6.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 89/1


Информация относно влизането в сила на подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

Подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия, подписано на 23 ноември 2001 г. (1) и подновено през 2007 г. (2), влезе в сила на 15 март 2016 г. в съответствие с член 11, буква б) от него. Подновяването на Споразумението за още 5 години поражда действие от 17 май 2015 г.


(1)  ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 171, 1.7.2009 г., стр. 17.