24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 154/1


ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

2011/C 154/01

OBSAH

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2010

1.

Úvod

2.

Celkový přehled plnění rozpočtu na rok 2010

3.

Plnění rozpočtu na rok 2010 podle kapitol

Přílohy

Příloha I:

Srovnání plnění příjmů podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k příjmům v roce 2009

Příloha II:

Stav příjmů v roce 2010 – Zjištěné nároky a přenesené nároky

Příloha III:

Srovnání využití prostředků podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k prostředkům v roce 2009

Příloha IV:

Podrobné využití prostředků v roce 2010 (prostředky rozpočtového roku a prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku)

Příloha V:

Využití účelově vázaných příjmů v roce 2010

Příloha VI:

Rozpočtové převody provedené v roce 2010 v rámci ustanovení článků 22 a 24 finančního nařízení

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2010

Soudní dvůr Evropské unie

1.   ÚVOD

Tato zpráva, která se podle článku 122 finančního nařízení a článku 185 prováděcích pravidel přikládá k účtům Soudního dvora Evropské unie za rok 2010, zohledňuje zejména míru využití prostředků. Stejně tak poskytuje souhrnné informace o převodech prostředků mezi různými položkami rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2010.

Kapitola 2 této zprávy uvádí celkový přehled plnění rozpočtu v roce 2010 a kapitola 3 se zabývá podrobněji vývojem rozpočtových položek podle kapitol rozpočtu. Konečně přílohy poskytují formou souhrnných tabulek podrobné informace týkající se téhož plnění rozpočtu na rok 2010.

Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba odkázat na Výroční zprávu Soudního dvora Evropské unie za rok 2010 na internetových stránkách Curia (http://curia.europa.eu), která poskytuje podrobné informace a statistiky týkající se soudní činnosti Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu.

2.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2010

2.1   Příjmy

Odhadované příjmy Soudního dvora Evropské unie za rozpočtový rok 2010 dosahovaly částky 39 957 000 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 1, zjištěné nároky v průběhu rozpočtového roku 2010 dosáhly částky 44 043 087 EUR a převyšují odhadované příjmy o 10,23 % (1).

Tabulka 1

Odhadované příjmy a zjištěné nároky

(v eurech)

Hlava

Odhadované příjmy na rok 2010

Zjištěné nároky na rok 2010

% celkových příjmů

4

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5

Příjmy ze správní činnosti orgánu

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9

Různé příjmy

10 000,00

10 850,00

0,02

Celkem

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Je třeba poznamenat, že příjmy nebo zjištěné nároky hlavy 4 (především srážky z odměn členů a zaměstnanců v podobě daní a sociálních příspěvků) představují značný podíl na celkových příjmech (97,54 %); příjmy hlav 5 a 9 (především náhrady výdajů spojených s nájmem části budov T/T bis Účetním dvorem a překladatelským střediskem, výnos z prodejů publikací, náhrady telekomunikačních služeb a finančních produktů) představují pouze 2,46 % veškerých příjmů.

Přílohy I a II poskytují doplňující číselné údaje o celkovém toku příjmů (přenesené příjmy nebo nároky, zjištěné příjmy nebo nároky a vybrané příjmy nebo nároky).

Pokud jde o příjmy z nároků přenesených z předchozího rozpočtového roku, jak je patrné z tabulky 2 uvedené níže, příjmy hlavy 4 představují největší část celkových příjmů z přenesených nároků vybraných v roce 2010 (75,93 %).

Tabulka 2

Příjmy z přenesených nároků

(v eurech)

Hlava

Přenosy z roku 2009 do roku 2010

Příjmy z přenesených nároků

% celkových příjmů

4

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství

44 048,98

44 048,98

75,93

5

Příjmy ze správní činnosti orgánu

14 470,35

13 963,59

24,07

9

Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

Celkem

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2   Výdaje

2.2.1   Prostředky daného roku

Prostředky na výdaje zanesené do rozpočtu Soudního dvora Evropské unie dosáhly za rozpočtový rok 2010 částky 329 300 000 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 3, plnění rozpočtu v roce 2010 dosáhlo 323 784 221,31 EUR a odpovídá míře využití konečných prostředků ve výši 98,32 %, která je i nadále velmi vysoká, a jako v roce 2009 vyšší než 98 %.

