8.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 236/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 842/2014,

4. juuli 2014,

mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2014. aastaks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta, (1) ja eriti selle artikli 2 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 3924/91 nõutakse liikmesriikidelt ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse tegemist.

(2)

Tööstustoodangu statistiline vaatlus peab põhinema tooteloetelul, millega määratakse kindlaks statistilise vaatluse alla kuuluv tööstustoodang.

(3)

Tooteloetelu on vajalik tööstustoodangu statistika vastavusse viimiseks väliskaubandusstatistikaga ja selle võrdlemiseks ühenduse tooteklassifikaatoriga CPA.

(4)

Tooteloetelu, mida nõutakse määruses (EMÜ) nr 3924/91 ja mida nimetatakse Prodcomi loeteluks, on ühine kõikidele liikmesriikidele ning seda on vaja andmete võrdlemiseks liikmesriikide lõikes.

(5)

Prodcomi loetelu tuleb ajakohastada ja seega on vaja koostada loetelu 2014. aastaks.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Prodcomi loetelu aastaks 2014 sätestatakse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1.


LISA

Prodcom

Kirjeldus

KN-i kood 2014 (HS-/CN-kood)

Naturaalühik

P

Erimärkused

NACE: 07.10

Rauamaagi kaevandamine

CPA: 07.10.10

Rauamaagid

07.10.10.00

Rauamaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud püriidid)

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

CPA: 07.29.11

Vasemaagid ja -kontsentraadid

07.29.11.00

Vasemaagid ja kontsentraadid

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Niklimaagid ja -kontsentraadid

07.29.12.00

Niklimaagid ja kontsentraadid

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

07.29.13.00

Alumiiniumimaagid ja kontsentraadid

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

07.29.14.00

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

07.29.15.00

Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Muud mujal klassifitseerimata mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

07.29.19.00

Muud mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine

CPA: 08.11.11

Marmor ja muu lubjasisaldusega dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.11.33

Marmor ja travertiin, töötlemata või jämedalt tahutud

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor ja travertiin, tükeldatud ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausiin jm karbonaatkivimid monumentaalskulptuuri või ehituse tarbeks, näilise suhtelise tihedusega ≥ 2,5

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Graniit, liivakivi ja muu dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.12.33

Töötlemata või jämedalt tahutud graniit

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Graniit, tükeldatud ristküliku- (sh ruudu-) kujulisteks plokkideks või tahvliteks

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Liivakivi

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfüür, basalt, kvartsiidid ja muu ehitus- või raidkivi, töötlemata, jämedalt töödeldud või tahutud (v.a ehitus- või raidlubjakivi tihedusega ≥ 2,5 kg, graniit ja liivakivi)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Lubjakivi ja kips

08.11.20.30

Kips ja anhüdriit

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Lubjakiviräbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav paas jm lubjakivi (v.a lubjakivikillustik ja paas monumentide või ehitiste jaoks)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kriit ja dolomiit

08.11.30.10

Kriit

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Töötlemata, jämedalt tahutud või ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks lõigatud dolomiit (v.a kaltsineeritud või paagutatud dolomiit, aglomeeritud, purustatud või peenestatud dolomiit, mida kasutatakse betoontäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Kiltkivi

08.11.40.00

Töötlemata, jämedalt tahutud või ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks lõigatud kiltkivi

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine

CPA: 08.12.11

Looduslikud liivad

08.12.11.50

Ränidioksiidliivad (kvartsliivad või tööstuslikud liivad)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Ehitusliivad, nt saviliivad, kaoliinliivad, arkoosliivad (v.a räniliivad, metalli sisaldavad liivad)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Kivigraanulid, -puru ja -pulber; veeris, kruus

08.12.12.10

Kruus, veeris kasutamiseks killustikuna betoonides, maantee, raudtee vm ballastina; kiviklibu ja ränimugul

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Peenestatud kivim kasutamiseks tavaliselt betoonitäidisena, tee ja muudes ehitistes (v.a kruus; veeris; kiviklibu ja ränimugul)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Marmorigraanulid, -puru ja -pulber

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Travertiini-, ekausiini-, graniidi-, porfüüri-, basaldi-, liivakivi- ja muude monumentaalkivide graanulid, puru ja pulber

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

08.12.13.00

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaoliin ja muu kaoliinsavi

08.12.21.40

Kaoliin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaoliinsavid (plastilised savid)

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Muu savi, andalusiit, küantiit ja sillimaniit; mulliit; šamott- ja dinasmullad

08.12.22.10

Bentoniit

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Tulekindel savi

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Tavalised savid ja kildad ehitustes kasutamiseks (v.a bentoniit, tulekindlad paisuvad savid, kaoliin ja kaoliinsavid); andalusiit, küaniit, sillimaniit ja mulliit; šamott- ja dinasmullad

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine

CPA: 08.91.11

Looduslikud kaltsium- või alumiiniumkaltsiumfosfaadid

08.91.11.00

Looduslikud kaltsiumfosfaadid, alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Põletamata püriidid; toorväävel või rafineerimata väävel

08.91.12.00

Põletamata raudpüriidid; töötlemata või rafineerimata väävel (sh regenereeritud väävel)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Muud mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

08.91.19.00

Muud kemikaalid ja mineraalväetised

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Soola kaevandamine

CPA: 08.93.10

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

08.93.10.00

Sool (sh denatureeritud sool, kuid v.a inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Muu mujal liigitamata kaevandamine

CPA: 08.99.10

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

08.99.10.00

Looduslik bituumen ja looduslik asfalt, asfaltiidid ja asfaltkivimid

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tehisteemandid)

08.99.21.00

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tehisteemandid)

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud tehisteemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

08.99.22.00

Töötlemata või üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud tehisteemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Muud mineraalid

08.99.29.00

Muud mineraalid

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Liha töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.11.11

Värske või jahutatud veiseliha

10.11.11.40

Värsked või jahutatud veise- ja vasikarümbad, pool- ja veerandrümbad, kondiga

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Värsked või jahutatud veise- ja vasikaliha jaotustükid

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Värske või jahutatud sealiha

10.11.12.30

Värsked või jahutatud searümbad ja poolrümbad (sh värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Värsked või jahutatud searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga (sh värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Värske või jahutatud sealiha (sh värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks, v.a kondiga rümbad ja poolrümbad, searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Värske või jahutatud lambaliha

10.11.13.00

Värsked või jahutatud lambarümbad ja poolrümbad ning jaotustükid

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Värske või jahutatud kitseliha

10.11.14.00

Värske või jahutatud kitseliha

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.15.00

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

10.11.20.00

Värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Külmutatud veiseliha

10.11.31.00

Külmutatud veise- ja vasikarümbad, pool- ja veerandrümbad ning jaotustükid

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Külmutatud sealiha

10.11.32.30

Külmutatud searümbad või poolrümbad

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Searümba külmutatud taga- ja esiosad ning nende jaotustükid, kondiga

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Külmutatud sealiha (v.a rümbad ja poolrümbad, searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid, kondiga)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Külmutatud lambaliha

10.11.33.00

Külmutatud lambarümbad ja poolrümbad ning jaotustükid

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Külmutatud kitseliha

10.11.34.00

Külmutatud kitseliha

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Külmutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.35.00

Hobuse- ja muude hobuslaste külmutatud liha

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Muu värske, jahutatud või külmutatud liha ning söödav rups

10.11.39.10

Külmutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Värske, jahutatud või külmutatud söödav liha või rups (sh küüliku-, jänese- ning metsloomaliha ja -rups; v.a kodulinnu-, veise-, hobuslaste, sea-, lamba- ja kitseliha ja rups ning konnakoivad)

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Pesemata kitsevill, sh enne eemaldamist pestud kitsevill

10.11.41.00

Pesemata, kraasimata ja kammimata lambavill (sh fliispestud vill; v.a pöetud vill)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Veislaste või hobuslaste terved toornahad

10.11.42.00

Veiste ja hobuslaste toornahad (v.a HS rubriigiga 4101 90 seotud)

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Muud veislaste või hobuslaste toornahad

10.11.43.00

Muud veislaste või hobuslaste toornahad

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Lammaste või tallede toornahad

10.11.44.00

Lamba- ja tallenahad

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Kitsede või kitsetallede toornahad

10.11.45.00

Värsked või konserveeritud (parkimata) kitsenahad

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Veise-, lamba-, kitse- või searasv

10.11.50.40

Seapekk ilma tailihata (sulatamata), värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Seapekk ja muu searasv, sulatatud

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Veise-, lamba- või kitserasv ja rasvkude, toores või sulatatud

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

10.11.60.30

Loomade (v.a kalad) sooled, põied ja maod, terved või tükeldatud

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Inimtoiduks kõlbmatud loomsed jäätmed (v.a kalajäätmed, sooled, põied ja maod)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Linnuliha töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.12.10

Värske ja jahutatud kodulinnuliha

10.12.10.10

Värsked või jahutatud kanarümbad

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Värsked või jahutatud kalkunirümbad

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Värsked või jahutatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Värsked või jahutatud hane- ja pardirasvmaksad

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Värsked või jahutatud tükeldatud kanarümbad

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Värsked või jahutatud tükeldatud kalkunirümbad

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Värsked või jahutatud tükeldatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Külmutatud kodulinnuliha

10.12.20.13

Külmutatud kanarümbad

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Külmutatud kalkunirümbad

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Külmutatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Külmutatud tükeldatud kanarümbad

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Külmutatud tükeldatud kalkunirümbad

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Külmutatud tükeldatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Külmutatud kodulinnumaksad

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Kodulinnurasv

10.12.30.00

Kodulinnurasv

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Kodulinnu söödav rups

10.12.40.20 z

Värsked või jahutatud kodulinnurupsid (v.a hane- ja pardirasvmaksad)

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Külmutatud kodulinnurups (v.a maks)

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Suled ja sulgedega linnunahad

10.12.50.00

Ettevalmistatud linnunahad koos sulgedega või ilma, suled jne

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Liha- ja linnulihatoodete tootmine

CPA: 10.13.11

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud sealiha ja selle jaotustükid (peekon ja sink)

10.13.11.20

Searümba taga- ja esiosad ja nende jaotustükid kondiga, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Searümba küljetükid ja nende jaotustükid kondiga, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud sealiha (sh peekon, 3/4 peekonikülge või peekonikülje keskosa, puusatükid ja nende jaotustükid, v.a searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga, küljetükid ja nende jaotustükid)

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

10.13.12.00

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Muu soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha ja söödav rups (v.a sea- ja veiseliha); toiduks kasutatav liha- või rupsijahu või -pulber

10.13.13.00

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha, söödavad liha- või rupsipulbrid või -jahud (v.a soolatud, soolvees, kuivatatud ja suitsutatud sea-, veise- ja vasikaliha)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Vorstid jms liha-, rupsi- või veretooted

10.13.14.30 z

Maksavorstid ja samalaadsed tooted ning nendel põhinevad toiduained (v.a valmiseined ja valmistoidud)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Vorstid ja samalaadsed tooted lihast, rupsist või verest ning nendel põhinevad toiduained (v.a maksavorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Muu töödeldud ja konserveeritud liha, rups või veri, v.a valmis liha- ja rupsitoidud

10.13.15.05 z

Tooted või konservid hane- või pardimaksast (v.a vorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Tooted või konservid muude loomade maksast (v.a vorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Tooted või konservid kalkuni lihast või rupsist (v.a vorstid, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Muud tooted või konservid linnulihast (v.a vorstid, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Tooted või konservid sealihast: singid ja nende jaotustükid (v.a valmiseined ja valmistoidud)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Tooted või konservid sealihast: abatükid ja nende jaotustükid (v.a valmiseined ja valmistoidud)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Tooted või konservid kodusea lihast, rupsist ja nende segudest, mis sisaldavad alla 40 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Muud tooted või konservid sealihast, rupsist ja nende segudest, sh segud (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Tooted või konservid veiselihast või rupsist (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Muud tooted või konservid lihast või rupsist, k.a verest (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Inimtoiduks kõlbmatu lihajahu, -pulber ja -graanulid; rasvakõrned

10.13.16.00

Inimtoiduks kõlbmatud liha- või rupsipulbrid, -jahud ja -graanulid, rasvakõrned

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

10.13.91.00

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

 

 

I

 

NACE: 10.20

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.20.11

Värske või jahutatud kalafilee ja muu kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.11.00

Värske või jahutatud kalafilee ja muu luudeta kalaliha

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Värske või jahutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.12.00

Värske või jahutatud kalamaks ja -mari

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Külmutatud kala

10.20.13.30

Külmutatud tükeldamata merekala

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Külmutatud tükeldamata mageveekala

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Külmutatud kalafilee

10.20.14.00

Külmutatud kalafilee

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Külmutatud kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.15.00

Külmutatud luudeta kalaliha (v.a filee)

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Külmutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.16.00

Külmutatud kalamaks ja -mari

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Kuivatatud, soolatud või soolvees, kuid mitte suitsutatud kalafilee

10.20.21.00

Kalafileed, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutamata

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Kuivatatud, soolatud või soolvees kalamaks, -mari ja -niisk; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber või -graanulid

10.20.22.00

Inimtoiduks kõlblikud kalapulbrid, -jahud ja -graanulid ning kalamaks ja -mari kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Kuivatatud, soolatud või soolamata või soolvees kala

10.20.23.50

Kuivatatud (vinnutatud) kala, soolatud või mitte; soolatud kala, kuivatamata; soolvees kala (v.a suitsufilee, kalapead, -sabad ja -põied)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Suitsukala, sh suitsutatud kalafilee

10.20.24.25

Vaikse ja Atlandi ookeani ning Doonau suitsulõhe (sh filee, v.a kalapead, -sabad ja -põied)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Suitsuheeringas (sh filee, v.a kalapead, -sabad ja -põied)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Suitsukala (v.a heeringas, Vaikse ja Atlandi ookeani ning Doonau suitsulõhe), sh filee, v.a kalapead, -sabad ja -põied

