.

Budžeta izpilde 2010. gadā pa nodaļām

Pielikumi

I pielikums:

Ieņēmumu izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2010. gadā un 2009. gadā

II pielikums:

Ieņēmumi 2010. gadā – Konstatētās un pārnestās tiesības

III pielikums:

Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2010. gadā un 2009. gadā

IV pielikums:

2010. gada apropriāciju detalizēts izlietojums (gada apropriācijas un pārnestās apropriācijas no iepriekšējā gada

V pielikums:

2010. gadā piešķirto ieņēmumu izlietojums

VI pielikums:

2010. gadā veiktie budžeta pārvietojumi saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. panta noteikumiem

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2010. gadā

Eiropas Savienības Tiesa

1.   IEVADS

Šajā ziņojumā, kas atbilstoši Finanšu regulas 122. pantam un Īstenošanas kārtības 185. pantam ir pievienots Eiropas Savienības Tiesas pārskatam par 2010. gadu, ir aprakstīts apropriāciju izlietojuma līmenis. Tāpat tas sniedz koncentrētu informāciju par tiem pārvietojumiem starp dažādiem budžeta posteņiem, kas veikti 2010. gadā.

Šī ziņojuma 2. nodaļā ir sniegts vispārējs pārskats par budžeta izpildi 2010. gadā, un 3. nodaļā ir sīkāk aplūkots katrā budžeta nodaļā paredzēto līdzekļu izlietojums. Visbeidzot, pielikumos ir tabulas ar apkopotu informāciju par budžeta izlietojumu 2010. gadā.

Lai iepazītos ar pašas Eiropas Savienības Tiesas darbu, lasītāji var aplūkot tās 2010. gada ziņojumu interneta vietnē (http://curia.europa.eu), kurā ir sniegta detalizēta informācija un statistika par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbu.

2.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2010. GADĀ

2.1.   Ieņēmumi

Eiropas Savienības Tiesas plānotie ieņēmumi 2010. gadam bija EUR 39 957 000.

Kā ir norādīts 1. tabulā, konstatētās tiesības 2010. finanšu gadā sasniedza EUR 44 043 087 un par 10,23 % pārsniedza plānotos ieņēmumus (1).

1.   tabula

Plānotie ieņēmumi un konstatētās tiesības

(euro)

Sadaļa

Plānotie ieņēmumi 2010. gadam

Konstatētās tiesības 2010. gadam

% no kopējā

4.

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Dažādi ieņēmumi

10 000,00

10 850,00

0,02

Kopā

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Ir redzams, ka 4. sadaļas ieņēmumi – konstatētās tiesības (galvenokārt atskaitījumi no Tiesas locekļu un personāla atalgojuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā) veido ļoti lielu daļu no visiem ieņēmumiem (97,54 %); ieņēmumi no 5. un 9. sadaļas (galvenokārt ienākumi no nomas maksas, ko maksā Revīzijas palāta un tulkošanas centrs par daļu no T/T bis ēku nomu, ienākumi no publikāciju tirdzniecības, telekomunikāciju un finanšu pakalpojumu summu samaksa) veido tikai 2,46 % no kopsummas.

I un II pielikumā ir sniegta papildu informācija skaitļos par visu ieņēmumu plūsmu (pārnestie ieņēmumi – tiesības, konstatētie ieņēmumi – tiesības un iekasētie ieņēmumi – tiesības).

Attiecībā uz ieņēmumiem no tiesībām, kas ir pārnestas no iepriekšējā finanšu gada, 2. tabulā ir parādīts, ka 4. sadaļas ieņēmumi veido vislielāko daļu no visiem ieņēmumiem no pārnestajām tiesībām, kas ir iekasētas 2010. gadā (75,93 %).

2.   tabula

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

(euro)

Sadaļa

Pārnesti no 2009. uz 2010. gadu

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

% no kopējā

4.

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Izdevumi

2.2.1.   Finanšu gada apropriācijas

Eiropas Savienības Tiesas budžetā paredzētās apropriācijas 2010. gadam sasniedza EUR 329 300 000.

Kā ir norādīts 3. tabulā, 2010. gada budžeta izpilde sasniedza EUR 323 784 221,31 un atspoguļoja galīgo apropriāciju izlietojuma līmeni 98,32 % apmērā, kas saglabājas augsts un tāpat kā 2009. gadā tas ir augstāks par 98 %.

Redzams arī, ka tāpat kā iepriekšējos gados gandrīz trīs ceturtdaļas no Eiropas Savienības Tiesas budžeta ir veltītas ar Tiesas locekļiem un personālu saistītiem izdevumiem (1. sadaļā minētie izdevumi).

3.   tabula

Finanšu gada saistību apropriācijas

(euro)

Sadaļa

Apropriācijas 2010. finanšu gadam

Saistības 2010. finanšu gadam

% no kopējā

1.