Stejně jako v předchozích letech lze rovněž uvést, že tři čtvrtiny rozpočtu využitého Soudním dvorem Evropské unie tvoří náklady na členy a zaměstnance (výdaje hlavy 1).

Tabulka 3

Závazky prostředků rozpočtového roku

(v eurech)

Hlava

Prostředky rozpočtového roku 2010

Závazky rozpočtového roku 2010

% celkových výdajů

1

Osoby pracující v orgánu

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

40 000,00

20 522,25

0,01

10

Ostatní výdaje (2)

0

0

Celkem

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Přílohy III a IV poskytují podrobné doplňující číselné údaje o využití prostředků rozpočtového roku 2010 (srovnání s rokem 2009 a podrobné využití každé rozpočtové položky).

2.2.2   Přenesené prostředky

Níže uvedená tabulka 4 uvádí, že prostředky přenesené z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010, jichž celková výše dosáhla 18 228 846,03 EUR, byly z velké části využity (84,9 %).

Tabulka 4

Využití přenesených prostředků

(v eurech)

Hlava

Přenos prostředků z roku 2009 do roku 2010

Platby uskutečněné z převedených prostředků

Zrušení

1

Osoby pracující v orgánu

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10

Ostatní výdaje

0

0

0

Celkem

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Příloha IV poskytuje podrobné doplňující číselné údaje o využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010.

2.2.3   Prostředky spojené s účelově vázanými příjmy

Je třeba uvést, že na základě článku 18 finančního nařízení mohou být určité příjmy použity k financování zvláštních výdajů. Tyto účelově vázané příjmy jsou tedy doplňujícími prostředky, které mohou být orgánem použity.

Níže uvedená tabulka 5 podrobně podle kapitol uvádí částky účelově vázaných příjmů přenesených z jednoho rozpočtového roku do následujícího rozpočtového roku, jakož i účelově vázané příjmy zjištěné a vybrané během rozpočtového roku.

Tabulka 5

Využití účelově vázaných příjmů

(v eurech)

Hlava

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2009 do roku 2010

Účelově vázané příjmy v roce 2010

Platby uskutečněné v roce 2010

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2010 do roku 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1

Osoby pracující v orgánu

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10

Ostatní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Jak je patrné z tabulky 5, prostředky účelově vázaných příjmů zjištěných během rozpočtového roku 2010 dosáhly 1 022 289,69 EUR, z čehož téměř 90 % odpovídá následujícím položkám:

náhrady výdajů spojených s budovami na prostory dané k dispozici jiným orgánům (594 526 EUR),

výnos z prodeje publikací Soudního dvora, jako jsou sborníky judikatury (177 030 EUR),

náhrady výdajů na telefon nebo na poštovné (119 106 EUR).

Příloha V poskytuje podrobné doplňující číselné údaje o využití účelově vázaných příjmů.

2.2.4   Převody prostředků

Soudní dvůr Evropské unie v průběhu rozpočtového roku 2010 v souladu s ustanoveními článků 22 a 24 finančního nařízení provedl 17 rozpočtových převodů, které dosáhly celkové částky 8 345 278 EUR, tedy částky nižší, než byla částka převodů téhož typu učiněných v roce 2009 (9 345 304 EUR).

Podle ustanovení čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 4 finančního nařízení bylo 7 převodů prostředků oznámeno rozpočtovému orgánu. Tyto převody dosáhly částky 5 621 700 EUR a odpovídají největší části (67 %) z celkové částky převodů v rozpočtovém roce. Pokud jde o hlavu I, uvolnění předběžných položek (téměř 3 miliony EUR) zejména přispělo k mimořádné dodatečné výplatě odměn (ve výši 1,85 %) od července 2009, o které rozhodla Rada v prosinci 2010 v návaznosti na rozsudek Soudního dvora (3). Kromě toho prostředky na externí služby v oblasti překladů byly posíleny o 1 milion EUR za účelem zvládnutí velké pracovní zátěže vyplývající ze zvýšení soudní činnosti orgánu. Pokud jde o hlavu 2, částka ve výši téměř 1 milionu EUR umožnila posílit předem uhrazené platby na projekt renovace a rozšíření budov Soudního dvora za účelem rozložení budoucího zatěžování rozpočtu v rámci smlouvy o nájmu s následnou možností koupě uzavřené s lucemburskými orgány.