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala, v.a kalavalmistoidud

10.20.25.10 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud lõhest (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud heeringast (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud sardiinist, sardinellist ja kilust (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud tuunist, vööttuunist ja atlandi pelamiidist (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud makrellist (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud anšoovisest (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Kalafilee taignas või paneerituna, k.a kalapulgad (v.a valmiseined ja valmistoidud)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Tooted või konservid kalast (v.a tervest või tükeldatust, ning valmiseined ja valmistoidud)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaaviar ja kaaviariasendajad

10.20.26.30

Kaaviar (must kalamari, tuuraliste marjast)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Kaaviariasendajad

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Külmutatud koorikloomad

10.20.31.00

Inimtoiduks kõlblikud külmutatud vähid, külmutatud vähipulbrid, -jahud ja -graanulid

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud molluskid

10.20.32.00

Külmutatud, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees molluskid (kammkarbid, rannakarbid, seepia, kalmaar ja kaheksajalg)

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud muud veeselgrootud

10.20.33.00

Külmutatud, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees muud veeselgrootud (veenuskarp, meduus jne); inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Muul viisil töödeldud või konserveeritud koorikloomad; muul viisil töödeldud või konserveeritud molluskid ja muud veeselgrootud

10.20.34.00 z

Toiduks valmistatud või konserveeritud vähid, limused ja muud veeselgrootud (v.a jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees vähid, karpides, keedetud või aurutatud) (v.a valmiseined ja valmistoidud)

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Inimtoiduks kõlbmatud kala-, koorikloomade ja muude selgrootute pulber, jahu ja graanulid

10.20.41.00

Inimtoiduks kõlbmatu kala-, vähi-, limuse- või veeselgrootujahu, -pulber ja -graanulid

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Muud mujal klassifitseerimata inimtoiduks kõlbmatud kalast, koorikloomadest ja muudest selgrootutest saadud tooted

10.20.42.00

Inimtoiduks kõlbmatud kalatooted (sh kalajäätmed, v.a kiussarvised ja kiusplaadid, korallid ja samalaadsed materjalid, koorikud, kojad ja seepialuud, töötlemata või lihtsalt töödeldud/looduslikud käsnad)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

Kalapead, -sabad, -põied ja muu söödav rups: kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Kartuli töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.31.11

Külmutatud kartul

10.31.11.10

Külmutatud kartulid, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid külmutatult (sh täielikult või osaliselt õlis keedetud ja seejärel külmutatud) (v.a äädikaga või äädikhappega töödeldud)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Kuivatatud kartul, ka tükeldatult või viilutatult, muul viisil töötlemata

10.31.12.00

Kuivatatud kartulid, terved, tükeldatud või viilutatud, kuid edasi töötlemata

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Kuivatatud kartulist valmistatud pulber, jahu, helbed, graanulid

10.31.13.00

Kuivatatud kartulid pulbrina, jahuna, helvestena, graanulitena ja teradena

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Töödeldud või konserveeritud kartul

10.31.14.30

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid pulbrina, jahuna või helvestena (v.a külmutatud, krõbekartulid, veiniäädikaga või äädikhappega töödeldud)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid (sh krõbekartulid) (v.a külmutatud, kuivatatud, äädikaga või äädikhappega töödeldud, pulbritena, jahudena või helvestena)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Puu- ja köögiviljamahla tootmine

CPA: 10.32.11

Tomatimahl

10.32.11.00

Tomatimahl

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Apelsinimahl

10.32.12.10

Külmutatud kontsentreerimata apelsinimahl

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Kontsentreerimata ja külmutamata apelsinimahl

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Mujal klassifitseerimata apelsinimahl

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Greibimahl

10.32.13.00

Greibimahl

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Ananassimahl

10.32.14.00

Ananassimahl

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Viinamarjamahl

10.32.15.00

Viinamarjamahl (sh viinamarjavirre)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Õunamahl

10.32.16.00

Õunamahl

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Puu- ja köögiviljamahlasegud

10.32.17.00

Puu- ja köögiviljamahlasegud

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Muud puu- ja köögiviljamahlad

10.32.19.10

Mis tahes ühe tsitrusvilja (v.a apelsini ja greibi) kontsentreerimata mahl

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Mis tahes ühe puuvilja/köögivilja kontsentreerimata mahl, kääritamata ja piirituselisandita (v.a apelsini-, greibi-, ananassi-, tomati-, viinamarja- ja õunamahl)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Muud mujal klassifitseerimata puu- ja köögiviljamahlad

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.39.11

Külmutatud köögiviljad

10.39.11.00

Külmutatud köögiviljad ja nende segud, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud (v.a kartulid)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Lühiajaliselt konserveeritud köögiviljad

10.39.12.00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses), kuid koheseks tarbimiseks kõlbmatud

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Kuivatatud köögiviljad

10.39.13.30

Kuivatatud sibulad, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Kuivatatud seened ja trühvlid, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Kuivatatud terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, kuid täiendavalt töötlemata köögiviljad ja köögiviljade segud

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud oad, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

10.39.15.00 z

Äädikata või äädikhappeta säilitatud oad, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud herned, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

10.39.16.00 z

Äädikata või äädikhappeta säilitatud herned, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Muud äädikata või äädikhappeta konserveeritud köögiviljad (v.a kartul), v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

10.39.17.10 z

Säilitatud terved või tükeldatud tomatid (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning äädika või äädikhappega säilitatud tomatid)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Kontsentreerimata tomatipüree ja -pasta

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Kontsentreeritud tomatipüree ja -pasta

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Toiduks valmistatud või säilitatud seened ja trühvlid (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud, äädika või äädikhappega säilitatud seened ja trühvlid)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Külmutatud köögivili ja köögiviljasegud (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud külmutatud köögivili ja köögiviljasegud või äädika või äädikhappega säilitatud köögivili ja köögiviljasegud)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Säilitatud hapukapsas (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud hapukapsas)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Säilitatud spargel (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud spargel)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Toiduks valmistatud või säilitatud oliivid (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud oliivid)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Toiduks valmistatud või säilitatud suhkrumais (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud suhkrumais)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Muud mujal klassifitseerimata köögivili ja köögiviljasegud (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ja külmutatud köögivili ja köögiviljasegud)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Äädikaga või äädikhappega konserveeritud või muul viisil töödeldud köögiviljad (v.a kartul), puuviljad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

10.39.18.00

Äädika või äädikhappega valmistatud või säilitatud köögivili (v.a kartul), puuvili, marjad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Kuumtöötlemata või kuumtöödeldud külmutatud puuvili ja pähklid

10.39.21.00

Külmutatud puuviljad ja pähklid, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Keedised, puuviljatarretised, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad

10.39.22.30

Keedetud, v.a homogeniseeritud, tsitrusviljade džemmid, marmelaadid, želeed, püreed või pastad

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Keedetud džemmid, marmelaadid, puuviljaželeed, puuvilja- või pähklipüreed või -pastad (v.a tooted tsitrusviljadest ja homogeniseeritud tooted)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Röstitud, soolatud või muul viisil töödeldud pähklid, maapähklid

10.39.23.30

Valmistatud või konserveeritud maapähklid, sh maapähklivõi, v.a äädika ja äädikhappega, külmutatud, püreed ja pastad

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Valmistatud või konserveeritud pähklid, v.a maapähklid, ja teised seemned ja segud (v.a äädika või äädikhappega, külmutatud, püreedena ja pastadena, suhkruga hoidistatud)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Lühiajaliselt konserveeritud puuvili ja pähklid, kohe tarvitamiseks kõlbmatud

10.39.24.10

Tsitruseliste ja meloni (sh arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või eelsäilitatud soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Lühiajaliselt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishappe lahuses või muus konserveerivas lahuses säilitatud puuviljad, marjad ja pähklid, mis on kohe tarvitamiseks kõlbmatud

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Muu konserveeritud või muul viisil töödeldud puuvili

10.39.25.10

Kuivatatud viinamarjad

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Kuivatatud puuviljad, v.a banaanid, datlid, viigimarjad, ananassid, avokaadod, guaavid, mangod, mangustanid, tsitrusviljad ja viinamarjad, pähklite või kuivatatud puuviljade segud

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Valmistatud või konserveeritud puuviljad (v.a müsli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

10.39.30.00

Köögiviljade kõrvalproduktid ja loomatoiduks kasutatavad jäätmed, mujal liigitamata

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Puu- ja köögivilja konserveerimisega seotud kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused

10.39.91.00

Kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused puu- ja köögivilja konserveerimiseks

 

 

I

 

NACE: 10.41

Õli ja rasva tootmine

CPA: 10.41.11

Emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv

10.41.11.00

Rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv (v.a emulgeeritud, segatud või muul viisil töödeldud)

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Kalade ja veeimetajate rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.12.00

Mereimetajate ja kalade rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Muud rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.19.00

Muud keemiliselt töötlemata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Rafineerimata sojaõli

10.41.21.00

Keemiliselt töötlemata sojaõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Maapähklitoorõli

10.41.22.00

Keemiliselt töötlemata maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Oliivitoorõli

10.41.23.10

Keemiliselt töötlemata külmpressitud oliiviõli ja selle fraktsioonid

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Üksnes oliividest saadud toorõlid ja nende fraktsioonid (sh külmpressioliiviõliga segatud, rafineeritud) (v.a külmpressioliiviõli ja keemiliselt modifitseeritud õlid)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Päevalilleseemnetoorõli

10.41.24.00

Keemiliselt töötlemata päevalille- ja värvisaflooriõli ja selle fraktsioonid

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Puuvillapõõsaseemne toorõli

10.41.25.00

Keemiliselt töötlemata puuvillaseemneõli ja selle fraktsioonid

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Rapsi-, rüpsi- ja sinepitoorõli

10.41.26.00

Keemiliselt töötlemata rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Palmitoorõli

10.41.27.00

Keemiliselt töötlemata palmiõli ja selle fraktsioonid

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Kookospähklitoorõli

10.41.28.00

Keemiliselt töötlemata kookospähkliõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Muud taimsed toorõlid

10.41.29.00

Muud taimetoorõlid (v.a keemiliselt modifitseeritud õlid)

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Puuvillalinter

10.41.30.00

Puuvillaebemed

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid

10.41.41.30

Sojaõli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Päevalillerasva või -õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Rapsi- ja rüpsirasva ja -õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Köögiviljarasvade ja -õlide, sh puuvillaseemne-, linaseemne-, kookospähkli-, kopra-, palmituuma-, v.a sojaoa-, päevalille-, rapsi- ja rüpsiseemneõli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Õlitaime seemnetest või õliviljadest (v.a sinepiseemnetest) jahu ja pulber

10.41.42.00

Õlitaime seemnetest või õliviljadest (v.a sinep) valmistatud jahu ja pulber

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata sojaõli ja selle fraktsioonid

10.41.51.00

Rafineeritud sojaoaõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata maapähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.52.00

Rafineeritud maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata oliiviõli ja selle fraktsioonid

10.41.53.10

Rafineeritud oliiviõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Üksnes oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid (sh külmpressioliiviõliga segatud, rafineeritud) (v.a külmpressioliiviõli ja keemiliselt modifitseeritud õlid)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata päevalilleseemneõli ja selle fraktsioonid

10.41.54.00

Rafineeritud päevalille- ja värvisafloori seemnete õli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata puuvillaseemneõli ja selle fraktsioonid

10.41.55.00

Rafineeritud puuvillaseemneõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata rapsi-, rüpsi- ja sinepiõli ja nende fraktsioonid

10.41.56.00

Rafineeritud rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata palmiõli ja selle fraktsioonid

10.41.57.00

Rafineeritud palmiõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata kookospähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.58.00

Rafineeritud kookosõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

10.41.59.00

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.60.30

Loomsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, kuid muul viisil töötlemata (sh rafineeritud)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või mitte, kuid muul viisil töötlemata

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid)

10.41.71.00

Taimsed vahad, sh rafineeritud (v.a triglütseriidid)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemise jäägid

10.41.72.00

Degraa, loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Margariini jms toidurasva tootmine

CPA: 10.42.10

Margariin jms toidurasvad

10.42.10.30

Margariin ning vähendatud ja vähese rasvasisaldusega leivavõided (v.a vedel margariin)

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Teised toiduks tarvitatavad rasva- ja õlivalmistised, sh vedel margariin

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Piima-, piimatoodete ja juustutootmine

CPA: 10.51.11

Töödeldud vedel piim

10.51.11.33

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Kontsentreerimata ja magustamata, üle 6 % rasvasisaldusega rõõsk koor ja piim

10.51.12.10

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Lõssipulber

10.51.21.30

Lõssipulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist), kontaktpakendites kuni 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Lõssipulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist), kontaktpakendites üle 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Täispiimapulber

10.51.22.30

Täispiimapulber või täiskoorepulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist), kontaktpakendites kuni 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Täispiimapulber või täiskoorepulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist), kontaktpakendites üle 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Või ja piimarasvavõie

10.51.30.30

Või rasvasisaldusega kuni 85 massiprotsenti

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Või rasvasisaldusega vähemalt 85 massiprotsenti ja teised piimast saadud rasvad ja õlid (v.a piimast toodetud leivavõided rasvasisaldusega alla 80)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Piimast toodetud leivavõided rasvasisaldusega alla 80 massiprotsendi

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Juust ja kohupiim

10.51.40.30

Valmimata või laagerdumata juust (värske juust) (sh vadakujuust ja kohupiim)

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Riivjuust, juustupulber, sinihallitusjuust ja teised sulatamata juustud (v.a värske juust, vadakujuust ja kohupiim)