Iestādē strādājošie

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Citi izdevumi (2)

0

0

Kopā

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

III un IV pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par 2010. finanšu gada apropriāciju izlietojumu (salīdzinājums ar 2009. gadu un izpilde pa budžeta pozīcijām).

2.2.2.   Pārnestās apropriācijas

3. tabulā ir parādīts, ka no 2009. finanšu gada uz 2010. finanšu gadu pārnestās apropriācijas, kuru kopsumma sasniedza EUR 18 228 846,03, ļoti lielā mērā tika izlietotas (84,9 %).

4.   tabula

Pārnesto apropriāciju izlietojums

(euro)

Sadaļa

Parnestās apropriācijas no 2009. uz 2010. gadu

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

1.

Iestādē strādājošie

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Citi izdevumi

0

0

0

Kopā

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

IV pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par to apropriāciju izlietojumu, kas pārnestas no 2009. finanšu gada uz 2010. finanšu gadu.

2.2.3.   Apropriācijas, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem

Jānorāda, ka saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu noteikti ieņēmumi var tikt izlietoti, lai finansētu īpaša veida izdevumus. Tādējādi šie piešķirtie ieņēmumi ir papildu apropriācijas, kuras var izmantot iestāde.

5. tabulā pa nodaļām ir norādīti piešķirtie ieņēmumi, kas ir pārnesti no iepriekšējā finanšu gada, kā arī finanšu gada laikā konstatētie un iekasētie ieņēmumi.

5.   tabula

Piešķirto ieņēmumu izlietojums

(euro)

Sadaļa

Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2009. uz 2010. gadu

Piešķirtie ieņēmumi 2010. gadā

Maksājumi 2010. gadā

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti no 2009. uz 2010. gadu

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Iestādē strādājošie

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Kā ir norādīts 5. tabulā, apropriācijas no 2010. gadā konstatētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem sasniedz EUR 1 022 289,69 no kurām vairāk nekā 90 % atbilst šādiem elementiem:

atmaksātie izdevumi saistībā ar ēkām par platību, kas piešķirta citām iestādēm (EUR 594 526),

ieņēmumi no Tiesas publikāciju, kā, piemēram, judikatūras krājumu, tirdzniecības (EUR 177 030),

atmaksātie izdevumi par telefonu vai pasta sūtījumiem (EUR 119 106).

V pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par piešķirto ieņēmumu izlietojumu.

2.2.4.   Apropriāciju pārvietojumi

2010. finanšu gadā Eiropas Savienības Tiesa veica 17 budžeta apropriāciju pārvietojumus atbilstoši Finanšu regulas 22. un 24. pantam par kopsummu EUR 8 345 278, t. i., par mazāku summu nekā šāda paša veida pārvietojumu summa 2009. gadā (EUR 9 345 304).

Atbilstoši Finanšu regulas 22. panta 2. punktam un 24. panta 4. punktam par 7 pārvietojumiem tika paziņots budžeta lēmējinstitūcijai. Šo pārvietojumu kopsumma ir EUR 5 621 700, un tie veido lielāko daļu (67 %) no visiem pārvietojumiem finanšu gada laikā. Attiecībā uz 1. sadaļu, atbrīvotās provizoriskās apropriācijas (aptuveni EUR 3 miljoni) tika izmantotas no 2009. gada jūlija izņēmumu gadījumos nesamaksāto algu (1,85 % apmērā) izmaksai, ko Padome nolēma veikt 2010. gada decembrī, sekojot Eiropas Savienības Tiesas spriedumam (3). Turklāt par vienu miljonu euro tika palielinātas apropriācijas ārējiem pakalpojumiem tulkošanas jomā, lai reaģētu uz nozīmīgo darba apjoma pieaugumu, kurš ir radies tādēļ, ka iestādē ir pieaudzis tiesvedības apjoms. Attiecībā uz 2. sadaļu summa par gandrīz vienu miljonu euro ļāva papildināt avansa maksājumus par Tiesas ēku atjaunošanu un paplašināšanu, lai nākotnē samazinātu izdevumus no budžeta saskaņā ar nomas–pirkuma līgumu, kas ir noslēgts ar Luksemburgas iestādēm.

Turklāt, atbilstoši Finanšu regulas 22. panta 4. punktam tika veikti 10 pārvietojumi pantu robežās, par kuriem netika paziņots budžeta lēmējinstitūcijai un kuru kopsumma ir EUR 2 723 578.

VI pielikumā ir sniegta detalizēta informācija par visiem šiem apropriāciju pārvietojumiem, kā arī attiecīgajām budžeta pozīcijām.

3.   BUDŽETA IZPILDE 2010. GADĀ PA NODAĻĀM

3.1.   1. SADAĻA – Iestādē strādājošie

Kā ir parādīts 5. tabulā, galīgās 2010. gada budžetā paredzētās dotācijas 1. sadaļai apmērs ir EUR 248 514 000, un tā atbilst nedaudz vairāk par 75 % no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izlietota EUR 243 614 674,62 apmērā, proti, 98,03 % apmērā, kas joprojām ir augsts izlietojuma līmenis (98,71 % 2009. gadā).