Dále bylo uskutečněno 10 převodů uvnitř jednotlivých článků, které, jak stanoví čl. 22 odst. 4 finančního nařízení, nebyly sděleny rozpočtovému orgánu a dosáhly celkové výše 2 723 578 EUR.

Příloha VI uvádí podrobnosti o všech těchto převodech prostředků, jakož i dotčených bodech rozpočtu.

3.   PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2010 PODLE KAPITOL

3.1   HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 6, konečné prostředky rozpočtu určené na hlavu 1 dosáhly v rozpočtovém roce 2010 částky 248 514 000 EUR a představují o něco více než 75 % celkového rozpočtu Soudního dvora Evropské unie. Tyto prostředky byly využity ve výši 243 614 674,62 EUR, což odpovídá míře plnění ve výši 98,03 %, která zůstává velmi vysoká (98,71 % v roce 2009).

Tabulka 6

Využití prostředků rozpočtového roku

(v eurech)

Hlava 1

Prostředky rozpočtového roku 2010

Závazky rozpočtového roku 2010

% plnění

10

Členové orgánu

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Celkem

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1   Kapitola 10 – Členové orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 32 267 000 EUR bylo využito 30 180 903,86 EUR, což představuje míru využití ve výši 93,53 % (97,12 % v roce 2009).

Je třeba poznamenat, že určité výkyvy týkající se využití prostředků na odměny členů souvisejí s nevyhnutelnými odlišnostmi mezi mírou přizpůsobení odměn, o které rozhodla Rada, a předpoklady uplatněnými při vypracování rozpočtu (+1,85 % k 1. lednu 2010 oproti odhadu +2,1 %, a +0,01 % k 1. červenci 2010 oproti odhadu +2,5 %). Takto realizované úspory prostředků, jakož i uvolnění předběžných položek (386 000 EUR) ostatně umožnily provést mimořádnou dodatečnou výplatu odměn (ve výši 1,85 %), jak je uvedena v bodě 2.2.4.

Kromě toho určité úspory položek, které jsou o něco vyšší než 1 milion EUR, byly realizovány u rozpočtových položek souvisejících se zákonnými výdaji týkajícími se obnovování mandátů členů všech tří soudů (dočasné příspěvky, nároky spojené s nástupem do funkce, přeložením či skončením výkonu funkcí). Takové odlišnosti vyplývají z běžného procesu přípravy rozpočtu, který vyžaduje, aby předpoklady ohledně počtu obnovení mandátů členů byly vyčíslovány se značným předstihem (zhruba rok a půl před datem obnovení) na základě obezřetnosti, zatímco skutečná obnovení mandátů členů jsou poté výsledkem rozhodnutí členských států a současně individuálních rozhodnutí členů soudů.

V roce 2010 nedošlo k žádnému převodu z kapitoly 10 do jiných kapitol rozpočtu.

3.1.2   Kapitola 12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 194 718 000 EUR bylo využito 192 360 236,34 EUR, což představuje velmi vysokou míru využití ve výši 98,79 % (98,96 % v roce 2009).

Jako v roce 2009 jsou tyto velmi dobré výsledky i nadále plodem vysoce aktivní politiky přijímání do zaměstnání ze strany všech útvarů Soudního dvora. Míra obsazení pracovních míst na konci roku 2010 dosáhla téměř 98 %, což s ohledem na celkový počet zaměstnanců orgánu (1 927 pracovních míst) představuje pozoruhodné číslo, je-li zohledněn dopad běžné fluktuace zaměstnanců. Kromě toho je nutné připomenout, že v kontextu vážné hospodářské krize Soudní dvůr v roce 2010 nepožádal o žádné nové pracovní místo a zintenzívněl svou politiku přesunů zaměstnanců za účelem uspokojení určitých prioritních potřeb interním způsobem.

Stejným způsobem jako v případě prostředků kapitoly 10 je třeba uvést, že určité výkyvy týkající se využití prostředků na odměny úředníků a dočasných zaměstnanců kapitoly 12 souvisejí s nevyhnutelnými odlišnostmi mezi mírou přizpůsobení odměn, o které rozhodla Rada, a předpoklady uplatněnými při vypracování rozpočtu (+1,85 % k 1. lednu 2010 oproti odhadu +2,1 %, a +0,01 % k 1. červenci 2010 proti odhadu +2,5 %).