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Sulatatud juust (v.a riivitud või pulbristatud)

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Kontsentreeritud või suhkru või muu magusainelisandiga piim ja rõõsk koor, v.a tahke

10.51.51.04

Magustamata kondenseeritud piim

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Magustatud kondenseeritud piim

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt ja muu fermenteeritud või hapendatud piim või koor

10.51.52.41

Kalgendatud piim, koor, jogurt ja muud fermenteeritud tooted

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Maitsestatud vedel jogurt või hapustatud piim (kalgendatud piim, koor, jogurt ja teised fermenteeritud, maitsestatud või puuvilju, pähkleid või kakaod sisaldavad tooted)

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Petipulber

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Petipiim

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kaseiin

10.51.53.00

Kaseiin ja kaseinaadid

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoos ja laktoosisiirup

10.51.54.00

Laktoos ja laktoosisiirup (sh keemiliselt puhas laktoos)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Vadak

10.51.55.30

Vadak ja töödeldud vadak pulbrina, graanulitena või muus tahkes vormis, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Vadak või töödeldud vadak vedelal kujul või pastana, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mujal klassifitseerimata piimatooted

10.51.56.00

Looduslikest piimakomponentidest koosnevad tooted, mujal liigitamata

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Jäätisetootmine

CPA: 10.52.10

Jäätis jm toidujää

10.52.10.00

Jäätis ja muu söödav jää (sh šerbett, pulgajäätis) (v.a segud ja jäätise algmaterjal)

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Jahu ja tangainete tootmine

CPA: 10.61.11

Kooritud riis

10.61.11.00

Kooritud (pruun) riis

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Kroovitud või poolkroovitud või purustatud riis

10.61.12.30

Poolkroovitud või täielikult kroovitud (valgendatud) riis (sh camolino riis)

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Purustatud riis (sh rikastatud riis, aurutatud riis)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Nisu- või meslinipüülijahu

10.61.21.00

Nisu- ja meslinipüülijahu

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Muu teravilja püülijahu

10.61.22.00

Muude teraviljade jahu (v.a nisu või meslin)

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Peen ja jäme köögiviljajahu

10.61.23.00

Jahu kuivatatud hernestest, ubadest, läätsedest, saagost, maniokist, marantast, saalepist, jeruusalemma artišokist, magusast kartulist või samalaadsetest juurtest/mugulatest, jahu või pulber söödavatest puuviljadest, pähklitest

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Segud pagaritoodete valmistamiseks

10.61.24.00

Segud ja taignad leiva, kookide, väikeste saiade ja pirukate, näkileiva, küpsiste, vahvlite, kuivikute, röstleiva ja samalaadsete röstitud toodete ja teiste pagaritoodete valmistamiseks

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Nisutangud ja -lihtjahu

10.61.31.33

Kõvast nisust valmistatud tangud ja jahu

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Pehmest nisust valmistatud tangud ja jahu

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Mujal klassifitseerimata teraviljatangud, -lihtjahu ja -graanulid

10.61.32.30

Tangud ja jahu kaerast, maisist, riisist, rukkist, odrast ja teistest teraviljadest (v.a nisu)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Nisu graanulid

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Kaera-, maisi-, riisi-, rukki-, odra- ja teiste teraviljade (v.a nisu) graanulid

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Hommikuhelbed ja muud teraviljatooted

10.61.33.33

Valtsitud, helvestatud, kroovitud, poleeritud, viilutatud või jämedalt purustatud terad (v.a riis)

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud terad

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Müsli tüüpi röstimata teraviljahelvestest valmistatud tooted

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud muud toiduained

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Teraviljad teradena, poolkeedetud või muul viisil valmistatud (v.a mais)

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

10.61.40.10

Kliid, pebred ja teised maisi tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Kliid, pebred ja teised riisi tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Kliid, pebred ja teised nisu jahvatamise, tuulamise või muu töötlemise jäägid

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Kliid, pebred ja teised teraviljade (v.a mais, riis, nisu) tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Tärklise ja tärklisetoodete tootmine

CPA: 10.62.11

Tärklis; inuliin; nisugluteen; dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

10.62.11.11

Nisutärklis

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Maisitärklis

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Kartulitärklis

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Tärklised (sh riisist, maniokist, marantast ja saagopalmi säsist) (v.a nisu-, maisi- ja kartulitärklis)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inuliin

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Nisugluteen (v.a nisugluteen, mida kasutatakse liimina või glaseerainena või apreteeriva vahendina tekstiilitööstuses)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstriinid ja teised modifitseeritud tärklised (sh ester/eterifitseeritud, lahustuv tärklis, eelželatineeritud paisuv tärklis, dialdehüüdtärklis, formaldehüüdiga/epiklorohüdriiniga töödeldud tärklis)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapiokk ja selle tärklisest asendajad helvestena, teradena jms kujul

10.62.12.00

Tapiokk ja tärklisest valmistatud tapiokiasendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena või muul nendetaolisel kujul

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glükoos ja glükoosisiirup; fruktoos ja fruktoosisiirup; invertsuhkur; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

10.62.13.10

Glükoos ja glükoosisiirup, millele ei ole lisatud lõhna- ega värvaineid

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Keemiliselt puhas tahke fruktoos; fruktoos ja fruktoosisiirup kuivainesisaldusega > 50 % fruktoosi; isoglükoos, millele ei ole lisatud lõhna- ega värvaineid

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup, millele ei ole lisatud värvi- ega lõhnaaineid.

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Keemiliselt puhas maltoos, tehismesi, inuliinisiirup ja muud mujal klassifitseerimata suhkrud

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Maisiõli

10.62.14.30

Keemiliselt töötlemata maisitoorõli ja selle fraktsioonid

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Keemiliselt töötlemata rafineeritud maisiõli ja selle fraktsioonid

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Tärklisetootmise jms jäägid

10.62.20.00

Tärklise valmistamisel tekkivad jäägid jms

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine

CPA: 10.71.11

Säilitusaineteta leib

10.71.11.00

Värske leib suhkrusisaldusega ≤ 5 % ja rasvasisaldusega ≤ 5 % kuivkaalust (v.a leib, millele on lisatud mett, mune, juustu või puuvilju)

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

10.71.12.00

Koogid ja pagaritooted; muud pagaritooted, millele on lisatud magusaineid

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine

CPA: 10.72.11

Näkileib, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

10.72.11.30

Kuivikleivad

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Piparkoogid jms; magusad küpsised; vahvlid

10.72.12.30

Piparkoogid jms tooted

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud magusad küpsised ja vahvlid

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Magusad küpsised (sh kihilised küpsised, v.a täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud küpsised)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vahvlid veesisaldusega üle 10 % valmistoote massist (v.a jäätisetopsid, kihilised vahvlid jms)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vahvlid (sh soolased) (v.a täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Muud kuivatatud või säilitusainetega pagaritooted

10.72.19.10

Matsa

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riisipaber jms

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Küpsised (v.a täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud tooted, magusad küpsised, vahvlid)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Soolanäksid või soolased pressitud või kergitatud tooted

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Pagaritooted, millele ei ole lisatud magusaineid (sh täidisega ja täidiseta pannkoogid, quiche, pitsa, v.a võileivad, kuivikleivad, vahvlid, kuivikud, röstitud, soolanäksid või soolatud pressitud/kergitatud tooted)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine

CPA: 10.73.11

Makaronid, nuudlid jms makarontooted

10.73.11.30

Keetmata, muna sisaldavad makarontooted (v.a täidisega või muul viisil toiduks valmistatud)

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Keetmata makarontooted (v.a muna sisaldavad, täidisega, või muul viisil toiduks valmistatud)

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskuss

10.73.12.00

Keedetud või muul viisil valmistatud kuskuss (sh moodustades liha-, köögivilja- ja muu täidisega iseseisva kuskussroa)

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Suhkrutootmine

CPA: 10.81.11

Toor-roo- või peedisuhkur tahkel kujul

10.81.11.00

Lõhna-, maitse- ja värvainelisandita roo- või peeditoorsuhkur tahkel kujul

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Maitse- ja värvainelisanditeta rafineeritud roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

10.81.12.30

Rafineeritud valge roo- või peedisuhkur tahkel kujul

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafineeritud roo- või peedisuhkur tahkel kujul (v.a valge suhkur)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Maitse- ja värvainelisanditega rafineeritud roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja -siirup

10.81.13.00

Rafineeritud, maitse- ja värvainelisandeid sisaldav roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja vahtrasiirup

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melass

10.81.14.30

Suhkruroost saadud melass

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadav melass (v.a suhkruroost saadav melass)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Suhkrupeedi pressimise jäägid, suhkrurooraba ja muud suhkrutootmise jäägid

10.81.20.00

Suhkrupeedipulp, suhkruroo pressimise jäägid ja teised suhkrutootmise jäägid (sh selitus- ja filterpressimise jäägid)

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine

CPA: 10.82.11

Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta

10.82.11.00

Suhkru või muu magusainelisandita kakaovõie

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaovõi, -rasv ja -õli

10.82.12.00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Suhkruta või muu magusainelisandita kakaopulber

10.82.13.00

Suhkru või muu magusainelisandita kakaopulber

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Suhkru või muu magusainelisandiga kakaopulber

10.82.14.00

Suhkru või muu magusainelisandiga kakaopulber

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), pakendamata kujul

10.82.21.30

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, mahutites või kontaktpakendites massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid vähemalt 18 % massist

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Šokolaadipiimagraanulid, mis sisaldavad vähemalt 18 massiprotsenti kakaovõid, massiga vähemalt 2 kg toote kohta

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Šokolaadiglasuur, mis sisaldab vähemalt 18 massiprotsenti kakaovõid, massiga vähemalt 2 kg toote kohta

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Alla 18 % kakaovõid sisaldavad toiduvalmistised pakendites massiga üle 2 kg (v.a maitsestatud šokolaadiglasuur ja granuleeritud piimašokolaad)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), muul kujul kui pakendamata kujul

10.82.22.33

Koore-, likööri- või puuviljapasta täidisega šokolaadiplokid või tahvlid (v.a šokolaadiga kaetud küpsised)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Teradega, puuviljadega või pähklitega šokolaadiplokid või -tahvlid (v.a täidisega šokolaadid, šokolaadiga kaetud küpsised)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolaadiplokid või -tahvlid (v.a täidisega, teradega, puuviljadega või pähklitega šokolaadid, šokolaadiga kaetud küpsised)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Alkoholi sisaldavad šokolaadid (v.a plokkidena ja tahvlitena)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Šokolaadid (v.a alkoholi sisaldavad šokolaadid, plokkidena, tahvlitena)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Täidisega šokolaadikompvekid (v.a plokid, tahvlid, šokolaadiga kaetud küpsised, šokolaadid)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Šokolaadikompvekid (v.a täidisega, plokid, tahvlid, šokolaadiga kaetud küpsised, šokolaadid)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Suhkrukondiitritooted ja suhkruasendajatega valmistatud asendustooted, mis sisaldavad kakaod (sh šokolaadipähklimassi sisaldavad tooted) (v.a valge šokolaad)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Šokolaadivõided

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Kakaod sisaldavad toiduained (v.a kakaovõie, -või, -pulber, plokid, tahvlid, vedelikud, määrded, graanulid vms, massiga vähemalt 2 kg toote kohta, jookide ja šokolaadivõiete valmistamiseks)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

10.82.23.10

Närimiskumm

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lagritsakoogid, -kangid, -pulgad ja -kommid, mis sisaldavad üle 10 massiprotsendi sahharoosi, kuid ei sisalda muid aineid

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Valge šokolaad

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Esmapakendis suhkrukondiitritooted, netosisaldusega vähemalt 1 kg (sh martsipan, fondant, pähklimass ja mandlipasta)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Põhiliselt suhkrust ja lõhnaainetest koosnevad kurgupastillid ja köhakompvekid (v.a raviomadustega, lõhnaaineid sisaldavad pastillid ja karamellid)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Suhkrukattega (paneeritud) tooted (sh suhkrumandlid)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Kummikommid, puuviljatarretised ja puuviljapastad suhkrukondiitritoodete kujul (v.a närimiskumm)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Keedetud maiustused

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Iirised, karamellid jms kondiitritooted

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Suhkrukondiitritoodete pressitud tabletid (sh kašuud)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Mujal klassifitseerimata suhkrukondiitritooted

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

10.82.24.00

Suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Tee ja kohvi töötlemine

CPA: 10.83.11

Kofeiinivaba või röstitud kohv

10.83.11.30

Kofeiinivaba röstimata kohv

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Kofeiini sisaldav röstitud kohv

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Kofeiinivaba röstitud kohv

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kohviasendajad; kohvi- või kohviasendajate ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid; kohviubade kestad ja koored

10.83.12.10

Kohvi sisaldavad kohviasendajad

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Roheline tee (fermenteerimata), must tee (fermenteeritud) ja osaliselt fermenteeritud tee, kuni 3 kg massiga kontaktpakendis

10.83.13.00

Kuni 3 kg massiga esmapakendis tee

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning muud tooted nendest

10.83.14.00

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Maitseainete ja -kastmete tootmine

CPA: 10.84.11

Äädikas ja selle äädikhappest valmistatud asendajad

10.84.11.30

Veiniäädikas

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Äädikas ja äädikaasendajad (v.a veinist valmistatud)

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Kastmed; maitseainesegud; sinepipulber ning valmissinep

10.84.12.10

Sojakaste

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Ketšup jm tomatikastmed

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Sinepipulber

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Valmissinep

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Kastmed ja valmistised, maitseainesegud ja kastmesegud (v.a sojakaste, ketšup, muud tomatikastmed, sinepipulber ja valmissinep)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Söögisool