6.   tabula

Gada apropriāciju izlietojums

(euro)

1. sadaļa

Apropriācijas 2010. finanšu gadā

Saistības 2010. finanšu gadā

% no izlietotā

10.

Iestādes locekļi

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Kopā

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.    10. nodaļa – Iestādes locekļi

No galīgajiem šīs nodaļas apropriāciju līdzekļiem EUR 32 267 000 apmērā tika izlietoti EUR 30 180 903,86 jeb 93,53 % (97,12 % 2009. gadā).

Jāteic, ka dažas atšķirības apropriāciju izpildē attiecībā uz Tiesas locekļu algām ir saistītas ar neizbēgamām atšķirībām starp atalgojuma pielāgojuma likmēm, kuras pieņēma Padome, un prognozēm, kas tika izteiktas budžeta izstrādes laikā (+ 1,85 % sākot no 2010. gada 1. janvāra, nevis + 2,1 %, kā bija prognozēts, un + 0,01 % sākot no 2010. gada 1. jūlija, nevis + 2,5 %, kā bija prognozēts). Šādi ietaupītās apropriācijas, kā arī provizorisko apropriāciju atbrīvošana (EUR 386 000) turklāt ļāva reaģēt uz 2.2.4. punktā minēto izņēmumu gadījumos nesamaksāto algu (1,85 %) izmaksu.

Turklāt ir īstenoti apropriāciju ietaupījumi nedaudz virs viena miljona euro arī tajos budžeta posteņos, kas ir saistīti ar Civildienesta noteikumos paredzētajiem izdevumiem sakarā ar visu trīs tiesu locekļu nomaiņu (pabalsts pārcelšanās gadījumā, maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos). Šādas atšķirības izriet no parastā budžeta sagatavošanas procesa, kura laikā ļoti savlaicīgi (aptuveni pusotru gadu pirms nomaiņas dienas) un piesardzīgi tiek veiktas prognozes par locekļu nomaiņu, savukārt par faktisko locekļu sastāvu lemj gan dalībvalstis, pieņemot lēmumu, gan arī paši Tiesas locekļi, pieņemot individuālu lēmumu.

2010. gadā nav ticis veikts neviens pārvietojums no 10. budžeta nodaļas uz citām budžeta nodaļām.

3.1.2.    12. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 194 718 000 apmērā tika izlietoti EUR 192 360 236,34, kas ir ļoti augsts izpildes līmenis 98,79 %, (98,96 % 2009. gadā).

Tāpat kā 2009. gadā šie ļoti labie rezultāti izriet no visu Tiesas dienestu aktīvās darbinieku darbā pieņemšanas politikas. Amata vietu aizpildīšanas līmenis 2010. gada beigās sasniedza gandrīz 98 %, kas ir vērā ņemams skaitlis, ja ņem vērā parasto personāla rotāciju, ievērojot visu iestādes darbinieku skaitu (1 927 štata vietas). Turklāt ir svarīgi atgādināt, ka bargās ekonomiskās krīzes apstākļos, Tiesa nav prasījusi nevienu jaunu štata vietu 2010. gadam, tā padarot efektīvāku savu pārstrukturēšanas politiku, lai noteiktas prioritāras vajadzības tiktu nodrošinātas iestādes ietvaros.

Tāpat kā 10. nodaļas apropriācijām arī 12. nodaļas apropriāciju izpildē ir jānorāda dažas variācijas attiecībā uz ierēdņu un pagaidu darbinieku algām, kas ir saistītas ar neizbēgamām atšķirībām starp Padomes noteiktajām atalgojuma pielāgojuma likmēm un prognozēm, pēc kurām vadījās, izstrādājot budžetu (+ 1,85 % sākot no 2010. gada 1. janvāra, nevis + 2,1 %, kā bija prognozēts, un + 0,01 % sākot no 2010. gada 1. jūlija, nevis + 2,5 %, kā bija prognozēts)

Šādi īstenotais apropriāciju ietaupījums, kā arī provizorisko apropriāciju atbrīvošana (EUR 2,38 miljoni) ļāva reaģēt uz izņēmumu gadījumos neizmaksāto algu (1,85 %) izmaksu, kas norādīts 2.2.4. punktā. Šie ietaupījumi arī ļāva veikt pārvietojumu par vienu miljonu euro, lai papildinātu apropriācijas 14. nodaļas 1 4 0 6. postenī “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā”.

3.1.3.    14. nodaļa – Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

Kopumā no galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 16 550 000 apmērā tika izlietoti EUR 16 242 289,99, kas ir augsts izlietojuma līmenis – 98,14 % apmērā (99,5 % 2009. gadā).