Takto realizované úspory prostředků, jakož i uvolnění předběžných položek (2,38 milionů EUR) umožnily provést mimořádnou dodatečnou výplatu odměn (ve výši 1,85 %), jak je uvedena v bodě 2.2.4. Tyto úspory rovněž umožnily provést převod jednoho milionu EUR pro posílení prostředků v položce 1406„Externí jazykové služby“ v rámci kapitoly 14.

3.1.3   Kapitola 14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Celkově bylo z konečných prostředků této kapitoly ve výši 16 550 000 EUR využito 16 242 289,99 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 98,14 % (99,5 % v roce 2009).

Konečné prostředky kapitoly 14 se téměř v plné výši soustřeďují na dvě rozpočtové položky. V případě téměř jedné třetiny těchto prostředků jde o položku 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci“, jejíž míra využití je nadále vysoká (o něco málo překračující 96 %). V případě zbylých dvou třetin jde o položku 1 4 0 6 „Externí jazykové služby“, jejíž míra plnění je téměř 100 %.

Pokud jde o posledně uvedenou položku, která zahrnuje externí překladatelské a zároveň tlumočnické služby, je třeba konstatovat, že navzdory jednotlivým organizačním opatřením přijatým v posledních letech Soudním dvorem za účelem omezení překladatelských potřeb se pracovní vytížení překladatelské služby v roce 2010 zvýšilo oproti roku 2009 o více než 12 %. V důsledku vůle Soudního dvora nepožadovat v roce 2010 nová pracovní místa bylo proto nezbytné častěji využít externích subdodavatelů a posílit odpovídající prostředky ve výši 1 milionu EUR pocházející z kapitoly 12.

3.1.4   Kapitola 16 – Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 4 979 000 EUR bylo využito 4 831 244,43 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 97,03 % (96,97 % v roce 2009).

Dvě položky této kapitoly představují 79 % konečných prostředků. Jde o položku 1612„Další odborné vzdělávání“, jejíž míra využití je i nadále vysoká (téměř 97 % jako v roce 2009), a položku 1654„Dětské polyvalentní středisko“, jejíž míra využití je 100 %.

3.2   HLAVA 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 7, konečné rozpočtové prostředky hlavy 2 v rozpočtovém období 2010 dosáhly 80 746 000 EUR, které představují o něco méně než čtvrtinu celkového rozpočtu Soudního dvora Evropské unie. Tyto prostředky byly využity ve výši 80 149 024,44 EUR, což odpovídá velmi vysoké míře využití ve výši 99,26 % (totožné s mírou využití v roce 2009).

Tabulka 7

Využití prostředků rozpočtového roku

(v eurech)

Hlava 2

Prostředky rozpočtového roku 2010

Závazky rozpočtového roku 2010

% využití

20

Budovy a náklady s nimi spojené

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

15 592 000,00

15 491 844,75

99,36

23

Běžné administrativní výdaje

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25

Schůze a konference

798 000,00

629 948,85

78,94

27

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Celkem

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1   Kapitola 20 – Budovy a náklady s nimi spojené

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 59 350 000 EUR bylo využito 59 082 644,75 EUR, tedy 99,55 % (99,96 % v roce 2009).

Po podstatném navýšení těchto prostředků kapitoly 20 mezi roky 2008 a 2009 (+33 %) z důvodu dokončení a uvedení do provozu komplexu budov nového Paláce (4) se úroveň těchto prostředků v porovnání s rokem 2009 stabilizovala (–0,6 %).

Konečné prostředky článku 200„Budovy“ představují 77 % (45 723 000 EUR) a konečné prostředky článku 202„Výdaje na budovy“ představují 23 % (13 627 000 EUR) celkových prostředků této kapitoly.

Pokud jde o článek 200„Budovy“, výdaje bodu 2000„Nájemné“ dosáhly výše 10 841 538 EUR (míra využití 100 %) a odpovídají pronájmu čtyř budov (Allegro, Geos, budova T a budova T bis), jejichž obsazení je však nadále nutné s ohledem na skutečnost, že původní vedlejší budovy A, B a C nejsou k dispozici, jelikož jsou předmětem rozsáhlé rekonstrukce, aby vyhověly různým vnitrostátním normám, které vstoupily v platnost od jejich výstavby (od roku 1986 do roku 1993).