10.84.30.00

Inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Valmistoitude tootmine

CPA: 10.85.11

Lihal, rupsil või verel põhinevad valmistoidud

10.85.11.00 z

Valmistoidud või -eined lihast, rupsist või verest

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Kalal, koorikloomadel ja molluskitel põhinevad valmistoidud

10.85.12.00 z

Valmistoidud või -eined kalast, vähkidest ja limustest

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Köögiviljadel põhinevad valmistoidud

10.85.13.00 z

Valmistoidud ja -eined aedviljadest

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Makarontoodetel põhinevad valmistoidud ja -road

10.85.14.10

Keedetud või keetmata makarontooted mis tahes hulga liha-, kala-, juustu- või muu täidisega

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Kuivatatud, kuivatamata ja külmutatud makarontooted (sh valmistatud toidud) (v.a keetmata makarontooted ja täidetud makarontooted)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Muud valmistoidud (sh külmutatud pitsa)

10.85.19.00

Muud valmistoidud ja -eined (k.a külmutatud pitsa)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine

CPA: 10.86.10

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

10.86.10.10

Liha, liharupsi või vere homogeenitud valmistised (v.a vorstid jms lihatooted, nendel toodetel põhinevad road)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Homogeenitud köögiviljad (v.a külmutatud, äädikas või äädikhappes konserveeritud köögiviljad)

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Homogeenitud keedised, puuviljatarretised, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja puuvilja- või pähklipastad

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeenitud valmissegud laste- või dieettoitudeks, jaemüügiks pakendatud anumates mahuga kuni 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Väikelaste toidusegud, jaemüügiks pakendatud (v.a homogeenitud valmissegud)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Mujal liigitamata toiduainete tootmine

CPA: 10.89.11

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

10.89.11.00

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Värsked või konserveeritud kooreta munad ja munarebud; konserveeritud või kuumtöödeldud koorega munad; munaalbumiin

10.89.12.30

Munatooted, värsked, kuivatatud, aurus või vees keedetud munad, munavorm, külmutatud või muul viisil hoidistatud munad (v.a albumiin või koorimata munad)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Munaalbumiin

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud surnud üherakulised mikroorganismid; valmis küpsetuspulbrid

10.89.13.34

Pagaripärm

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Aktiivpärm (v.a pagaripärm)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Mitteaktiivne pärm ja muud surnud ainuraksed mikroorganismid

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Valmis küpsetuspulbrid

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

10.89.14.00

Liha, kala, vähkide ja limuste või muude veeselgrootute ekstraktid ja mahlad

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Mitmesugused mujal klassifitseerimata toiduained

10.89.19.10

Karamell

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Linnaseekstrakt

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Toiduained püüli- või lihtjahust, tärklisest jne

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Valgukontsentraadid ja maitsestatud või värvitud suhkrusiirupid

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Muud mujal klassifitseerimata toidud

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Valmissööda tootmine loomakasvatusele

CPA: 10.91.10

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

10.91.10.10 z

Loomasööda eelsegud

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): sigadele

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): veistele

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): kodulindudele

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Valmistoidud mujal liigitamata farmiloomadele (v.a premiksid)

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Lutsernijahu ja -graanulid

10.91.20.00

Lutsernijahu ja -graanulid

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Lemmikloomade valmistoidu tootmine

CPA: 10.92.10

Lemmikloomadele mõeldud valmistoit

10.92.10.30

Kassi- või koeratoit, jaemüügiks pakendatud

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Lemmikloomade toitmiseks kasutatavad valmistooted (v.a valmistooted kasside ja koerte toitmiseks, jaemüügiks pakendatud)

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine

CPA: 11.01.10

Destilleeritud alkoholjoogid

11.01.10.20

Destilleeritud viinamarjaveinist ja viinamarjade pressimise jääkidest saadud alkohoolsed joogid (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Viski (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rumm ja taffia (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džinn ja genever (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 mahuprotsenti (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Puuviljadest destilleeritud alkohoolsed joogid (v.a liköörid, džinn, genever, viinamarjavein või viinamarjajäägid) (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Puhtad alkoholid (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Liköörid ja muud alkohoolsed joogid (v.a alkohol, mis on saadud viinamarjaveini, viinamarjapressimise kääritatud jääkide destilleerimisel/viski, rumm, taffia, džinn jm kadakamarjanapsid, viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 mahuprotsenti, puuviljadest aetud piiritusjoogid) (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Viinamarjaveini tootmine

CPA: 11.02.11

Värsketest viinamarjadest vahuvein

11.02.11.30

Šampus (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Värsketest viinamarjadest valmistatud vahuvein (v.a šampanja ja ilma alkoholi tollimaksuta)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Värsketest viinamarjadest vein, v.a vahuvein; viinamarjavirre

11.02.12.11

Kaitstud päritolunimetusega (KPN) valge vein

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vein/viinamarjavirre, mille käärimise protsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, villitud CO2-ga rõhul 1–3 baari temperatuuril 20 °C (v.a vahuvein)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Kaitstud päritolunimetusega (KPN) kvaliteetvein ja viinamarjavirre, mille käärimise protsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, alkoholisisaldusega kuni 15 % (v.a valge vein ja vahuvein)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vein ja viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, alkoholisisaldusega kuni 15 % (v.a valge vein ja vahuvein (KPN))

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portvein, madeira, šerri jt, alkoholisisaldusega üle 15 %

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Viinamarjavirre (v.a alkoholimaks)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine

CPA: 11.03.10

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

11.03.10.00

Kääritamise teel valmistatud joogid (sh alkoholivabad joogid, siider, pirnivein ja mõdu, v.a linnaseõlu ja viinamarjavein, mis on maitsestatud taimedega või aromaatsete ainetega)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine

CPA: 11.04.10

Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

11.04.10.00

Vermut ja muu värsketest viinamarjadest valmistatud, taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Õlletootmine

CPA: 11.05.10

Õlu, v.a kääritamisjäägid

11.05.10.00

Linnastest valmistatud õlu (v.a alkoholivaba õlu ja õlu, mille alkoholisisaldus on alla 0,5 mahuprotsendi, sisaldab alkoholi tollimaksu)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 z

Alkoholivaba õlu ja õlu, mille alkoholisisaldus on ≤ 0,5 %

2202 90 10a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

11.05.20.00

Pruulimis- ja destilleerimissete ja -jäägid (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Linnasetootmine

CPA: 11.06.10

Linnased

11.06.10.30

Röstimata linnased (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Röstitud linnased (ei sisalda alkoholi tollimaksu, täiendavalt töödeldud tooted, kohviasendajana valmistatud röstitud linnased)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine

CPA: 11.07.11

Magustamata ja maitsestamata mineraalveed ja gaseeritud veed

11.07.11.30

Mineraalvesi ja gaseeritud vesi, magustamata

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Magustamata ja maitsestamata vesi, jää ja lumi (v.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Muud alkoholivabad joogid

11.07.19.30

Vesi, millele on lisatud suhkrut või mõnda muud magusainet või mis on maitsestatud, st karastusjoogid (sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi)

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Piimarasva mittesisaldavad mittealkohoolsed joogid (v.a magustatud või magustamata mineraalvesi, gaseeritud vesi või maitsestatud vesi)

2202 90 10b

l

S

 

11.07.19.70

Piimarasva sisaldavad mittealkohoolsed joogid

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Tubakatoodete tootmine

CPA: 12.00.11

Tubakast või tubakaasendajatest sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

12.00.11.30

Sigarid, manilla sigarid ja sigarillod, mis sisaldavad tubakat või tubaka ja tubakaasendajate segusid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Sigaretid, mis sisaldavad tubakat või tubaka ja tubakaasendajate segusid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, mis sisaldavad ainult tubakaasendajaid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Muud tubaka- ja tubakaasendajatest valmistatud tooted; homogeenitud ja taastatud tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid

12.00.19.30

Suitsetamistubakas (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Töödeldud tubakas, tubakaekstraktid ja -essentsid, muu homogeniseeritud või taastatud tubakas, mujal määratlemata tubakas

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

CPA: 13.10.10

Villarasv (sh lanoliin)

13.10.10.00

Villarasv ja sellest saadud rasvained, sh lanoliin

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Toorsiid (nullkeeruga)

13.10.21.00

Toorsiid (nullkeeruga)

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Kraasimata ja kammimata, pestud või karboniseeritud vill

13.10.22.00

Kraasimata ja kammimata, pestud või karboniseeritud vill

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Lambavilla või muude loomade villa kraasmed

13.10.23.00

Lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Kraasitud või kammitud lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad

13.10.24.00

Lambavill või muude loomade vill, kraasitud või kammitud (sh kammlindi villatopid)

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Kraasitud ja kammitud puuvill

13.10.25.00

Puuvill, kraasitud või kammitud

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Töödeldud, kuid ketramata džuut ja muud tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.10.26.00

Džuut ja muud töödeldud, kuid ketramata tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

13.10.29.00

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud sünteesstaapelkiud

13.10.31.00

Sünteesstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud tehisstaapelkiud

13.10.32.00

Tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

13.10.40.10

Siidlõng, jaemüügiks pakendamata (v.a siidijääkidest kedratud lõng)

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Siidlõng ja siidijääkidest lõng, jaemüügiks pakendatud, jämesiid

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

13.10.50.10

Lamba kraasvillast või muude loomade villast lõng, jaemüügiks pakendamata

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud villast lõng, jaemüügiks pakendamata

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Lõng lambavillast ja muude loomade villast, jaemüügiks pakendatud

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Puuvillane lõng (v.a puuvillane õmblusniit)

13.10.61.32 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, riide valmistamiseks (v.a vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, silmkoelise kanga ja trikotaažtoodete valmistamiseks

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, muuks otstarbeks (sh vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, riide valmistamiseks (v.a vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, silmkoelise kanga ja trikotaažtoodete valmistamiseks

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, muuks otstarbeks (sh vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Puuvillane õmblusniit

13.10.62.00

Puuvillane õmblusniit

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Linane lõng

13.10.71.10

Linane lõng, jaemüügiks pakendamata

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Linane lõng, jaemüügiks pakendatud

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Džuudist või muudest niinekiududest lõng; lõng muudest taimsetest kiududest; paberlõng

13.10.72.00

Taime- või niinekiust lõng (v.a linakiust), paberlõng

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Keemilistest filamentkiududest mitmekordne või komplekslõng (v.a õmblusniit, eriti tugev polüamiid-, polüester- või viskooslõng), jaemüügiks pakendamata; jaemüügiks pakendatud keemiline filamentlõng (v.a õmblusniit)

13.10.81.10

Mitmekordne või korrutatud sünteesfilamentlõng, jaemüügiks pakendamata

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Mitmekordne või korrutatud tehisfilamentlõng, jaemüügiks pakendamata (v.a õmblusniit)

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Süntees- või tehiskiust filamentlõng, jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude 85 % või rohkem

13.10.82.10

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendamata

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähemalt 85 % massist (jaemüügiks pakendatud)

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude alla 85 %

13.10.83.20

Lõng (v.a õmblusniit), mille polüesterstaapelkiudude sisaldus on vähem kui 85 % massist ja mis on segatud tehisstaapelkiuga (jaemüügiks pakendamata)

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Lõng, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on kuni 85 % massist segus lamba või muude loomade kraasvillaga, jaemüügiks pakendamata

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Lõng, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on kuni 85 % massist segus kammitud lambavilla või muude loomade kammitud villaga, jaemüügiks pakendamata

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähem kui 85 % massist ja mis on segatud puuvillaga (jaemüügiks pakendamata)

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Muud mujal klassifitseerimata lõngad (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist ja mis on segatud puuvillaga (jaemüügiks pakendamata)

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist (jaemüügiks pakendatud)

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Jaemüügiks pakendamata tehisstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit)

13.10.84.10

Tehisstaapelkiust lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendamata

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Tehisstaapelkiust lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendatud

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Tehis- ja sünteesfilamentkiududest õmblusniit ja lõng

13.10.85.10

Süntees- või tehisfilamentkiududest õmblusniit

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Süntees- või tehisstaapelkiududest õmblusniit

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Riidekudumine

CPA: 13.20.11

Siidist või siidijääkidest riie

13.20.11.00

Siidriie või siidijääkidest riie

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Kraasitud või kammitud lambavillast või muude loomade villast, karvadest või hobusejõhvist riie

13.20.12.30

Lamba või muude loomade kraasvillast riie

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud villast riie; loomakarvadest riie

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Linane riie

13.20.13.30

Linane riie linasisaldusega vähemalt 85 % massist

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Linane riie linasisaldusega alla 85 % massist

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Džuudist ja muudest niinekiududest riie (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.20.14.00

Džuudist või muust niinekiust riie (v.a lina, kanep, ramjee)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie

13.20.19.00

Kanepist, ramjeest või muudest taimsetest tekstiilkiududest riie (v.a lina, džuut ja muud niintekstiilkiud), paberlõng

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Puuvillane riie

13.20.20.14 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, rõivaste valmistamiseks

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks (v.a marli ja meditsiinimarli)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 100 g/m2, meditsiinilise marli, sidemete ja mähiste valmistamiseks

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, erivärvilistest lõngadest, pluuside ja särkide valmistamiseks

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest, rõivaste valmistamiseks

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Puuvillane denimkangas, pindtihedusega üle 200 g/m2(sh muud värvi kui sinine denim)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Puuvillane riie erivärvilistest lõngadest, muude rõivaste valmistamiseks

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Erivärvilistest lõngadest puuvillane riie, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Puuvillane riie erivärvilistest lõngadest, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Süntees- ja tehisfilamentkiududest riie

13.20.31.30

Eriti tugevatest keemilistest kiududest filamentlõngast riie, ribamaterjalist vms (sh nailon, muud polüamiidid, polüester, viskoos-raionkiud)

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Sünteesfilamentlõngast riie (v.a eriti tugevast lõngast või ribadest jms riie)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Tehisfilamentlõngast riie (v.a eriti tugevast lõngast)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Sünteesstaapelkiududest riie