Galīgās 14. nodaļas apropriācijas gandrīz pilnībā ir koncentrētas divos budžeta posteņos. Gandrīz viena trešdaļa no šīm apropriācijām attiecas uz 1 4 0 0. posteni “Citi darbinieki”, kura izlietojuma līmenis saglabājas augsts (nedaudz virs 96 %). Abas pārējās trešdaļas attiecas uz 1 4 0 6. posteni “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā”, kas ir izlietots par gandrīz 100 %.

Attiecībā uz šo pēdējo pozīciju, kurā ietilpst ārēji rakstveida un mutvārdu tulkošanas pakalpojumi, ir jākonstatē, ka, kaut arī pēdējos gados ir veikti dažādi Tiesas organizatoriski pasākumi, lai ierobežotu vajadzību pēc tulkošanas, darba slodze 2010. gadā ir pieaugusi par 12 % salīdzinot ar 2009. gadu. Turklāt un ņemot vērā Tiesas vēlmi neprasīt nevienu jaunu štata vietu 2010. gadā, bija pastiprināti jāizmanto ārējie pakalpojumi un jāpalielina atbilstošās apropriācijas viena miljona euro apmērā no 12. nodaļas.

3.1.4.    16. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 4 979 000 apmērā tika izlietoti EUR 4 837 244,43, kas ir augsts izlietojuma līmenis – 97,03 % (96,97 % 2009. gadā).

Divi šīs nodaļas posteņi veido 79 % no galīgajām apropriācijām. Tie ir 161 2. postenis “Profesionālā pilnveidošanās”, kura izlietojuma līmenis saglabājas augsts (tuvu 97 % tāpat kā 2009. gadā), un 1654. postenis “Mazu bērnu novietnes un silītes”, kas ir izlietots par 100 %.

3.2.   2. SADAĻA – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības uzdevumi

Kā ir parādīts 7. tabulā, galīgās 2010. gada budžetā paredzētās dotācijas 2. sadaļai apmērs ir EUR 80 746 000, un tā atbilst nedaudz mazāk nekā vienai ceturtdaļai no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izlietota EUR 80 149 024,44 apmērā, kas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis, proti, 99,26 % (tāpat kā 2009. gadā).

7.   tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

(euro)

2. sadaļa

Apropriācijas 2010. finanšu gadā

Saistības 2010. finanšu gadā

% no izlietotā

20.

Ēkas un papildu izdevumi

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Sanāksmes un konferences

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Kopā

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.    20. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 59 350 000 apmērā tika izlietoti EUR 59 082 644,75 jeb 99,55 % (99,96 % 2009. gadā).

Pēc būtiska šo 20. nodaļas apropriāciju pieauguma laikā starp 2008. un 2009. gadu (+ 33 %) sakarā ar jaunās Tiesu pils kompleksa (4) pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, šo apropriāciju līmenis salīdzinājumā ar 2009. gadu ir stabilizējies (– 0,6 %).

Attiecībā uz 200. panta “Ēkas” un 202. panta “Ar ēkām saistītie izdevumi” galīgās apropriācijas veidoja attiecīgi 77 % (EUR 45 723 000) un 23 % (EUR 13 627 000) no kopējām šīs nodaļas apropriācijām.

Attiecībā uz 200. pantu “Ēkas”2000. posteņa “Noma” izdevumi sasniedz EUR 10 841 538 (izlietoti 100 %), un tie atbilst četru ēku nomai (Allegro, Geos, T un T bis ēka), kuru izmantošana tomēr vēl aizvien ir nepieciešama, ievērojot to, ka netiek izmantotas vecās A, B un C ēkas, kurās notiek apjomīgas pārbūves, lai ievērotu dažādas valsts normas, kuras ir stājušās spēkā pēc šo ēku uzbūvēšanas (starp 1986. un 1993. gadu).

Savukārt 2001. posteņa “Noma–pirkums” izdevumi sasniedz gandrīz EUR 33 miljonus (izlietoti 100 %), ko galvenokārt veido nomas maksas ar Luksemburgas iestādēm noslēgtiem līgumiem par dažādu Tiesas ēku celtniecību un to iegūšanu īpašumā. Turklāt ievērojot labu finanšu pārvaldību, atsevišķi 20., 21., 23. un 27. budžeta nodaļas apropriāciju pārpalikumi varēja tikt izmantoti avansa maksājumiem papildus tiem maksājumiem, kas tika veikti 2007. gadā. Šāds darījums pilnībā atbilst vadlīnijām, kuras Kopienu būvniecības projektiem noteikušas abas budžeta lēmējinstitūcijas, lai pēc iespējas vairāk samazinātu šādu projektu slogu uz nākamo gadu budžetiem.

