Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Partijen

IN ZAAK 130/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FARR COMPANY , TE BRASSCHAAT ( BELGIE ),

EN

BELGISCHE STAAT , VERTEGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER VAN FINANCIEN ,

Onderwerp

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN EEN AANTAL BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( GDT ) EN VAN VERSCHILLENDE TOELICHTINGEN DAAROP ,

Overwegingen van het arrest

1 BIJ VONNIS VAN 1 APRIL 1982 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 9 APRIL DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERSCHILLENDE TARIEFPOSTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( HIERNA : GDT )

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN GESCHIL TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE VAN 1973 TOT 1976 LUCHTFILTERS , VOORNAMELIJK BESTEMD VOOR GEBRUIK IN LUCHTZUIVERINGSINSTALLATIES , IN BELGIE INVOERDE ONDER POST 84.18 C II ( ' ' TOESTELLEN . . . VOOR HET FILTEREN OF ZUIVEREN VAN VLOEISTOFFEN OF VAN GASSEN ' ' ). IN 1976 NAM DE BELGISCHE DOUANEADMINISTRATIE EVENWEL OP GROND VAN DE AANTEKENINGEN 1E BIJ AFDELING XVI EN 1C BIJ HOOFDSTUK 84 VAN HET GDT TWEE BESLUITEN , WAARBIJ SOMMIGE VAN DEZE FILTERS WERDEN INGEDEELD ONDER POST 59.17 D ( ' ' WEEFSELS EN ARTIKELEN , VOOR TECHNISCH GEBRUIK , VAN TEXTIELSTOFFEN - ANDERE ' ' ) EN ANDERE ONDER POST 70.20 A ( ' ' GLASWOL , GLASVEZELS EN WERKEN DAARVAN - NIET-VERSPINBARE VEZELS EN WERKEN DAARVAN ' ' ).

3 TEGEN DEZE BESLUITEN HEEFT DE IMPORTERENDE FIRMA BEROEP AANGETEKEND BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG , STELLENDE DAT DE WAAR MOEST WORDEN INGEDEELD ONDER VOORNOEMDE POST 84.18 C II .

4 DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIE HEEFT HAAR UITSPRAAK AANGEHOUDEN EN HET HOF TWEE VRAGEN GESTELD TENEINDE TE VERNEMEN OF DE FILTERS MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 84.18 C II DAN WEL ONDER DE POSTEN 59.17 D EN 70.20 A .

5 DE EERSTE VRAAG , DIE BETREKKING HEEFT OP DE POSTEN 84.18 EN 59.17 , BETREFT TWEE LUCHTFILTERS , DE ENE AANGEDUID ALS 30/30 ( BESTAANDE UIT EEN GEPLISSEERD VEL VEN TEXTIELSTOFFEN , VERSTERKT MET IJZERDRAAD , IN EEN KARTONNEN LIJST AANGEBRACHT ) EN DE ANDERE ALS HP 2 A ( BESTAANDE UIT EEN GEPLISSEERD VLIES VAN TEXTIELSTOFFEN , BOVEN- EN ONDERAAN VOORZIEN VAN EEN KARTONNEN PLAAT ).

6 DE TWEEDE VRAAG , DIE BETREKKING HEEFT OP DE POSTEN 84.18 EN 70.20 , BETREFT DRIE LUCHTFILTERS , RESPECTIEVELIJK AANGEDUID ALS HP ( BESTAANDE UIT EEN GEPLIS SEERD VEL VAN GLASWOL , VERSTERKT MET EEN VLIES VAN SYNTHETISCHE NYLONVEZELS , BOVEN- EN ONDERAAN VOORZIEN VAN EEN KARTONNEN PLAAT ), TYPE 83 ( BESTAANDE UIT GLASMATTEN , AAN EEN ZIJDE VERSTERKT MET EEN WEEFSEL MET GAASBINDING VAN OVERWEGEND KUNSTMATIGE VEZELS , OP ROLLEN ) EN ECO ( BESTAANDE UIT EEN VIERKANT VLIES VAN GLASVEZELS , DAT TUSSEN TWEE DUNNE GEPERFOREERDE METALEN PLATEN IN EEN KARTONNEN LIJST IS AANGEBRACHT ).

7 DELEN OF ONDERDELEN VAN MACHINES OF TOESTELLEN MOETEN IN HET ALGEMEEN WORDEN INGEDEELD ONDER DEZELFDE POST ALS DE MACHINES OF TOESTELLEN WAARVOOR ZIJ BESTEMD ZIJN , HETGEEN ZOU BETEKENEN DAT DE BETROKKEN FILTERS TOT POST 84.18 C II BEHOREN .

8 BLIJKENS AANTEKENING 1E BIJ AFDELING XVI EN AANTEKENING 1C BIJ HOOFDSTUK 84 VAN HET GDT IS DIT EVENWEL NIET HET GEVAL VOOR ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN VOOR TECHNISCH GEBRUIK , DIE STEEDS MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 59.17 , NOCH VOOR WERKEN VAN GLAS VOOR TECHNISCH GEBRUIK , DIE IN ALLE GEVAL TOT POST 70.20 OF 70.21 BEHOREN . DEZE NAUWKEURIGE VOORSCHRIFTEN IN AANMERKING GENOMEN , KAN VOOR DE INDELING VAN DEZE PRODUKTEN GEEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP ALGEMENE BEPALING 3A VAN HET GDT , VOLGENS WELKE DE POST MET DE MEEST SPECIFIEKE OMSCHRIJVING VOORRANG MOET HEBBEN BOVEN POSTEN MET EEN MEER ALGEMENE STREKKING .