13.20.32.10

Sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähemalt 85 % massist

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist segus peamiselt või üksnes puuvillaga (v.a erivärvilistest lõngadest riie)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Erivärvilistest lõngadest sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist segus peamiselt või üksnes puuvillaga

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes kammitud lambavilla või muude loomade kammitud villaga

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Sünteesstaapelkiududest riie, segatuna muuga kui lambavill, muude loomade vill või puuvill

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tehisstaapelkiududest riie

13.20.33.30

Tehisstaapelkiududest ühevärviline riie

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Tehisstaapelkiududest riie, erivärvilistest lõngadest

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Karusriie ja šenillriie (v.a froteerätikuriie ja paelad)

13.20.41.00

Lõimest ja koelõngaga riie, šenillriie (v.a froteerätikuriie ja muu puuvillane froteeriie, taftingriie, paelad)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Puuvillane froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.42.00

Puuvillane froteerätikuriie ja muu puuvillane froteeriie

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Muu froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.43.00

Froteerätikuriie ja muu froteeriie (v.a puuvillane)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Ažuurne riie (v.a paelad)

13.20.44.00

Marli (v.a meditsiiniline marli, paelad)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Taftingriie, v.a vaibad

13.20.45.00

Taftingriie (v.a taftingvaibad ja muud tekstiilpõrandakatted)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Klaaskiust riie (sh paelad)

13.20.46.00

Klaaskiudriie (sh paelad, klaasvill)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Tekstiili viimistlemine

CPA: 13.30.11

Tekstiilkiudude ja lõnga pleegitamise ja värvimise teenused

13.30.11.10

Kiudude värvimine

 

 

I

 

13.30.11.21

Siidlõnga värvimine

 

 

I

 

13.30.11.22

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõnga värvimine

 

 

I

 

13.30.11.23

Puuvillase lõnga (v.a õmblusniidi) värvimine

 

 

I

 

13.30.11.24

Lina, džuudi, muude niintekstiilkiudude, taimsete tekstiilkiudude ja paberlõnga värvimine

 

 

I

 

13.30.11.25

Sünteesfilamentniidi (v.a õmblusniidi) värvimine

 

 

I

 

13.30.11.26

Tehisfilamentniidi (v.a õmblusniidi) värvimine

 

 

I

 

13.30.11.27

Sünteesstaapelkiududest lõnga (v.a õmblusniidi) värvimine

 

 

I

 

13.30.11.28

Tehisstaapelkiududest lõnga (v.a õmblusniidi) värvimine

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) pleegitamise teenused

13.30.12.10

Siidriide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.30

Puuvillase riide (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest lõngast riide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest tehisfilamentlõngast riide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.70

Karusriide ja šenillriide (v.a froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.80

Froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide (v.a taftingriide) pleegitamine

 

 

I

 

13.30.12.90

Silmkoelise või heegeldatud kanga pleegitamine

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) värvimise teenused

13.30.13.10

Siidriide või siidijääkidest riide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.13.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide pleegitamine

 

 

I

 

13.30.13.30

Puuvillase riide (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) värvimine

 

 

I

 

13.30.13.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide värvimine

 

 

I

 

13.30.13.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riide värvimine

 

 

I

 

13.30.13.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riide värvimine

 

 

I

 

13.30.13.70

Karusriide ja šenillriide (v.a froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) värvimine

 

 

I

 

13.30.13.80

Froteerätikuriide ja muu froteeriide (v.a taftingriide) värvimine

 

 

I

 

13.30.13.90

Silmkoelise, heegeldatud või lausriide värvimine

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) trükkimise teenused

13.30.14.10

Siidriidele trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riidele trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.30

Puuvillasele riidele (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.40

Linasele, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riidele trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riidele trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riidele trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.70

Karusriidele ja šenillriidele (v.a froteerätikuriidele ja muule puuvillasele froteeriidele, paelale) trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.80

Froteerätikuriidele ja muule froteeriidele (v.a taftingriidele) trükkimine

 

 

I

 

13.30.14.90

Silmkoelisele, heegeldatud ja lausriidele trükkimine

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Muud riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) viimistlemise teenused

13.30.19.10

Siidriide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.30

Puuvillase riide (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.70

Karusriide ja šenillriide (v.a froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.80

Froteerätikuriide ja muu froteeriide (v.a taftingriide) viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.90

Silmkoelise, heegeldatud või lausriide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

 

I

 

13.30.19.95

Rõivaste viimistlemise teenused

 

 

I

 

NACE: 13.91

Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine

CPA: 13.91.11

Silmkoelised või heegeldatud karusriie ja froteerätikuriie

13.91.11.00

Silmkoeline karusriie ja froteeriie

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Muud silmkoe- ja heegelkangad, sh silmkoeline tehiskarusnahk

13.91.19.10

Silmkoeline või heegeldatud riie (v.a. karusriie)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Tehiskarusnahk ja tooted sellest

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad

CPA: 13.92.11

Tekid ja reisivaibad, v.a elektritekid

13.92.11.30

Lambavillast või muude loomade villast tekid ja reisivaibad (v.a elektritekid)

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Sünteetilistest kiududest tekid ja reisivaibad (v.a elektritekid)

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Tekstiilmaterjalist (v.a lambavillast või muude loomade villast, sünteetilistest kiududest) tekid (v.a elektritekid) ja reisivaibad

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Voodipesu

13.92.12.30

Silmkoeline või heegeldatud voodipesu

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Puuvillane voodipesu (v.a silmkoeline või heegeldatud)

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Linane või ramjeeriidest voodipesu (v.a silmkoeline või heegeldatud)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Kootud tekstiilmaterjalist voodipesu (v.a puuvillane, linane või ramjee)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Tehiskiududest lausriidest voodipesu (v.a silmkoeline või heegeldatud)

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Lauapesu

13.92.13.30

Silmkoelised või heegeldatud laudlinad

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Puuvillased laudlinad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Linased laudlinad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Kootud tehiskiududest ja muust kootud või mittekootud tekstiilist laudlinad (v.a puuvillased ja linased)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Tehiskiududest lausriidest laudlinad

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Käte- ja köögirätikud

13.92.14.30

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud kootud tekstiilmaterjalist (v.a puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Vannilinad, käte- ja köögirätid tehiskiududest lausriidest

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Kardinad (sh eesriided) ja aknakatted; kardina- või voodidrapeeringud

13.92.15.30

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, silmkoelised või heegeldatud

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, kootud materjalist

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, lausmaterjalist

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Mujal klassifitseerimata sisustustarbed; riidest ja lõngast käsitöökomplektid vaipade, seinavaipade jms valmistamiseks

13.92.16.20

Käsitelgedel kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi) ning käsitsi väljaõmmeldud (sh vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

5805

 

S

 

13.92.16.40

Päevatekid (v.a udusulgedest)

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Sisustustooted, sh mööbli- ja padjakatted, samuti padjakatted jms autoistmetele (v.a tekid, reisivaibad, voodipesu, laudlinad, vannilinad ja käterätid, köögirätid, kardinad, aknakatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised ja päevatekid)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Komplektid, mis sisaldavad riiet ja lõnga vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute või samalaadsete tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Kotid kaupade pakendamiseks

13.92.21.30

Puuvillased kaubakotid

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Kaubakotid silmkoelistest või heegeldatud polüeteen- või polüpropeenribadest

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Kaubakotid polüeteen- või polüpropeenribadest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Kaubakotid (v.a puuvillased, polüeteen- või polüpropeenribadest)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; paatide, purjelaudade või muude sõidukite purjed; telgid ja matkatarbed (sh õhkmadratsid)

13.92.22.10

Present-, vari- ja päikesekatted (v.a haagissuvilate varikatted)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Telgid (sh haagissuvilate varikatted)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Purjed

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Õhkmadratsid ja muud matkatarbed (v.a haagissuvilate varikatted, telgid, magamiskotid)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Langevarjud (sh juhitavad langevarjud) ja rotovarjud; nende osad

13.92.23.00

Langevarjud ja rotovarjud, nende osad ja tarvikud (sh juhitavad langevarjud)

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Vatitekid, sulgtekid, diivanipadjad, pufid, padjad, magamiskotid jm vedrustatud või mis tahes materjaliga täidetud või vahtkummist või vahtplastist tooted

13.92.24.30

Magamiskotid

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Voodivarustus, sulg- või udusulgtäitega (sh vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (v.a madratsid, magamiskotid)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Voodivarustus, mis on täidetud muude materjalidega kui sulgedega või udusulgedega (sh vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (v.a madratsid, magamiskotid)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Muud valmistekstiiltooted (sh põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, päästevestid ja -vööd)

13.92.29.53

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud lausriidest puhastuslapid

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud puhastuslapid (v.a silmkoelised ja heegeldatud ning lausriidest tooted)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Hügieenisidemed, tampoonid ja muud samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted (v.a vatt)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Imikumähkmed ja muud samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted (v.a vatt)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud puhastuslapid, silmkoelised ja heegeldatud; päästevestid, päästevööd ja muud kohandatud tooted (v.a hügieenisidemed ja mähkmed ning muud samalaadsed tooted)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Vaipade ja vaipkatete tootmine

CPA: 13.93.11

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

13.93.11.00

Sõlmtehnikas vaibad ja muud sõlmtehnikas tekstiilpõrandakatted

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad

13.93.12.00

Kootud vaibad ja muud kootud tekstiilkatted (v.a taftingvaibad või flokeeritud vaibad)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Taftingvaibad ja muud taftingtekstiilpõrandakatted

13.93.13.00

Taftingvaibad ja muud taftingtekstiilpõrandakatted

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted (sh vildist)

13.93.19.30

Rapiirkudumistelgedel kootud vaibad ja muud rapiirkudumistelgedel kootud tekstiilpõrandakatted (v.a taftingvaibad või flokeeritud vaibad)

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted (v.a sõlmtehnikas ja kootud vaibad, taftingvaibad, rapiirkudumistelgedel kootud vaibad)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Nööri-, köie- ja võrgulina tootmine

CPA: 13.94.11

Džuudist või muudest niinekiududest nöörid, köied ja trossid

13.94.11.30

Sidumisnöör, taglaseköis, köis või trossid, sisalist või muudest agaaviliikide tekstiilkiududest, džuudist või muudest niintekstiilkiududest ja kõvakiust (v.a viljavihu- või heinapallinöör)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalist viljavihu- või heinapallinöör (põllumajanduses kasutatav sidumisnöör)

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Polüetüleenist või polüpropüleenist viljavihu- või heinapallinöör (põllumajanduses kasutatav sidumisnöör)

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Taglaseköied, köied või trossid polüetüleenist, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest joontihedusega üle 50 000 detsiteksi, muudest sünteetilistest kiududest (v.a viljavihu- või heinapallinöör)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Sidumisnöörid polüetüleenist, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest joontihedusega kuni 50 000 detsiteksi (5 g/m) (v.a viljavihu- või heinapallinöör)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Sidumisnöörid, taglaseköied, köied ja trossid tekstiilmaterjalidest (v.a džuudist ja muudest niintekstiilkiududest, sisalist, abakast või muudest kõvakiududest, sünteetilistest kiududest)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Sõlmedega võrgulina nöörist, paelast või köiest, tekstiilmaterjalist valmisvõrgud; mujal klassifitseerimata tooted tekstiillõngast või -ribadest

13.94.12.33

Valmis kalavõrgud sidumisnöörist, taglaseköiest või tehiskiududest köiest (v.a kalalossimisvõrgud)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Valmis kalavõrgud tehiskiudlõngast (v.a kalalossimisvõrgud)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Valmis võrgud sidumisnöörist, trossist või nailonköiest või muudest polüamiididest (v.a heegeldatud võrk meetrikaubana, juuksevõrgud, spordi- ja kalavõrgud)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Valmis võrgud nailonist või muudest polüamiididest (v.a heegeldatud võrk meetrikaubana, juuksevõrgud, spordi- ja kalavõrgud, sidumisnöörist, trossist või köiest võrgud)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Sõlmtehnikas võrgud tekstiilmaterjalist (v.a valmis kalavõrgud tehistekstiilist, muud valmis võrgud nailonist ja muudest polüamiididest)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Tooted sidumisnöörist, taglaseköiest, köiest või trossidest

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad

CPA: 13.95.10

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

13.95.10.10

Lausriie kaaluga kuni 25 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Lausriie kaaluga 25–70 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Lausriie kaaluga 70–150 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Lausriie kaaluga üle 150 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Lausriie, pealistatud või kaetud (sh lausriidest tooted) (v.a rõivad)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine

CPA: 13.96.11

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

13.96.11.00

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Mujal klassifitseerimata metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie

13.96.12.00

Metallniidist või metalliseeritud lõngast riie rõivaste valmistamiseks, sisustusriideks või muuks otstarbeks

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; impregneeritud või kummi või plastiga kaetud tekstiillõng ja -ribad

13.96.13.00

Kummipael ja -nöör, tekstiilkattega, tekstiillõng ja ribad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Mujal klassifitseerimata impregneeritud, pealistatud või kaetud riie

13.96.14.00

Kaetud tekstiilriie

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

13.96.15.00

Rehvikoortriie ülitugevast nailon- või muust polüamiid-, polüester- või viskoos-raionkiust

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted ja -esemed (sh tahid, hõõgsukad, voolikud, ülekande- või konveierilindid, sõelariie ja filterriie)

13.96.16.20

Tekstiilvoolikud ja samalaadsed tekstiiltorud, impregneeritud või kaetud või mitte, sisekattega või ilma, muude materjalidega sarrustatud või mitte, muudest materjalidest manustega või ilma