Savukārt 202. pantā “Izdevumi saistībā ar nekustamo īpašumu” paredzētie izdevumi sasniedz EUR 13 454 818 (izlietoti 98,74 %), un tajos galvenokārt ietilpst izdevumi par tīrīšanu un uzkopšanu, enerģijas patēriņu un ēku drošību/uzraudzību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tiesas ēku kompleksa pareizu ekspluatāciju. Pēc 2009. gada, kura laikā jaunās Tiesu pils ēkas vēl bija uzlabošanas fāzē, varēja konstatēt, ka dažādi veiktie pasākumi (tehnisko iekārtu noregulēšana/parametru uzstādīšana, tīrīšana/uzkopšana un drošības/uzraudzības racionalizācija) ir ļāvuši veikt apropriāciju ietaupījumus, kuri savukārt ļāva veikt iepriekšējā punktā minēto avansa maksājumu.

3.2.2.    21. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 15 592 000 apmērā tika izlietoti EUR 15 491 884,75 jeb 99,36 % (98,54 % 2008. gadā).

21. nodaļas galīgās apropriācijas, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās par 1,7 %, galvenokārt (90 %) ir saistītas ar izdevumiem par datu apstrādi un mēbelēm.

Attiecībā uz 210. pantu “Aprīkojums, lietošanas izdevumi un ar datu apstrādi un telekomunikācijām saistīti pakalpojumi” un pretēji 2009. gadam Tiesa saskārās ar vajadzību pēc jauna inventāra un jau pastāvošo sistēmu datu apstrādes un telekomunikāciju jomā uzturēšanu un attīstīšanu, nepalielinot apropriācijas. Ņemot vērā Tiesas datu apstrādes parka apmēru un specializētos uzstādījumus, kuru uzturēšana ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu pareizu tiesvedības darbību norisi, minēto rezultātu varēja sasniegt tikai ar, pirmkārt, priekšrocībām, ko sniedz pēc iespējas intensīvāka starpiestāžu sadarbība, un, otrkārt, selektīvāku rīcību attiecībā uz jauniem projektiem.

Attiecībā uz 212. pantu “Mēbeles” piešķirtās apropriācijas tika izlietotas par 100 %. Kā jau bija paredzēts, šīs apropriācijas tika izmantotas papildu mēbeļu iegādei, kā arī esošo mēbeļu daļējai nomaiņai (iegādātas pirms vairāk nekā 15 gadiem).

3.2.3.    23. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 2 143 000 apmērā tika izlietoti EUR 2 101 661,65 jeb 98,07 % (88,18 % 2009. gadā).

No 21. nodaļas galīgajām apropriācijām, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās par 1,7 %, vairāk nekā 78 % tika izmantotas šādiem diviem izdevumu veidiem:

230. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi EUR 985 261 apmērā (izlietoti 99,93 % salīdzinājumā ar 80,75 % 2009. gadā),

un 236. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi EUR 692 000 apmērā (izlietoti 100 % salīdzinājumā ar 95,22 % 2009. gadā).

Pēdējos gados ir veikts būtisks apropriāciju ietaupījums, it īpaši attiecībā uz papīru, ko galvenokārt izskaidro arvien plašāka dokumentu elektroniskās aprites ieviešana šajā iestādē. Tāpēc 2010. gadā samazinājums ir mazāks, taču, neskatoties uz to, bija iespējams atbrīvot EUR 25 000, un tos pārvietot uz 2010. posteni “Noma/pirkums”.

Turpretī pasta sūtījumu apmaksai nepieciešamie budžeta izdevumi prasīja papildu EUR 71 000 tādēļ, ka vairāk nekā plānots pieauga gan pasta sūtījumu tarifi, gan sūtāmā pasta apjoms (tostarp ierakstītās vēstules, kuras ir tieši saistītas ar būtisko Tiesas izskatīto lietu apjoma palielināšanos).

Visbeidzot, 238. pantā ir paredzēti relatīvi ierobežoti līdzekļi, lai veicinātu videi draudzīgāku Tiesas personāla mobilitāti gan saistībā ar nokļūšanu darbavietā, gan arī lai pārvietotos starp dažādajām iestādes ēkām. Šie budžeta līdzekļi bija jāpalielina par EUR 45 000 atbilstoši līgumam ar Luksemburgas pilsētu, jo pilsētas autobusa tīkla lietotāju skaits pārsniedza plānoto.

3.2.4.    25. nodaļa – Sanāksmes un konferences

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 798 000 apmērā tika izlietoti EUR 629 948,85 jeb 78,94 % (93,28 % 2009. gadā).

Šīs apropriācijas galvenokārt ir izlietotas Tiesas protokolārās darbības izdevumiem, kā arī ar vizītēm iestādē saistītiem izdevumiem.

2010. gadā protokolāro darbību raksturoja virkne nozīmīgu notikumu:

vairākas svinīgās sēdes, tostarp sakarā ar Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu stāšanos amatā 2009. gada beigās, Revīzijas palātas jauno locekļu stāšanos amatā 2010. gadā un Vispārējās tiesas locekļu stāšanos amatā pēc tās sastāva daļējas atjaunošanas 2010. gada oktobrī,

kolokvijs sakarā ar Civildienesta tiesas izveidošanas 5. gadadienu.