Výdaje bodu 2001„Nájem s následnou možností koupě“ dosáhly téměř 33 milionů EUR (míra využití 100 %) a odpovídají hlavně dlužným poplatkům na základě smluv uzavřených s lucemburskými orgány týkajících se výstavby a nabytí různých budov Soudního dvora. Kromě toho v zájmu řádného finančního hospodaření mohly být určité přebytky prostředků na kapitoly 20, 21, 23 a 27 rozpočtu vyčleněny na předem uhrazené platby doplňující platby, které již byly učiněny od roku 2007. Takový postup je naprosto v souladu s vnitřními pokyny obou složek rozpočtového orgánu ohledně projektů v oblasti budov orgánů Společenství pro účely co největšího snížení budoucí rozpočtové zátěže takových projektů.

Výdaje článku 202„Výdaje na budovy“ dosáhly částky 13 454 818 EUR (míra využití 98,74 %) a téměř v plné výši odpovídají výdajům na úklid/údržbu prostor, na spotřebu energií a na bezpečnost/ochranu budov, které jsou nezbytné k řádnému fungování budov Soudního dvora. Po roce 2009, během něhož bylo užívání budov nového Paláce v rozsáhlé míře ještě ve fázi záběhu, je třeba konstatovat, že přijatá opatření (seřízení/parametrizace technických zařízení, racionalizace souboru opatření v oblasti úklidu/údržby a ostrahy/bezpečnosti) umožnila úsporu prostředků, které pak byly použity na předem uhrazené platby uvedené v předcházejícím pododstavci.

3.2.2   Kapitola 21 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 15 592 000 EUR bylo využito 15 491 844,75 EUR, což představuje velmi vysokou míru využití ve výši 99,36 % (98,54 % v roce 2009).

Konečné prostředky kapitoly 21, které jsou v porovnání s rokem 2009 o 1,7 % nižší, se téměř z 90 % týkají výdajů na výpočetní techniku a nábytek.

Pokud jde o článek 210„Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“, Soudní dvůr na rozdíl od roku 2009 své potřeby na nákup materiálu, údržbu zařízení a rozvoj aplikací v oblastech výpočetní techniky a telekomunikací uspokojoval bez jakéhokoli posílení prostředků. S ohledem na rozsah jeho parku výpočetní techniky a specializovaných aplikací, jejichž údržba je pro řádné fungování soudní činnosti zásadní, bylo možné tohoto výsledku dosáhnout pouze díky výhodám plynoucím z co možná nejužší interinstitucionální spolupráce a selektivnějším rozhodováním v oblasti nového rozvoje.

Pokud jde o článek 212„Nábytek“, prostředky určené na tento článek byly využity ve výši 100 %. Tyto prostředky byly podle odhadů určeny na nákup dodatečného nábytku, jakož i na obnovu části nábytku (nakoupeného před více než patnácti lety).

3.2.3   Kapitola 23 – Běžné administrativní výdaje

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 143 000 EUR bylo využito 2 101 661,65 EUR, tedy 98,07 % (88,18 % v roce 2009).

Konečné prostředky kapitoly 21, které jsou v porovnání s rokem 2009 obecně o 1,7 % nižší, se z více než 78 % týkají dvou druhů následujících výdajů:

výdajů článku 230„Kancelářské a jiné potřeby“, které dosáhly výše 985 261 EUR (míra využití 99,93 % oproti 80,75 % v roce 2009),

a výdajů článku 236„Poštovné“, které dosáhly výše 692 000 EUR (míra využití 100 % oproti 95,22 % v roce 2009).

V posledních letech již bylo dosaženo významných úspor prostředků zejména v oblasti papíru, a to z důvodu stále vzrůstajícího používání elektronické výměny informací v rámci orgánu. Snížení je tedy v roce 2010 méně výrazné, přesto však mohlo být uvolněno 25 000 EUR a převedeno do bodu 2001„Nájem s následnou možností koupě“.

Rozpočet určený na poštovné naproti tomu vyžadoval navýšení o 71 000 EUR z důvodu vyššího než předpokládaného zvýšení poštovních sazeb a zároveň objemu ofrankovaných zásilek (zejména doporučených zásilek přímo souvisejících se zvýšením značného počtu věcí, které Soudní dvůr projednává).