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstiiltahid, konveierilindid, torud (sh metalli või muude materjalidega sarrustatud)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstiilriie ja vilt, kasutamiseks paberimasinates ja samalaadsetes masinates (sh tselluloosimasinates ja asbesttsemendi masinates)

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Paelad; pael, mis koosneb liimühendatud ühesuunalistest koelõngata lõimelõngadest (lauspael); posamendid jms

13.96.17.30

Paelad, kuid mitte sildid, märgid ja muud samalaadsed tooted

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Sildid, märgid ja muud samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted (v.a tikitud)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Punutud paelad meetrikaubana, tutid ja tupsud, kaunistusnöörid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Mujal liigitamata tekstiilitootmine

CPA: 13.99.11

Tüll ja muu võrkriie, v.a kootud, silmkoeline kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid

13.99.11.30

Tüll ja muu võrkriie (v.a kootud, silmkoeline või heegeldatud)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Masinpits meetrikaubana, ribadena või motiividena

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Käsipits meetrikaubana, ribadena või motiividena

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Tikitud kangas, ribad või motiivid

13.99.12.30

Tikandid ilma nähtava aluspinnata, meetrikaubana, ribadena või motiividena

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Puuvillased tikandid meetrikaubana, ribade või motiividena (v.a tikandid ilma nähtava aluspinnata)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Tekstiiltikandid meetrikaubana, ribadena või motiividena (v.a ilma nähtava aluspinnata, puuvillased)

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Pealistatud, kaetud või lamineeritud vilt

13.99.13.00

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed

13.99.14.00

Tekstiilflokk, tekstiilitolm ja -ebemed

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Mähitud lõng ja ribad; šenill-lõng; bukleelõng

13.99.15.00

Mähitud lõng ja mähitud ribad ning samalaadsed tooted tehistekstiilmaterjalidest, näivlaiusega kuni 5 mm, šenill-lõng, bukleelõng

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Tepitud tekstiil meetrikaubana

13.99.16.00

Tepitud tekstiiltooted meetrikaubana (v.a tikandid)

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

13.99.19.00

Tampoonid kosmeetika- ja tualett-tarvete nahale kandmiseks

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Nahkrõivaste tootmine

CPA: 14.11.10

Nahast või komposiitnahast rõivad

14.11.10.00

Nahast või komposiitnahast rõivaesemed (sh jakid ja mantlid, v.a rõivamanused, peakatted, jalanõud)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Töörõivaste tootmine

CPA: 14.12.11

Meeste komplektid, pintsakud ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.11.20

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest komplektid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest pintsakud ja bleiserid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Meeste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.12.40

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest rinnatüki ja traksidega tunked, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Naiste komplektid ja jakid ning bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.21.20

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest komplektid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest jakid ja bleiserid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Naiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.22.40

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest rinnatüki ja traksidega tunked, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Muud töörõivad

14.12.30.13

Meeste ja poiste muud puuvillased või tehiskiududest rõivad, töörõivastena kasutamiseks

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Naiste ja tüdrukute muud puuvillased või tehiskiududest rõivad, töörõivastena kasutamiseks

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Muude pealisrõivaste tootmine

CPA: 14.13.11

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.11.10

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid ja joped ning samalaadsed tooted, silmkoelisest ja heegeldatud tekstiilist (v.a jakid ja bleiserid, anorakid, tuulejoped ja -jakid)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Meeste ja poiste anorakid, suusajakid, tuulejoped ja -jakid ning samalaadsed tooted, silmkoelisest ja heegeldatud tekstiilist (v.a jakid ja bleiserid)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.12.30

Meeste ja poiste jakid ja bleiserid, silmkoelised või heegeldatud

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, silmkoelised või heegeldatud

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, silmkoelised või heegeldatud

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.13.10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid ja joped ning samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud (v.a jakid ja bleiserid)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Naiste ja tüdrukute anorakid, suusajakid, tuulejoped ja -jakid ning samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud (v.a jakid ja bleiserid)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.14.30

Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, silmkoelised või heegeldatud

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Naiste ja tüdrukute ülikonnad ja komplektid, silmkoelised või heegeldatud

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Naiste ja tüdrukute kleidid, silmkoelised või heegeldatud

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, silmkoelised või heegeldatud

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Naiste ja tüdrukute pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, silmkoelised või heegeldatud

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.21.15

Meeste ja poiste vihmamantlid, mantlid, poolmantlid, keebid jne

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Meeste ja poiste vestid, anorakid, suusajakid, tuulejoped jms (v.a silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või kummeeritud pintsakud ja bleiserid)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.22.00

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.23.00

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Meeste ja poiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.24.42

Meeste ja poiste pikad püksid ja põlvpüksid, denimriidest (v.a töörõivad)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Meeste ja poiste pikad püksid ja põlvpüksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Meeste ja poiste puuvillased püksid ja põlvpüksid (v.a teksariidest, silmkoelised või heegeldatud)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid ja lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked (v.a lambavillast, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Meeste ja poiste rinnatüki ja traksidega tunked (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest lühikesed püksid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.31.15

Naiste ja tüdrukute vihmamantlid, mantlid jne

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Naiste ja tüdrukute vestid, anorakid, suusajakid, tuulepluusid jms rõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või kummeeritud pintsakud ja bleiserid)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.32.00

Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.33.30

Naiste ja tüdrukute pintsakud ja bleiserid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Naiste ja tüdrukute kleidid, seelikud ja püksseelikud, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.34.70

Naiste ja tüdrukute kleidid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Naiste ja tüdrukute püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised

14.13.35.42

Naiste ja tüdrukute pikad püksid ja põlvpüksid, denimriidest (v.a töörõivad)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid (v.a teksariidest, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Naiste ja tüdrukute lambavillast, muude loomade villast või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid (v.a silmkoelised või heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Naiste ja tüdrukute rinnatüki ja traksidega tunked, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, töörõivad)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Naiste ja tüdrukute lamba- või muude loomade villast või keemilistest kiududest (v.a puuvillased, silmkoelised või heegeldatud, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks) rinnatüki ja traksidega tunked ning naiste ja tüdrukute lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud) lühikesed püksid

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Naiste ja tüdrukute pikad püksid, põlvpüksid, rinnatüki ja traksidega tunked, tekstiilist (v.a puuvillased, lambavillast või muude loomade villast, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Alusrõivaste tootmine

CPA: 14.14.11

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud särgid

14.14.11.00

Meeste ja poiste särgid, silmkoelised või heegeldatud

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.12.20

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, silmkoelised või heegeldatud (sh bokserid)

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, silmkoelised või heegeldatud

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Meeste ja poiste hommikumantlid, supelmantlid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised või heegeldatud

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud pluusid ning särkpluusid

14.14.13.10

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, silmkoelised või heegeldatud

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.14.20

Naiste ja tüdrukute püksikud ja aluspüksid, silmkoelised või heegeldatud (sh bokserid)

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, silmkoelised või heegeldatud

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised või heegeldatud

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, silmkoelised või heegeldatud

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Meeste ja poiste särgid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.21.00

Meeste ja poiste särgid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.22.20

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud (k.a bokserid) (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Meeste ja poiste särgikud, särgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.23.00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Naiste ja tüdrukute alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.24.30

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Naiste ja tüdrukute puuvillased särgikud jm alussärgid, püksikud, aluspüksid, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms tooted (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, särgikud, alussärgid, püksikud ja aluspüksid (sh bokserid), tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Naiste ja tüdrukute särgikud, alussärgid, püksikud, supelmantlid, hommikumantlid ja muud samalaadsed tooted, tekstiilist (v.a puuvillased, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms rõivaesemed ning nende osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.25.30

Rinnahoidjad

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Sukahoidjad, sukkpüksihoidjad ja pihik-rinnahoidjad (sh reguleeritavate rihmadega bodid)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Traksid, sukahoidjad, sukapaelad ja muud samalaadsed tooted ning nende osad

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

14.14.30.00

T-särgid, särgikud ja särgid, silmkoelised või heegeldatud

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine

CPA: 14.19.11

Väikelaste silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused

14.19.11.00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, silmkoelised või heegeldatud, sh alussärgid, mängupüksid, aluspüksid, siputuspüksid, pudipõlled, sõrm- või labakindad või sõrmitud kindad, ülerõivad (lastele pikkusega kuni 86 cm)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Silmkoelised või heegeldatud spordidressid, suusa- ja supelkostüümid

14.19.12.10

Silmkoelised või heegeldatud dressid

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Silmkoelised või heegeldatud suusaülikonnad

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Meeste ja poiste supelrõivad, silmkoelised või heegeldatud

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Naiste ja tüdrukute supelrõivad, silmkoelised või heegeldatud

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Muud rõivad, silmkoelised või heegeldatud (sh täispikkuste käistega bodid)

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Silmkoelised või heegeldatud sõrm-, laba- ja sõrmitud kindad

14.19.13.00

Sõrm-, laba- ja sõrmitud kindad, silmkoelised või heegeldatud

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena; rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

14.19.19.30

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Rõivamanused ja nende osad, silmkoelised ja heegeldatud (v.a sõrm- või labakindad, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad ja loorid)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.21.50

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, tekstiilist, mitte silmkoelised või heegeldatud (lastele pikkusega kuni 86 cm), sh alussärgid, mängupüksid, aluspüksid, siputuspüksid, sõrm- või labakindad ja ülerõivad (v.a hügieenisidemed ja mähkmed ning muud samalaadsed tooted)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Spordidressid, suusa- ja supelkostüümid; muud rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.22.10

Muud mujal liigitamata meeste- ja poisterõivad, k.a vestid, spordidressid ja jooksudressid (v.a suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Muud mujal liigitamata naiste- ja tüdrukuterõivad, k.a vestid, spordidressid ja jooksudressid (v.a suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Suusaülikonnad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Meeste ja poiste supelrõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Naiste ja tüdrukute supelrõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Taskurätikud, suurrätikud, sallid, pea- ja kaelarätikud, loorid, lipsud, kaelasidemed, kindad jm valmis rõivamanused; riidest mujal klassifitseerimata rõivaste või rõivamanuste osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.23.10

Taskurätikud

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms (v.a siidist või siidijääkidest, silmkoelised või heegeldatud)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid ja muud samalaadsed tooted siidist ja siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed (v.a siidist või siidijääkidest, silmkoelised või heegeldatud)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, siidist ja siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Rõivamanused, tekstiilist (v.a suurrätikud, sallid, mantiljad, loorid, lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, sõrm- või labakindad ja sõrmetud kindad, silmkoelised ja heegeldatud)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Rõivaste osad või rõivamanused, tekstiilist (v.a rinnahoidjad, sukahoidjad ja korsetid, traksid, sukkpüksihoidjad, sukapaelad, silmkoelised ja heegeldatud)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Nahast või komposiitnahast rõivamanused, v.a spordikindad

14.19.31.75

Sõrm-, laba- ja sõrmitud kindad, nahast või komposiitnahast (v.a spordikindad, kaitsekindad kõigile elukutsetele)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Vööd ja õlavööd, nahast või komposiitnahast

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Rõivamanused, nahast või komposiitnahast (v.a sõrm- ja labakindad, sõrmitud kindad, vööd ja õlavööd)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Vildist või lausriidest rõivad, impregneeritud või pealistatud riidest rõivad

14.19.32.00

Vildist või lausriidest, impregneeritud või pealistatud tekstiilriidest rõivad

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Vildist kübaratoorikud, kübaravildid; lamedad viltkettad ja silindrilised toorikud; punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübaratoorikud

14.19.41.30

Vildist kübaratoorikud, lamedad ja silindrilised (sh lahti lõigatud) (v.a vormi pressitud või servaga kübarad)

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Kübaratoorikud, palmitud või mis tahes materjali ribadest kokku pandud (v.a vormi pressitud või servaga kübarad, vooderdatud või kaunistatud)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Viltkübarad jm vildist peakatted või punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübarad ja peakatted või silmkoelised või heegeldatud või pitsist vm riidest valmistatud kübarad ja peakatted; juuksevõrgud

14.19.42.30

Viltkübarad ja muud vildist peakatted, valmistatud lamedatest ja silindrilistest toorikutest

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Kübarad ja muud peakatted, palmitud või mis tahes materjali ribadest kokku pandud

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Kübarad ja muud peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist või muust tekstiilmaterjalist metraažkaubana (kuid mitte ribadest), juuksevõrgud mis tahes materjalist

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Muud peakatted, v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted; kübarate higipaelad, voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

14.19.43.00

Muud peakatted (v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted); peapaelad, kübarate higipaelad, peakatete voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Karusnahatoodete tootmine

CPA: 14.20.10

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

14.20.10.30

Karushahast rõivaesemed ja -manused (v.a kübarad ja peakatted)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Karushahast tooted (v.a rõivad ja rõivamanused, kübarad ja peakatted)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Suka- ja sokitootmine

CPA: 14.31.10

Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

14.31.10.33

Sünteeskiududest sukkpüksid ja retuusid, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Sünteeskiududest sukkpüksid ja retuusid, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihedusega ≥ 67 detsiteksi

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Tekstiilmaterjalist sukkpüksid ja retuusid, silmkoelised või heegeldatud (v.a tugisukad, sünteeskiududest sukad ja väikelaste sukktooted)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Naiste sukad ja põlvikud, silmkoelised või heegeldatud ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Silmkoelised või heegeldatud sukad-sokid ja jalanõud (sh sokid, v.a naiste sukad ja põlvikud, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi, sukkpüksid ja retuusid, kinnitatud tallaga jalanõud)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

CPA: 14.39.10

Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed

14.39.10.31

Meeste ja poiste lambavillast või muude loomade villast kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a kampsunid ja pulloverid, milles on ≥ 50 % villa ja mis kaaluvad ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Naiste ja tüdrukute lambavillast või muude loomade villast kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a kampsunid ja pulloverid, milles on ≥ 50 % villa ja mis kaaluvad ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Kampsunid ja pulloverid lambavillasisaldusega ≥ 50 massiprotsenti ja kaaluga ≥ 600 g toote kohta