Attiecībā uz Tiesas vizītēm – to organizēšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu informācijas par šo tiesu iestādi un Eiropas Savienības judikatūru labāku sniegšanu juristiem un tieslietu studentiem. Organizējot tikšanās ar valstu tiesnešiem (sanāksmes un semināri), Tiesa turpina darbību, lai īstenotu mērķi, pirmkārt, iepazīstināt valstu tiesnešus ar iestādes darbību, lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu mehānismu un Eiropas Savienības tiesību praksi un, otrkārt, piedāvāt tiesnešiem “forumu”, kurā tie var satikties.

Tā kā budžeta prognozes šiem abiem darbību veidiem nav precīzi veicamas, 2010. gadā novērotais šo aktivitāšu atslābums izskaidro mazāku apropriāciju izlietošanas līmeni salīdzinot ar 2009. gadu.

3.2.5.    27. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 2 863 000 apmērā tika izlietoti EUR 2 842 884,44 jeb 99,22 % (99,22 % 2009. gadā).

Šīs nodaļas apropriācijas ir paredzētas šādiem diviem izdevumu veidiem, kas pilnībā attiecas uz tiesas darbu:

272. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem” EUR 1 162 884 apmērā (izlietoti 100 %). Jāatgādina, ka, lai gan visi šie izdevumi ir nepieciešami ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu darbības uzlabošanai, apropriāciju līmenis tika apzināti iesaldēts 2009. gada līmenī,

274. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi EUR 1 680 000 apmērā (izlietoti 100 %). Šie izdevumi galvenokārt ir radušies, publiski izplatot spriedumus un secinājumus, kā arī trīs tiesu judikatūras krājumus. Salīdzinot ar 2009. gadu, ir veikts ļoti nozīmīgs apropriāciju samazinājums (tuvu 28 %), un to galvenokārt izskaidro to jauno līgumu daudz izdevīgākie nosacījumi par Oficiālā Vēstneša publicēšanu, kurus noslēdza Publikāciju birojs. Arī šeit pārpalikušās apropriācijas ļāva palielināt līdzekļus 20. nodaļā (2001. postenis) un 23. nodaļā (236. un 238. pants).

3.3.   3. SADAĻA – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

37. nodaļa –   Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

Galīgajā dotācijā 3. sadaļā ietilpst tikai apropriācijas 37. nodaļas 3710. postenim “Tiesvedības izdevumi”. 2010. gadā šīs apropriācijas apmērs bija EUR 40 000, no kuriem izlietoti EUR 20 522,25 jeb 51,3 % (78,58 % 2009. gadā).

Šos izdevumus sedz iestāde bezmaksas juridiskās palīdzības ietvaros, kurā ietilpst advokātu honorāri un citi izdevumi. Šos izdevumus ir grūti paredzēt, kas izskaidro lielās atšķirības katra attiecīgā gada budžeta izpildē.

3.4.   10. SADAĻA – Citi izdevumi

100. nodaļa –   Pagaidu apropriācijas

Sākotnējās budžetā paredzētās dotācijas EUR 485 700 apmērā atbilst 5 % no ikgadējām apropriācijām ārpus iestādes veiktās tulkošanas pakalpojumiem, kuras tika rezervētas 2010. gada budžeta pieņemšanas procedūras laikā. Eiropas Parlaments nobalsoja par grozījumu, kas ir pagaidām piemērojams vairākām Eiropas iestādēm, kamēr tiks sagatavots īpašs ziņojums par starpiestāžu sadarbību tulkošanas jomā. Šī rezerve tika atbrīvota 2010. gada jūlija sākumā, veicot iepriekš minētās summas pārvietojumu uz 1406. posteni “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā”.


(1)  Šī atšķirība ir samazināma līdz 2,16 %, ja tiek ņemti vērā piešķirtie ieņēmumi, kurus ir iespējams reinvestēt un kuri saskaņā ar budžeta praksi sākotnējā budžeta sagatavošanas stadijā tiek norādīti “p.m.” veidā, bet tiek ņemti vērā šajā pašā budžetā, veicot atskaitījumus no attiecīgo izdevumu budžeta posteņiem.

(2)  Sākotnēji Parlaments rezervēja vairumam iestāžu 5 % no apropriācijām ārpus iestādēm veiktajiem pakalpojumiem tulkošanas jomā, līdz tiks sagatavots īpašs ziņojums par starpiestāžu sadarbību šajā jomā. Šī rezerve (Tiesai EUR 485 700) tika atbrīvota 2010. gada jūlija sākumā.

(3)  Lieta Nr. 40/2010: prasība atcelt Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009.