9 VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING VOERT AAN , DAT DE BETROKKEN FILTERS HUN KARAKTER VAN ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOF OF VAN GLASVEZEL HEBBEN VERLOREN DOOR DE TOEVOEGING VAN ANDERE BESTANDDELEN , BIJVOORBEELD BIND- OF KLEEFMIDDELEN EN AFDEKKINGEN ZOALS DE METALEN PLATEN OF DE KARTONNEN LIJSTEN . ELK VAN DEZE BESTANDDELEN ZOU ZIJN EIGEN FUNCTIE HEBBEN , EVEN BELANGRIJK ALS DIE VAN DE TEXTIELSTOF OF DE GLASVEZEL . BOVENDIEN ZOUDEN HUN GEWICHT EN WAARDE DIE VAN LAATSTGENOEMDE STOFFEN OVERTREFFEN . IN DIT VERBAND WIJST VERZOEKSTER OP VERSCHILLENDE TOELICHTINGEN BIJ DE NOMENCLATUUR VAN DE INTERNATIONALE DOUANERAAD , DIE IN WERKELIJKHEID BIJZONDERE TOEPASSINGEN ZIJN VAN ALGEMENE BEPALING 3B VAN HET GDT , VOLGENS WELKE WERKEN DIE ZIJN SAMENGESTELD UIT OF MET VERSCHILLENDE STOFFEN DAN WEL ZIJN VERVAARDIGD DOOR SAMENVOEGING VAN VERSCHILLENDE GOEDEREN , EN WAARVAN DE INDELING NIET MOGELIJK IS AAN DE HAND VAN HET BEPAALDE ONDER ALGEMENE BEPALING 3A , MOETEN WORDEN INGEDEELD NAAR DE STOF OF NAAR HET GOED WAARAAN ZIJ HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN .

10 OP DIT PUNT ZIJ EROP GEWEZEN , DAT DE FILTERS HUN WEZENLIJK KARAKTER JUIST AAN HUN FILTRERENDE WERKING ONTLENEN . UIT DE BESCHRIJVING IN DE PREJUDICIELE VRAGEN VOLGT , DAT IN ALLE BETROKKEN FILTERS DE VELLEN VAN TEXTIELSTOF OF GLASVEZEL HET VOOR HET FILTREREN ONMISBARE BESTANDDEEL ZIJN . HET BINDMIDDEL EN DE KLEEFSTOFFEN DIENEN OM DE FILTRERENDE WERKING TE VERSTERKEN EN ONZUIVERHEDEN TEGEN TE HOUDEN . DE AFDEKKINGEN ZIJN ONDER MEER BEDOELD OM HET MONTEREN VAN DE FILTER TE VERGEMAKKELIJKEN . OFSCHOON HUN GEWICHT EN WAARDE DIE VAN DE VELLEN VAN TEXTIELSTOF OF GLASVEZEL SOMS OVERTREFFEN , BEHOUDEN ZIJ TEN OPZICHTE VAN LAATSTGENOEMDE BESTANDDELEN HUN BIJKOMSTIGE AARD . ZIJ VOLSTAAN DAN OOK NIET OM DE FILTERS HUN KARAKTER VAN WERKEN VAN TEXTIELSTOF OF VAN GLASVEZEL VOOR TECHNISCH GEBRUIK TE DOEN VERLIEZEN .

11 BIJGEVOLG MOET OP DE GESTELDE VRAGEN WORDEN GEANTWOORD , DAT LUCHTFILTERS MET EEN SAMENSTELLING ALS IN DE VRAGEN BESCHREVEN , AL NAAR GELANG HET FILTERMEDIUM UIT TEXTIELSTOF OF UIT GLASVEZEL BESTAAT , ALS ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN VOOR TECHNISCH GEBRUIK ONDER POST 59.17 OF ALS WERKEN VAN GLAS VOOR TECHNISCH GEBRUIK ONDER POST 70.20 VAN HET GDT MOETEN WORDEN INGEDEELD .

Beslissing inzake de kosten

KOSTEN

12 DE KOSTEN DOOR DE BELGISCHE REGERING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN BIJ VONNIS VAN 1 APRIL 1982 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

LUCHTFILTERS MET EEN SAMENSTELLING ALS IN DE GESTELDE VRAGEN BESCHREVEN , MOETEN , AL NAAR GELANG HET FILTERMEDIUM UIT TEXTIELSTOF OF UIT GLASVEZEL BESTAAT , ALS ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN VOOR TECHNISCH GEBRUIK ONDER POST 59.17 OF ALS WERKEN VAN GLAS VOOR TECHNISCH GEBRUIK ONDER POST 70.20 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF WORDEN INGEDEELD .