Konečně článek 238 obsahuje relativně omezený rozpočet za účelem upřednostnění politiky mobility zaměstnanců Soudního dvora, která je šetrnější k životnímu prostředí, a to pokud jde jak o dopravu do práce, tak o dopravu mezi jednotlivými budovami orgánu v rámci plnění služebních povinností. Tento rozpočet musel být v souladu se smlouvou uzavřenou s městem Lucemburk posílen o 45 000 EUR, a to z důvodu vyššího než předpokládaného počtu uživatelů sítě městských autobusů.

3.2.4   Kapitola 25 – Schůze a konference

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 798 000 EUR bylo využito 629 948,85 EUR, tedy 78,94 % (93,28 % v roce 2009).

Tyto prostředky z velké části tvoří výdaje související s protokolární činností Soudního dvora a s výdaji určenými na návštěvy orgánu.

Během roku 2010 došlo k řadě významných protokolárních událostí:

několika slavnostním zasedáním, mezi něž patří zejména slavnostní zasedání u příležitosti slavnostního závazku předsedy a členů Komise, kteří nastoupili do funkce na konci roku 2009, členů Účetního dvora, kteří nastoupili do funkce v průběhu roku 2010, a členů Tribunálu u příležitosti obnov mandátů, ke kterým došlo v říjnu 2010,

sympóziu u příležitosti 5. výročí založení Soudu pro veřejnou službu.

Pokud jde o návštěvy Soudního dvora, jejich pořádání odpovídá zájmu zajištění lepší informovanosti o soudním orgánu a o judikatuře Evropské unie u právníků z praxe a studentů práv. Soudní dvůr pořádáním setkání se soudci vnitrostátních soudů (schůzí a seminářů) pokračuje ve sledování cíle seznámit vnitrostátní soudce s fungováním orgánu, mechanismem řízení o předběžné otázce a právní praxí Evropské unie a poskytnout soudcům „fórum“, které jim umožní se vzájemně setkávat.

Vzhledem k tomu, že jsou rozpočtové odhady pro tyto druhy činnosti ze své povahy nejisté, nižší úroveň činnosti konstatovaná v roce 2010 vysvětluje nižší úroveň využití prostředků oproti roku 2009.

3.2.5   Kapitola 27 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 863 000 EUR bylo využito 2 842 884,44 EUR, tedy 99,3 % (99,22 % v roce 2009).

Prostředky této kapitoly jsou určeny na dva druhy výdajů, které plně přispívají k soudní činnosti:

výdaje článku 272„Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které dosáhly výše 1 162 884 EUR (míra využití 100 %). Je třeba připomenout, že i když tyto výdaje představují investici nezbytnou pro řádné fungování všech tří soudů a služeb orgánu, byla výše těchto prostředků úmyslně zablokována na úrovni roku 2009,

výdaje článku 274„Výroba a šíření“, které dosáhly výše 1 680 000 EUR (míra využití 100 %). Tyto výdaje přispívají hlavně k veřejnému šíření rozsudků a stanovisek, jakož i sborníků judikatury všech tří soudů. Snížení úrovně prostředků v porovnání s rokem 2009 je významné (téměř 28 %) a lze jej vysvětlit především výrazně výhodnějšími podmínkami nových smluv týkajících se zveřejňování v Úředním věstníku, které uzavřel Úřad pro publikace. Přebytečné prostředky tak umožnily posílit určité položky kapitol 20 (bod 2001) a 23 (články 236 a 238).

3.3   HLAVA 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 37 –   Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

Mezi konečné rozpočtové prostředky přidělené na hlavu 3 patří pouze prostředky kapitoly 37 pro bod 3710„Soudní výdaje“. Tyto prostředky dosáhly v rozpočtovém roce 2010 výše 40 000 EUR a byly využity ve výši 20 522,25 EUR, což odpovídá míře využití ve výši 51,3 % (78,58 % v roce 2009).

Jde o výdaje, které hradí orgán v rámci bezplatné právní pomoci, které pokrývají náklady právního zastoupení a jiné náklady. Jejich odhad je složitý a vysvětluje velmi proměnlivou úroveň plnění rozpočtu v konkrétním roce.

3.4   HLAVA 10 – Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 –   Předběžné položky

Původní rozpočtové prostředky ve výši 485 700 EUR odpovídají 5 % z roční výše prostředků na externí překladatelské služby, které byly v rámci rozpočtového řízení 2010 vyčleněny jako rezerva. Evropský parlament totiž odhlasoval transverzální dodatek, který se týká několika evropských orgánů, než bude vypracována specifická zpráva o interinstitucionální spolupráci v oblasti překladů. Tato rezerva byla uvolněna na začátku července 2010 převodem výše uvedené částky do položky 1406„Externí jazykové služby“.