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Kerged peenkoes puuvillased džemprid ja pulloverid rull-, polo- või püstkaelusega

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Kerged peenkoes tehiskiududest džemprid ja pulloverid rull-, polo- või püstkaelusega

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Meeste ja poiste puuvillased kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Naiste ja tüdrukute puuvillased kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Meeste ja poiste tehiskiududest kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Naiste ja tüdrukute tehiskiududest kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Tekstiilmaterjalist kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a lambavillast ja muude loomade villast, puuvillased, tehiskiududest)

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine

CPA: 15.11.10

Pargitud või töödeldud karusnahk

15.11.10.30

Pargitud või töödeldud, terved, mittekokkupandud küüliku-, jänese- või lambanahad

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Pargitud või töödeldud karusnahad või nahad (v.a küüliku-, jänese- või lambanahad)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Seemisnahk

15.11.21.00

Seemisnahk ja kombineeritud seemisnahk

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

15.11.22.00

Lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk

4114 20

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Terve karvata veisenahk

15.11.31.00

Veisenahad, karvata, terved

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) + .12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Karvata veisenahk, v.a terve nahk

15.11.32.00

Veisenahad, karvata, mitte terved

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] + 4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Hobuslaste karvata nahk

15.11.33.00

Hobuslaste nahad, karvata

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Villata lamba- või tallenahk

15.11.41.30

Lamba- või tallenahad ilma villata, pargitud, kuid edasise töötlemiseta (v.a seemisnahk)

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.41.50

Lamba- või tallenahad ilma villata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

4112

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Karvata kitse- või kitsetallenahk

15.11.42.30

Kitse- või kitsetallenahad ilma villata, pargitud või eelpargitud, kuid edasise töötlemiseta (v.a seemisnahk)

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Kitse- või kitsetallenahad ilma villata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

4113 10

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Seanahk

15.11.43.30

Seanahk, karvata, pargitud, kuid edasise töötlemiseta

4106[.31 + .32]

kg

T

 

15.11.43.50

Seanahk, karvata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

4113 20

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Muude loomade karvata nahad

15.11.51.00

Muude loomade karvata nahad

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil

15.11.52.00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil, tahvlite, lehtede, ribadena või rullides

4115 10

m2 @

T

 

NACE: 15.12

Kohvrite, käekottide jms, sadulsepatoodete ja rakmete tootmine

CPA: 15.12.11

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele

15.12.11.00

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (sh trengid, ohjad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koeramantlid jms)

4201

 

S

 

CPA: 15.12.12

Nahast, komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist kohvrid, käekotid jms; tualett-, õmblustarvete või jalatsite ja rõivaste puhastusvahendite reisikomplektid

15.12.12.10

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikatarvete kotid, kooliranitsad ja muud samalaadsed säilitusvahendid nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastist, tekstiilist, alumiiniumist või muudest materjalidest

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Käekotid nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastvoodriga, tekstiilist või muudest materjalidest (sh kotid ilma käepidemeta)

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

p/st

S

 

15.12.12.30

Esemed, mida tavaliselt kantakse taskus või käekotis

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

 

S

 

15.12.12.50

Karbid ja muud säilitusvahendid, mida ei klassifitseerita mujale

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) + .99]

 

S

 

15.12.12.70

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid (v.a maniküürikomplektid)

9605

p/st @

S

 

CPA: 15.12.13

Kellarihmad (v.a metallist), -võrud, -ketid ja nende osad

15.12.13.00

Kellarihmad, vööd, käevõrud ja nende osad (sh nahast, komposiitnahast või plastist, v.a väärismetallist, metallist või põhimetallist, kaetud/metalliseeritud väärismetalliga)

9113 90

p/st @

S

 

CPA: 15.12.19

Muud mujal klassifitseerimata nahast ja komposiitnahast tooted (sh masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks kasutatavad tooted)

15.12.19.30

Nahast ja komposiitnahast tooted, mida kasutatakse masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks

4205[.00(.11 + .19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Nahast või komposiitnahast tooted, mida ei klassifitseerita mujale

4205 00 90

 

S

 

NACE: 15.20

Jalatsitootmine

CPA: 15.20.11

Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a tugevdatud metallist ninaga jalatsid

15.20.11.00

Veekindlad jalatsid, kummist või plastist pealsega (v.a kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6401[.92(.10 + .90) + .99]

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Kummist või plastist välistaldade ja pealsetega jalatsid, v.a veekindlad ja spordijalatsid

15.20.12.10

Sandaalid kummist või plastist välistallaga ja pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Välisjalatsid kummist või plastist pealsega

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Toakingad ja muud sisejalatsid kummist või plastist välistalla ja plastist pealsega (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

6402 99 50

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Nahast pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid, tugevdatud metallist ninaga jalatsid ja mitmesugused eriotstarbelised jalatsid

15.20.13.30

Jalatsid puidust põhjaga ja nahast pealsega (sh puutallaga kingad, v.a sisetallaga ja kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.13.51

Meeste välisjalatsid nahast pealsega (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Naiste välisjalatsid nahast pealsega (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Laste välisjalatsid nahast pealsega (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Meeste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6403[.59(.35) + .99(.36)]

pa

S

 

15.20.13.62

Naiste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Laste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6403[.59(.31) + .99(.31)]

pa

S

 

15.20.13.70

Toakingad ja muud sisejalatsid kummist, plastist või nahast välistalla ja nahast pealsega (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

6403[.59(.50) + .99(.50)]

pa

S

 

15.20.13.80

Jalatsid puidust, korgist või muust materjalist välistallaga ja nahast pealsega (v.a kummist, plastist või nahast välistallaga jalatsid)

6405 10

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Tekstiilmaterjalist pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid

15.20.14.44

Toakingad ja muud sisejalatsid (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid), tekstiilpealsetega

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

pa

S

 

15.20.14.45

Jalatsid kummist, plastist või nahast välistallaga ja tekstiilist pealsega (v.a toakingad ja muud sisejalatsid, spordijalatsid)

6404[.19(.90) + .20(.90)]

pa

S

 

15.20.14.46

Tekstiilist pealsetega jalatsid (v.a tuhvlid ja muud sisejalatsid ning kummist, plastist, nahast või kunstnahast välistallaga jalatsid)

6405[.20(.10 + .99)]

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treening- jms jalatsid

15.20.21.00

Spordijalatsid kummist või plastist välistallaga ja tekstiilist pealsega (sh tennisejalatsid, korvpallijalatsid, võimlemisjalatsid, treeningujalatsid ja muud samalaadsed tooted)

6404 11

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

15.20.29.00

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

6402 19 + 6403 19

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Tugevdatud, metallninaga jalatsid

15.20.31.20

Kummist välistalla ja pealsete ning kaitsva metallist ninakapiga jalatsid (sh veekindlad)

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.31.50

Jalatsid kummist, plastist või nahast välistalla ja nahast pealsega ning kaitsva metallist ninakapiga

6403 40

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

15.20.32.00

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Jalatsite nahkosad; eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms ning nende osad

15.20.40.20

Jalatsite nahast pealsed ja nende osad (v.a tugevdusdetailid)

6406 10 10

 

S

 

15.20.40.50

Jalatsite pealsed ja nende osad (v.a nahast, v.a tugevdusdetailid)

6406 10 90

 

S

 

15.20.40.80

Jalatsite osad (v.a pealsed), muust materjalist

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

 

S

 

NACE: 16.10

Puidu saagimine ja hööveldamine

CPA: 16.10.10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle 6 mm; raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid

16.10.10.10

Raud- ja trammiteede puitliiprid (ristsidemed), immutamata

4406 10

m3

S

 

16.10.10.33

Pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud okaspuit paksusega > 6 mm, pikijätkatud, lihvitud või hööveldatud

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Kuusk (Picea abies Karst.), nulg (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Mänd (Pinus sylvestris L.)

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Okaspuit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, paksusega > 6 mm (v.a hööveldatud või lihvitud, harilik kuusk (Picea abies Karst.), euroopa nulg (Abies alba Mill.) ja harilik mänd (Pinus sylvestris L.)

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Puit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, paksusega > 6 mm (v.a okaspuit ja troopiliste puuliikide puit, tammepakud, -latid ja -liistud)

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99) + .99(.27 + .40 + .91 + .96 + .98)]

m3

S

 

16.10.10.71

Troopiliste puuliikide puit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, pikijätkatud või hööveldatud/lihvitud, paksusega > 6 mm

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20 + .25 + .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

m3

S

 

16.10.10.77

Tammepakud, -latid ja -liistud parkett- või laudpõrandale, hööveldatud, kuid mitte paketina (v.a pidevvormitud)

4407 91 31

m2

S

 

CPA: 16.10.21

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.21.10

Puit pidevprofiiliga, okaspuidust (keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms), ühel või mitmel küljel, otsal või serval

4409[.10(.11 + .18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Puit pidevprofiiliga, lehtpuidust (keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms), ühel või mitmel küljel, otsal või serval

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Puitvill; puidujahu

16.10.22.00

Puitvill, puidujahu

4405

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Puitlaastud ja -pilpad

16.10.23.03

Okaspuit puitlaastudena või pilbastena

4401 21

kg

S

 

16.10.23.05

Lehtpuit puitlaastudena või pilbastena

4401 22

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud toorpuit

16.10.31.16

Hööveldamata kuusepuidust ümarpostid, injektsiooni teel või muul meetodil immutatud värvi, peitsi, kreosoodiga või muu säilitusainega

4403 10

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Raudteede ja trammiteede immutatud puitliiprid

16.10.32.00

Raud- ja trammiteede liiprid (ristsidemed), immutatud puidust

4406 90

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

16.10.39.00

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

4404[.10 + .20]

m3 @

S

 

CPA: 16.10.91

Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused

16.10.91.00

Puidu töötlemine, immutamine ja säilitamine (sh konditsioneerimine ja kuivatamine)

 

 

I

 

NACE: 16.21

Spooni ja puitplaatide tootmine

CPA: 16.21.11

Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.11.00

Bambusest vineer, spoonitud plaadid ja samalaadne lamineeritud puit

4412 10

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.12.11

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm, vähemalt üks välimine kiht troopilise puuliigi puidust

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm, vähemalt üks välimine kiht lehtpuidust (v.a troopilise puuliigi puidust)

4412[.32(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm (v.a tooted, millel on vähemalt üks välimine kiht lehtpuidust või troopilise puuliigi puidust)

4412 39

m3

S

 

16.21.12.21

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, tisleriplaat, lamell- ja laiaribiline tisleriplaat

4412[.94(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal (v.a tisleriplaat, lamell- ja laiaribiline tisleriplaat)

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Puidust või muust puitmaterjalist puitlaastplaadid jms plaadid

16.21.13.13

Puitlaastplaat, puidust

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Orienteeritud kihtidega plaat (OSB), puidust

4410[.12(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Vahvelplaat ja samalaadne puidust puitlaastplaat (v.a puitlaastplaat ja orienteeritud kihtidega plaat (OSB))

4410 19

m3

S

 

16.21.13.50

Puitlaastplaat ja samalaadne puidul põhinev plaat (v.a täispuidust plaat)

4410 90

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Puidust või muust puitmaterjalist puitkiudplaadid

16.21.14.23

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega kuni 5 mm

4411[.12(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.26

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega 5–9 mm

4411[.13(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.29

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega üle 9 mm

4411[.14(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.43

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaat), vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega üle 0,8 g/cm3

4411[.92(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.46

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaat), vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega 0,5 g/cm3 — 0,8 g/cm3

4411[.93(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.49

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaat), vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega kuni 0,5 g/cm3

4411[.94(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 16.21.21

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonhööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm

16.21.21.13

Vineerplaadid ja muud puitplaadid, pikikiudu saetud/lõhestatud/kooritud, paksusega ≤ 6 mm, pikijätkatud, hööveldatud või lihvitud, liistud pliiatsite tootmiseks

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) + .39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

S

 

16.21.21.18

Vineerplaadid okaspuidust ja troopiliste puuliikide puidust, pikikiudu saetud/lõhestatud/kooritud, paksusega ≤ 6 mm (v.a pikijätkatud, hööveldatud või lihvitud)

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85 + .95)]

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

16.21.22.00

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

4413

m3

S

 

NACE: 16.22

Kilpparketi tootmine

CPA: 16.22.10

Kilpparkett

16.22.10.30

Puitkilpparketi paneelid mosaiikpõrandate ehitamiseks

4418 71

m2

S

 

16.22.10.60

Puitkilpparketi paneelid (v.a mosaiikpõrandate ehitamiseks)

4418[.72 + .79]

m2

S

 

NACE: 16.23

Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine

CPA: 16.23.11

Puidust aknad, Prantsuse aknad (klaasuksed) ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

16.23.11.10

Aknad, Prantsuse aknad ja nende puitraamid

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Uksed, ukseraamid ja lävepakud, puidust

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud

16.23.12.00

Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud

4418[.40 + .50]

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Mujal klassifitseerimata puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted

16.23.19.00

Ehituspuusepa- ja tisleritooted (v.a aknad, Prantsuse aknad ja uksed, ukseraamid, lävepakud, parketipaneelid, betoonitööde raketised, katusesindlid ja -laastud)

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Kokkupandavad puitehitised

16.23.20.00

Kokkupandavad puitehitised

9406[.00(.11 + .20)]

 

S

 

NACE: 16.24

Puittaara tootmine

CPA: 16.24.11

Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused

16.24.11.33

Puidust tasapinnalised kaubaalused ja servadega kaubaalused

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Puidust kastialused ja laadimisplatvormid (v.a tasapinnalised kaubaalused)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA: 16.24.12