(4)  Kurā ietilpst pārbūvēta vecā Tiesu pils, “gredzens” ap Tiesu pili, divi augsti torņi un Tiesas vecās un jaunās ēkas savienojoša galerija.


I PIELIKUMS

Ieņēmumu izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2010. gadā un 2009. gadā

(euro)

Nodaļas/ panti

Nosaukums

Konstatētās tiesības 2010. gadā

Konstatētās tiesības 2009. gadā

Starpība

Starpība %

400

Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un citu darbinieku atalgojuma, algām un piemaksām

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un citu darbinieku algām

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Dažādi nodokļi un ieturējumi

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Iemaksas pensiju programmā

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

4. sadaļa

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti u.tml.

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi

880,00

 

880,00

0,00

58

Dažādas kompensācijas

880,00

0,00

880,00

0,00

5. sadaļa

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Dažādi ieņēmumi

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Dažādi ieņēmumi

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

9. sadaļa

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Kopā

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


II PIELIKUMS

Ieņēmumi 2010. gadā – Konstatētās un pārnestās tiesības

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Sākotnējais budžets

Konstatētās tiesības 2010. gadā

Atgūtie ieņēmumi

Vēl jāatgūst

4000

Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un citu darbinieku atalgojuma, algām un piemaksām

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un citu darbinieku algām

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

40. nodaļa kopā

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

41. nodaļa kopā

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

4. sadaļa

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

50. nodaļa kopā

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

52. nodaļa kopā

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

57. nodaļa kopā

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi

0,00

880,00

880,00

0,00

 

58. nodaļa kopā

0,00

880,00

880,00

0,00

 

5. sadaļa

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Dažādi ieņēmumi

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

90. nodaļa kopā

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

9. sadaļa

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Kopā

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Pārnestās tiesības no 2009. gada uz 2010. gadu

Izmaiņas 2010. gadā

Pārnestās tiesības no 2009. gada uz 2010. gadu kopā

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

Vēl jāatgūst

4110

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

41. nodaļa kopā

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

4. sadaļa

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

50. nodaļa kopā

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

57. nodaļa kopā

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

5. sadaļa

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Kopā

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


III PIELIKUMS

Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2010. gadā un 2009. gadā

(euro)

Nodaļas

Nosaukums

Saistības 2010. gadā

Saistības 2009. gadā

Starpība

Starpība %

10

Iestādes locekļi

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

1. sadaļa

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Ēkas un papildu izdevumi

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Sanāksmes un konferences

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

2. sadaļa

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

3. sadaļa

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Kopā

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


IV PIELIKUMS

2010. gada apropriāciju detalizēts izlietojums

Budžeta pozīcijas

Finanšu gada apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas

Sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Finanšu gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejami saistību segšanai

Anulētās apropriācijas

Automātiski pārnestās apropriācijas

N-1 gads

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Algas un piemaksas

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Pabalsti pārcelšanās gadījumā

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensijas

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Komandējumi

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Apmācība

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Provizoriskā apropriācija

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10. nodaļa –

Iestādes locekļi

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Algas un piemaksas

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Apmaksātās virsstundas

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību iepriekšēju izbeigšanu

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Provizoriskā apropriācija

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

12. nodaļa –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Citi pagaidu darbinieki

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Ierēdņu apmaiņa, prakse

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Citi ārēji pakalpojumi

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Provizoriskā apropriācija

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

14. nodaļa –

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Profesionālā pilnveidošanās

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Komandējumi

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Sociālā palīdzība

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Sociālie kontakti personāla locekļu vidū un citi sociālie pasākumi

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Medicīnas dienests

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restorāni un ēdnīcas

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Bērnu vispārizglītojošais centrs

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

16. nodaļa –

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

1. sadaļa –

Iestādē strādājošie

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Budžeta pozīcija

1. rādītājs (gada apropriācijas)

4. rādītājs (no iepriekšējā gada pārnestas apropriācijas)

Sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Finanšu gada apropriācija

Saistības

Maksājumi

Pieejami saistību segšanai

Anulētās apropriācijas

Automātiski pārnestās apropriācijas

N-1 gads

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Nomas maksa

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Noma un pirkums

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Ēku būvniecība

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Telpu iekārtošana

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Telpu uzkopšana un uzturēšana

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Elektrības patēriņš

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Ēku drošība un novērošana

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Apdrošināšana

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Citas izmaksas saistībā ar ēkām

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

20. nodaļa –

Ēkas un papildu izdevumi

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekomunikācijas

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Mēbeles

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Tehniskās iekārtas un instalācijas

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Transporta aprīkojums

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

21. nodaļa –

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Ar finansēm saistītas izmaksas

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Pasta sūtījumu apmaksa

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Citi administratīvās darbības izdevumi

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

23. nodaļa –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Sanāksmes, kongresi un konferences

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Juridisku datu apstrāde

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

25. nodaļa –

Sanāksmes un konferences

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Dokumentācijas, bibiliotēku un arhivēšanas izdevumi