(1)  Tato odchylka se sníží na 2,16 %, pokud budou zohledněny účelově vázané příjmy, které mohou být znovu použity a které se v souladu s rozpočtovou praxí v době sestavení původního rozpočtu uvádějí ve formě „p.m.“, avšak zohlední se řádně v témže rozpočtu prostřednictvím odečtení z rozpočtových položek týkajících se dotyčných výdajů.

(2)  Parlament původně pro většinu orgánů vyčlenil 5 % z prostředků na externí jazykové služby do doby, než bude vypracována specifická zpráva o interinstitucionální spolupráci v této oblasti. Tato rezerva (485 700 EUR pro Soudní dvůr) byla uvolněna na začátku července 2010.

(3)  Věc č. 40/2010: žaloba na neplatnost proti nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

(4)  Zahrnujícího obnovený původní Palác, prstenec obklopující Palác, dvě výškové budovy a galerii spojující původní a nové budovy Soudního dvora.


PŘÍLOHA I

Srovnání plnění příjmů podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k příjmům v roce 2009

(v eurech)

Kapitoly/články

Název

Nároky zjištěné v roce 2010

Nároky zjištěné v roce 2009

Rozdíl

Rozdíl v %

400

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Různé daně a srážky

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Příspěvky do systému důchodového pojištění

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

hlava 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů - účelově vázané příjmy

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – účelově vázané příjmy

880,00

 

880,00

0,00

58

Různé náhrady

880,00

0,00

880,00

0,00

hlava 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Různé příjmy

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Různé příjmy

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

hlava 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Celkový součet

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


PŘÍLOHA II

Situace příjmů v roce 2010 – zjištěné nároky a přenesené nároky

Rozpočtové položky

Název

Původní rozpočet

Nároky zjištěné v roce 2010

Uhrazené příjmy

Zbývá uhradit

4000

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

kapitola 40 celkem

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

kapitola 41 celkem

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

hlava 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

kapitola 50 celkem

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

kapitola 52 celkem

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

kapitola 57 celkem

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění - účelově vázané příjmy

0,00

880,00

880,00

0,00

 

kapitola 58 celkem

0,00

880,00

880,00

0,00

 

hlava 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Různé příjmy

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

kapitola 90 celkem

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

hlava 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Celkem

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Rozpočtové položky

Název

Přenos z roku 2009 do roku 2010

Změny, ke kterým došlo v roce 2010

Celkový přenos z roku 2009 do roku 2010

Příjmy z přenesených nároků

Zbývá uhradit

4110

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

kapitola 41 celkem

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

hlava 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

kapitola 50 celkem

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

kapitola 57 celkem

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

hlava 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Celkem

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


PŘÍLOHA III

Srovnání využití prostředků podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k prostředkům v roce 2009

(v eurech)

Kapitoly

Název

Závazky v roce 2010

Závazky v roce 2009

Rozdíl

Rozdíl v %

10

Členové orgánu

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

hlava 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Budovy a náklady s nimi spojené

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Běžné administrativní výdaje

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Schůze a konference

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

hlava 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

1,79

37

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

hlava 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

34,71

Celkový součet

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


PŘÍLOHA IV

Podrobné využití prostředků v roce 2010

Rozpočtové položky

Prostředky rozpočtového roku

Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku

Původní rozpočet

Přenosy

Prostředky rozpočtového roku

Závazky

Platby

Zůstatek ze závazků

Zrušené prostředky

Prostředky přenesené

z nároků předchozího rozpočtového roku

Platby z přenesených nároků

Zrušené prostředky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Platy a příspěvky

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Dočasné příspěvky

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Důchody

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Služební cesty

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Vzdělávání

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Předběžná položka

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 10

Členové orgánu

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Odměny a příspěvky

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Placené přesčasy

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Nároky související s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Příspěvky po předčasném skončení služebního poměru

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Předběžná položka

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Ostatní zaměstnanci

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Stáže a výměny zaměstnanců

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Ostatní externí služby

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Externí jazykové služby

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Předběžná položka

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Různé výdaje na nábor pracovníků

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Další odborné vzdělávání

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Služební cesty

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Sociální služby

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Lékařská služba

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restaurace a jídelny

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Dětské polyvalentní středisko