Puittünnid jm puidust püttsepatooted

16.24.12.00

Vaadid, tünnid, tõrred, pütid ja muud puidust püttsepatooted ja nende osad (sh tünnilauad)

4416

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Muu puittaara ja selle osad

16.24.13.20

Puidust pakkimiskastid, karbid, korvpakendid, trumlid ja muud puitpakendid (v.a kaablitrumlid)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Puidust kaablitrumlid

4415 10 90

kg

S

 

NACE: 16.29

Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

CPA: 16.29.11

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed; puidust piibutoorikud, puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed

16.29.11.30

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed, puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed

4417

kg

S

 

16.29.11.80

Puust või puujuurest piibutoorikud, jämedalt töödeldud

9614 00 10

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Puidust lauanõud ja köögitarbed

16.29.12.00

Puidust lauanõud ja kööginõud

4419[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Puitmarketrii ja -intarsia, puidust juveeli-, terariista- jms karbid, kujukesed ja muud dekoratiivesemed

16.29.13.00

Puidust mööbliornamendid ja mosaiigid, laekad ja karbid väärisehetele, söögiriistadele ja muudele samalaadsetele esemetele, kujukesed ja muud ornamendid, mantli- ja kübaraalused, kirjaalused, tuhatoosid, sulepea- ja tindipotialused

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

 

S

 

CPA: 16.29.14

Maalide, fotode, peeglite jms esemete puitraamid ning muud puittooted

16.29.14.20

Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele ja muudele samalaadsetele esemetele

4414[.00(.10 + .90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Muud puittooted (v.a servadega kaubaalused)

4421[.10 + .90(.91 + .95 + .97)] + 6603 90 10

 

S

 

CPA: 16.29.21

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork; korgijäätmed

16.29.21.30

Korgijäätmed, peenestatud, granuleeritud või jahvatatud kork (v.a looduslik toorkork või lihtsa töötlusega kork)

4501 90

kg

S

 

16.29.21.50

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena

4502

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Looduslikust korgist tooted

16.29.22.50

Pudelikorgid ja muud sulgurid looduslikust korgist

4503[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Muud looduslikust korgist tooted

4503 90

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Aglomeeritud korgist plokid, plaadid, tahvlid ja ribad, mis tahes kujuga klotsid, silindrid

16.29.23.20

Pudelikorgid ja sulgurid aglomeeritud korgist, silindrilised, vahuveinile, sh looduslikust korgist kettaid sisaldavad

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Pudelikorgid ja sulgurid aglomeeritud korgist, silindrilised (v.a vahuveinile)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomeeritud kork, plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena, igasuguse kujuga paanid, ühtsed silindrid või kettad, sh aglomeeritud, paisutatud kork või põletatud kork (v.a pudelikorgid ja sulgurid)

4504[.10(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomeeritud kork; mujal klassifitseerimata aglomeeritud korgist tooted

16.29.24.00

Mujal klassifitseerimata aglomeeritud kork; muud aglomeeritud korgist tooted

4504[.90(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

16.29.25.00

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90]

kg

S

 

NACE: 17.11

Paberimassi tootmine

CPA: 17.11.11

Puidutselluloosi keemiliselt töödeldavad liigid

17.11.11.00

Tehniline puidutselluloos, keemiliselt töödeldavad liigid

4702

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Puidust naatron- või sulfaattselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid

17.11.12.00

Naatron- või sulfaattselluloos puidust, v.a lahustuv tselluloos

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Puidust sulfittselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid

17.11.13.00

Sulfittselluloos puidust, v.a lahustuv tselluloos

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Puitmass; pooltselluloos; tselluloos kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust

17.11.14.00

Puitmass; pooltselluloos; kiumass kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust kiumass

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 + .30 + .91 + .92 + .93]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE: 17.12

Paberi- ja papitootmine

CPA: 17.12.11

Ajalehepaber, rullis või lehtedena

17.12.11.00

Ajalehepaber, rullides või lehtedena

4801

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Käsitsi valmistatud paber ja papp

17.12.12.00

Käsitsi valmistatud paber ja papp

4802 10

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; söepaberi aluspaber; tapeedi aluspaber

17.12.13.00

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; kopeerpaberi aluspaber; tapeedi aluspaber

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Muu paber või papp graafilisteks töödeks

17.12.14.10

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal < 40 g/m2

4802 54

kg

S

 

17.12.14.35

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal ≥ 40 g/m2, kuid ≤ 150 g/m2, rullides

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal ≥ 40 g/m2, kuid ≤ 150 g/m2, lehtedena

4802[.56(.20 + .80) + .57]

kg

S

 

17.12.14.50

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal > 150 g/m2

4802[.58(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude > 10 %

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

17.12.20.30

Majapidamis- või hügieeniotstarbel kasutatav tselluloosvatt, rullides laiusega > 36 cm või ristkülikukujuliste (sh ruudukujuliste) lehtedena, mille vähemalt üks külg voltimata olekus on > 36 cm

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Krepp-paber ja tselluloosikiududest paber majapidamis- või hügieeniotstarbel kasutamiseks, rullides laiusega > 36 cm, ristkülikukujuliste lehtedena ühe külje pikkusega voltimata olekus > 36 cm, kaaluga ≤ 25 g/m2/kiht

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Krepp-paber ja tselluloosikiududest paber majapidamis- või hügieeniotstarbel kasutamiseks, rullides laiusega > 36 cm, ristkülikukujuliste lehtedena ühe külje pikkusega voltimata olekus > 36 cm, kaaluga > 25 g/m2/kiht

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Majapidamispaber, muud liigid

4803 00 90

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Pleegitamata ja pealistamata kraftlainer

17.12.31.00

Pinnakatteta kraftlainer-paber, pleegitamata, rullides või lehtedena (v.a kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Valge pinnaga kraftlainer; pealistatud kraftlainer

17.12.32.00

Pinnakatteta kraftlainer-paber, rullides või lehtedena (v.a pleegitamata, kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Pooltselluloosist lainestuspaber

17.12.33.00

Poolkeemiline lainestuspaber

4805 11

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Ringlusse võetud lainestuspaber ja muu lainestuspaber

17.12.34.00

Taaskasutatavast materjalist lainestuspaber ja muu lainestuspaber

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testlainer (ringlusse võetud lainer)

17.12.35.20

Pinnakatteta testlainer-paber (sekundaarkiust lainerpapp), kaaluga ≤ 150 g/m2, rullides või lehtedena

4805 24

kg

S

 

17.12.35.40

Pinnakatteta testlainer-paber (sekundaarkiust lainerpapp), kaaluga > 150 g/m2, rullides või lehtedena

4805 25

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Pinnakatteta jõupaber; kotijõupaber, krepitud või kortsutatud

17.12.41.20

Pinnakatteta koti-jõupaber, pleegitamata (v.a kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

4804[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Pinnakatteta koti-jõupaber (v.a pleegitamata, kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

4804[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Pinnakatteta jõupaber ja -papp kaaluga ≤ 150 g/m2 (v.a kraftlainer-paber, koti-jõupaber, kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber jne)

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

kg

S

 

17.12.41.80 z

Koti-jõupaber, krepitud või laineline, rullides või lehtedena

4808 40 00a

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfit-pakkepaber ja muu pinnakatteta paber (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav paber)

17.12.42.20

Sulfit-pakkepaber, rullides või lehtedena

4805 30

kg

S

 

17.12.42.40

Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, kaaluga ≤ 150 g/m2 (v.a rühma HS 4802 klassifitseeritavad tooted, lainestuspaber, testlainer-paber, sulfit-pakkepaber, filter- või ehituspaber ja -papp)

4805 91

kg

S

 

17.12.42.60

Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, kaaluga > 150 g/m2 ja < 225 g/m2 (v.a rühma HS 4802 klassifitseeritavad tooted, lainestuspaber, testlainer-paber, sulfit-pakkepaber, filter- või ehituspaber ja -papp)

4805 92

kg

S

 

17.12.42.80

Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, kaaluga ≥ 225 g/m2 (v.a rühma HS 4802 klassifitseeritavad tooted, lainestuspaber, testlainer-paber, sulfit-pakkepaber, filter- või ehituspaber ja -papp)

4805[.93(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filterpaber ja -papp; viltpaber

17.12.43.30

Pinnakatteta filterpaber ja -papp, rullides või lehtedena

4805 40

kg

S

 

17.12.43.60

Pinnakatteta ehituspaber ja -papp, rullides või lehtedena

4805 50

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Mõõtu lõikamata, raamatuks voltimata, toruks vormimata sigaretipaber

17.12.44.00

Sigaretipaber (v.a raamatuks volditud või toruks vormitud), rullides laiusega > 5 cm

4813[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Seest hall pinnakatteta papp

17.12.51.10

Seest hall pinnakatteta papp

4804 59 90

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Muu pinnakatteta papp

17.12.59.10

Muu pinnakatteta papp

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

17.12.60.00

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Pinnakatte või immutuseta kihiline paber ja papp

17.12.71.00

Komposiitpaber ja -papp, rullides või lehtedena (sh õlgpaber ja -papp, v.a pinnakattega või immutatud, lamineeritud bituumeniga, tõrvaga või asfaldiga)

4807[.00(.30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp

17.12.72.00 z

Kokkuvolditud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp

4808[.40(.00b) + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Kirjutamiseks, trükkimiseks jm graafilisteks töödeks kasutatav paber ja papp, kaetud kaoliini vm anorgaanilise ainega

17.12.73.36

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp, mis sisaldab kuni 10 % mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel töötlusel saadud kiude, ning paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, tihedusega kuni 150 g/m2

4810[.13 + .14 + .19]

kg

S

 

17.12.73.60

Pinnakattega kerge kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, mehaanilisi kiude > 10 %

4810 22

kg

S

 

17.12.73.75

Muu pinnakattega mehaaniline graafiline kirjutus- ja trükipaber ning graafiline paber, mehaanilisi kiude > 10 %, rullides

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Muu pinnakattega mehaaniline graafiline kirjutus- ja trükipaber ning graafiline paber, mehaanilisi kiude > 10 %, lehtedena

4810 29 80

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud jõupaber (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.74.00

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud jõupaber (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks kasutatav)

4810 31

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud sulfaatpapp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.75.00

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud sulfaatpapp (v. a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks kasutatav)

4810[.32(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.76

Söepaber rullis või lehtedena, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ümberkandmiseks

17.12.76.00

Rullis või lehtedena söepaber, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ümberkandmiseks

4809[.20 + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.77

Rullis või lehtedena pealistatud, immutatud, kaetud, värvitud või pealetrükiga paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

17.12.77.10

Tõrv-, bituumen- või asfaltpaber ja -papp, rullides või lehtedena

4811 10

kg

S

 

17.12.77.33

Kummeeritud või isekleepuv paber ja papp, rullides või lehtedena

4811[.41(.20 + .90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Kummeeritud paber ja papp, rullides või lehtedena (v.a isekleepuv paber)

4811 49

kg

S

 

17.12.77.55

Pleegitatud paber ja papp, rullides või lehtedena, pinnakattega, immutatud või kaetud plastiga, kaaluga > 150 g/m2 (v.a liimikihiga)

4811 51

kg

S

 

17.12.77.59

Paber ja papp, rullides või lehtedena, pealistatud, immutatud või kaetud plastiga (v.a liimikihiga kaetud, pleegitatud ja kaaluga > 150 g/m2)

4811 59

kg

S

 

17.12.77.70

Paber ja papp, rullides või lehtedena, pealistatud, immutatud või kaetud vaha, parafiini, steariini, õli või glütserooliga

4811 60

kg

S

 

17.12.77.80

Muu paber ja papp, kaetud …, mida pole klassifitseeritud mujale

4811 90

kg

S

 

CPA: 17.12.78

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud seest hall papp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.78.20

Jõupaber ja papp, mis on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ristküliku- või ruudukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks kasutatav; kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel töötlusel saadud puidukiud)

4810 39

kg

S

 

17.12.78.50

Muu mitmekihiline pinnakattega paber ja papp

4810 92 90

kg

S

 

CPA: 17.12.79

Muu kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud papp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.79.53

Mitmekihiline pinnakattega paber ja papp, kõik kihid pleegitatud

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Mitmekihiline pinnakattega paber ja papp, üks väliskiht pleegitatud

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Paber või papp rullides või lehtedena, üks külg või mõlemad küljed kaetud kaoliinist või muust anorgaanilisest ainest pinnakattega (v.a igasugune graafiliseks otstarbeks kasutatav paber, mitmekihiline paber ja papp)

4810[.99(.10 + .80)]

kg

S

 

NACE: 17.21

Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine

CPA: 17.21.11

Rullis või lehtedena lainepapp

17.21.11.00

Lainepaber ja -papp, rullides või lehtedena

4808 10

kg

S

 

CPA: 17.21.12

Paberkotid

17.21.12.30

Kotid põhja laiusega ≥ 40 cm, paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast

4819 30

kg

S

 

17.21.12.50

Kotid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast (v.a põhja laiusega ≥ 40 cm)

4819 40

kg

S

 

CPA: 17.21.13

Lainepaberist või -papist kastid ja karbid

17.21.13.00

Kastid ja karbid lainepaberist või -papist

4819 10

kg

S

 

CPA: 17.21.14

Kokkuvolditavad kastid ja karbid, v.a lainepaberist või -papist valmistatud

17.21.14.00

Kokkuvolditavad kastid ja karbid, mitte lainepaberist või -papist

4819 20

kg

S

 

CPA: 17.21.15

Dokumendivutlarid, kirjaalused, karbid dokumentide hoidmiseks jms büroodes, kauplustes jm kasutatavad paberist tooted

17.21.15.30

Muud pakendid (sh plaadiümbrised), mida ei klassifitseerita mujale

4819 50

kg

S

 

17.21.15.50