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Oficiālais Vēstnesis

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Vispārēja rakstura publikācija

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

27. nodaļa –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

2. sadaļa –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Tiesas izdevumi

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

37. nodaļa –

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3. sadaļa –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Provizoriskās apropriācijas

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10. sadaļa –

Citi izdevumi

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


V PIELIKUMS

Piešķirto ieņēmumu izlietojums

 

No 2009. uz 2010. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi

Piešķirtie ieņēmumi 2010. gadā

Maksājumi

No 2010. uz 2011. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Iestādē strādājošie

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi kopā

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

1. sadaļa –

Iestādē strādājošie

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Ēkas un papildu izdevumi

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Sanāksmes un konferences

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

2. sadaļa –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības uzdevumi

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

3. sadaļa –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Kopā

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


VI PIELIKUMS

2010. gadā veiktie budžeta pārvietojumi saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. panta noteikumiem

(euro)

Pārvietojuma Nr.

Datums

No sadaļas uz sadaļu

No nodaļas uz nodaļu

No panta uz pantu

No posteņa uz posteni

No panta/posteņa

Uz pantu/posteni

Pārvietojumi, kas jāpaziņo budžeta iestādei (atbilstoši 22. panta 2. punkta un 24. panta 4. punkta noteikumiem)

1

25.2.2010.

 

 

195 000

 

1200

Algas un piemaksas (Ierēdņi un pagaidu darbinieki)

1220

Piemaksas par atvaļināšanu dienesta interesēs

2

2.7.2010.

485 700

 

 

 

100

Provizoriskās apropriācijas

1406

Ārpakalpojumi lingvistikas jomā

3

15.7.2010.

 

 

11 000

 

231

Finanšu izdevumi

232

Tiesvedības izdevumi un zaudējumu atlīdzība

4

6.10.2010.

 

1 000 000

 

 

1200

Algas un pabalsti (Ierēdņi un pagaidu darbinieki)

1406

Ārpakalpojumi lingvistikas jomā

5

12.11.2010.

 

71 000

 

 

2740

Oficiālais Vēstnesis

236

Pasta izdevumi

 

 

 

45 000

 

 

2740

Oficiālais Vēstnesis

238

Citi administratīvās darbības izdevumi

6

15.11.2010.

 

 

150 000

 

2022

Telpu uzkopšana un uzturēšana

2001

Noma–pirkums

 

 

 

 

80 000

 

2024

Enerģētiskais patēriņš

2001

Noma–pirkums

 

 

 

 

450 000

 

2026

Ēku drošība un novērošana

2001

Noma–pirkums

 

 

 

51 000

 

 

214

Tehniskās iekārtas un instalācijas

2001

Noma–pirkums

 

 

 

25 000

 

 

230

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

2001

Noma–pirkums

 

 

 

231 000

 

 

2740

Oficiālais Vēstnesis

2001

Noma–pirkums

7

9.12.2010.

 

 

386 000

 

109

Provizoriskās apropriācijas

1000

Algas un pabalsti (Tiesas locekļi)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Provizoriskās apropriācijas

1200

Algas un pabalsti (Ierēdņi un pagaidu darbinieki)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Citi darbinieki

Starpsumma

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Pārvietojumi starp pantiem, kuri nav jāpaziņo budžeta iestādei (atbilstoši 22. panta 2. punkta noteikumiem)

1

10.3.2010.

 

 

 

23 116

2026

Ēku drošība un novērošana

2028

Apdrošināšana

2

24.6.2010.

 

 

 

720 000

1200

Algas un pabalsti (Ierēdņi un pagaidu darbinieki)

1204

Piemaksas sakarā ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

3

22.7.2010.

 

 

 

9 500

2026

Ēku drošība un novērošana

2028

Apdrošināšana

4

16.9.2010.

 

 

 

850 000

2001

Noma–pirkums

2007

Telpu iekārtošana

5

16.9.2010.

 

 

 

75 000

2001

Noma–pirkums

2008

Izpēte un tehniskā palīdzība ar nekustamo īpašumu saistītos projektos

6

14.10.2010.

 

 

 

50 000

2026

Ēku drošība un novērošana

2029

Citi ar ēkām saistīti izdevumi

7

20.10.2010.

 

 

 

15 000

1630

Sociālais dienests

1632

Sabiedriskie pasākumi personālam un citi sabiedriski pasākumi

8

3.11.2010.

 

 

 

349 500

2103

Telekomunikācijas

2100

Programmatūras un iekārtu iepirkums, remonts, apkope un uzturēšana

9

17.11.2010.

 

 

 

56 000

1400

Citi darbinieki

1404

Prakses un personāla apmaiņa

10

8.12.2010.

 

 

 

575 462

2000

Noma

2001

Noma–pirkums

Starpsumma

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Kopā

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578