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Kapitola 16

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Hlava 1

Osoby pracující v orgánu

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Rozpočtová položka

Index 1 (prostředky rozpočtového roku)

Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku)

Původní rozpočet

Přenosy

Prostředky rozpočtového roku

Závazky

Platby

Zůstatek ze závazků

Zrušené prostředky

Prostředky přenesené

z nároků předchozího rozpočtového roku

Platby z přenesených nároků

Zrušené prostředky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Nájemné

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Nájem s následnou možností koupě

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Nabývání nemovitostí

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Stavby budov

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Úpravy prostor

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Úklid a údržba

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Spotřeba energií

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Bezpečnost a ostraha budov

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Pojištění

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Ostatní výdaje na budovy

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Kapitola 20

Budovy a náklady s nimi spojené

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekomunikace

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Nábytek

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Zařízení a technická instalace

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Vozidla

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Kapitola 21

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Kancelářské a jiné potřeby

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Poplatky za finanční služby

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Náklady na právní služby a náhrada škody

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Poštovné

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Ostatní administrativní provozní výdaje

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Kapitola 23

Běžné administrativní výdaje

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Výdaje na reprezentaci

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Schůze, kongresy a konference

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Právní informatika

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 25

Schůze a konference

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Konzultace, studie a průzkumy omezeného charakteru

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Úřední věstník

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Obecné publikace

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Kapitola 27

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Hlava 2

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Soudní výdaje

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Rozhodčí výbor upravený v článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitola 37

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Hlava 3

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Předběžné položky

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Pohotovostní rezerva

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hlava 10

Ostatní výdaje

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


PŘÍLOHA V

Využití účelově vázaných příjmů

 

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2009 do roku 2010

Účelově vázané příjmy v roce 2010

Platby

Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2010 do roku 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Členové orgánu

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Budovy a náklady s nimi spojené

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Běžné administrativní výdaje

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Schůze a konference

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Hlava 2 –

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Hlava 3 –

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Celkem

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


PŘÍLOHA VI

Rozpočtové převody provedené v roce 2010 v rámci ustanovení článků 22 a 24 Finančního Nařízení

(v eurech)

Č. převodu

Datum

Mezi hlavami

Mezi kapitolami

Mezi články

Mezi body

Z článku nebo bodu

Do článku nebo bodu

Převody předložené rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 4)

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Odměny a příspěvky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

1220

Příspěvky v případě odchodu ze zaměstnání ve služebním zájmu

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Předběžné položky

1406

Externí jazykové služby

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Poplatky za finanční služby

232

Náklady na právní službu a náhrada škody

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Odměny a příspěvky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

1406

Externí jazykové služby

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Úřední věstník

236

Poštovné

 

 

 

45 000

 

 

2740

Úřední věstník

238

Ostatní administrativní provozní výdaje

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Úklid a údržba

2001

Nájem s následnou možností koupě

 

 

 

 

80 000

 

2024

Spotřeba energií

2001

Nájem s následnou možností koupě

 

 

 

 

450 000

 

2026

Bezpečnost a ostraha budov

2001

Nájem s následnou možností koupě

 

 

 

51 000

 

 

214

Zařízení a technická instalace

2001

Nájem s následnou možností koupě

 

 

 

25 000

 

 

230

Kancelářské a jiné potřeby

2001

Nájem s následnou možností koupě

 

 

 

231 000

 

 

2740

Úřední věstník

2001

Nájem s následnou možností koupě

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Předběžná položka

1000

Platy a příspěvky (členové)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Předběžná položka

1200

Odměny a příspěvky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Ostatní zaměstnanci

Mezisoučet

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Převody v rámci článků, které nebyly předloženy rozpočtovému orgánu (v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Bezpečnost a ostraha budov

2028

Pojištění

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Odměny a příspěvky (Úředníci a dočasní zaměstnanci)

1204

Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Bezpečnost a ostraha budov

2028

Pojištění

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Nájem s následnou možností koupě

2007

Úpravy prostor

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Nájem s následnou možností koupě

2008

Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Bezpečnost a ostraha budov

2029

Ostatní výdaje na budovy

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Sociální služby

1632

Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekomunikace

2100

Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Ostatní zaměstnanci

1404

Stáže a výměny zaměstnanců

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Nájemné

2001

Nájem s následnou možností koupě

Mezisoučet

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Celkem

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578