Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Dommens præmisser

1 Ved dom af 1 . april 1982 , indgaaet til Domstolen den 9 . april s.aa ., har Rechtbank van eerste aanleg , Antwerpen , i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 forelagt to praejudicielle spoergsmaal vedroerende fortolkningen af forskellige positioner i den faelles toldtarif .

2 Spoergsmaalene er rejst under en sag mellem den belgiske stat og et aktieselskab , som i aarene 1973-1976 til Belgien _ under pos . 84.18 C II ( »maskiner og apparater . . . til filtrering og rensning af vaesker og gasser« ) _ importerede luftfiltre , som hovedsagelig er bestemt til anvendelse i luftrensningsanlaeg . I 1976 tariferede det belgiske toldvaesen imidlertid ved to afgoerelser nogle af disse filtre under pos . 59.17 D ( tekstilstoffer og artikler af tekstil , til teknisk brug _ i andre tilfaelde ) og andre under pos . 70.20 A ( glasuld og andre glasfibre samt varer deraf _ glasuld ( uanvendeligt til spinding ) og varer heraf ), idet toldvaesenet stoettede afgoerelserne paa bestemmelse 1 , litra e ), til afsnit XVI og bestemmelse 1 , litra c ), til kapitel 84 i den faelles toldtarif .

3 Herefter anlagde importvirksomheden sag ved Rechtbank van eerste aanleg med paastand om , at varerne skulle tariferes under pos . 84.18 C II .

4 Rechtbank van eerste aanleg udsatte sagen paa Domstolens afgoerelse af to spoergsmaal , som gaar ud paa , om filtrene skal tariferes under pos . 84.18 C II , eller om de skal tariferes under pos . 59.17 og pos . 70.20 A .

5 Det foerste spoergsmaal vedroerende pos . 84.18 og 59.17 angaar to luftfiltre med betegnelsen henholdsvis 30/30 ( bestaaende af en plisseret maatte af tekstilstof , forstaerket med jerntraad og indfattet i karton ) og HP 2 A ( bestaande af en plisseret membran af tekstilstof , foroven og forneden forsynet med en kartonplade ).

6 Det andet spoergsmaal vedroerende pos . 84.18 og pos . 70.20 angaar tre luftfiltre med betegnelsen henholdsvis HP ( bestaaende af en plisseret maatte af glasuld , forstaerket med en membran af syntetiske nylonfibre , foroven og forneden forsynet med en kartonplade ), type 83 ( bestaaende af glasfibermaatter paa ruller , paa den ene side forstaerket med gazevaev , overvejende fremstillet af syntetiske fibre ) og ECO ( bestaaende af en firkantet membran af glasfibre , som er anbragt i en kartonramme mellem to tynde perforerede metalplader ).

7 Normalt skal dele eller komponenter til maskiner eller apparater tariferes under samme position som de maskiner eller apparater , de er bestemt til , hvilket ville foere til , at de omhandlede filtre skulle tariferes under pos . 84.18 C II .

8 Det fremgaar imidlertid af bestemmelse 1 , litra e ), til afsnit XVI , og bestemmelse 1 , litra c ), til kapitel 84 , i den faelles toldtarif , at dette ikke gaelder for varer til teknisk brug af tekstil , som altid skal tariferes under pos . 59.17 , eller varer af glas , til teknisk brug , som under alle omstaendigheder skal tariferes under pos . 70.20 eller pos . 70.21 . I betragtning af disse praecise regler er det udelukket med henblik paa tariferingen af varerne at anvende den almindelige tariferingsbestemmelse 3 a ) til den faelles toldtarif , hvorefter en position med mere specificeret varebeskrivelse skal foretraekkes for positioner med mere almindelig varebeskrivelse .

9 Sagsoegeren i hovedsagen har gjort gaeldende , at de omhandlede filtre har mistet deres karakter af artikler af tekstilstoffer eller glasfibre , idet der er tilfoejet andre bestanddele , f.eks . binde- eller klaebemidler samt beklaedningsmaterialer som f.eks . metalplader eller kartonrammer . Hver af disse bestanddele har en selvstaendig funktion , der er af lige saa stor betydning som tekstilstoffernes eller glasfibrenes . Disse bestanddele har desuden en stoerre vaegt og en hoejere kostpris end de sidstnaevnte stoffer . I denne forbindelse har sagsoegeren henvist til forskellige forklarende bemaerkninger til Toldsamarbejdsraadets nomenklatur , som i virkeligheden er en konkret anvendelse af den almindelige tariferingsbestemmelse 3 , litra b ), til den faelles toldtarif , hvorefter sammensatte varer , bestaaende af forskellige materialer eller forskellige bestanddele samt varer i saet , som ikke kan tariferes efter tariferingsbestemmelse 3 , litra a ), skal tariferes , som om de bestod af det materiale eller den bestanddel , der er karaktergivende .

10 Det skal her bemaerkes , at det er filtreringsevnen , som er karaktergivende for filtrene . Det fremgaar af varebeskrivelsen i de praejudicielle spoergsmaal , at membranerne eller maatterne af tekstilstof eller glasfibre for alle de omtvistede filtre udgoer en for filtreringen uundvaerlig bestanddel . Binde- og klaebemidlerne skal forstaerke filtreringsevnen og tilbageholde urenhederne . Beklaedningsstofferne skal bl.a . goere det lettere at montere filtrene . Selv om vaegten af disse bestanddele undertiden er stoerre og vaerdien hoejere end for tekstil- eller glasfibermembranerne , bevarer de dog deres karakter af tilbehoer eller udstyr i forhold til membranerne . De kan saaledes ikke fratage filtrene deres karakter af artikler af tekstil eller af glas , til teknisk brug .

11 De forelagte spoergsmaal maa derfor besvares saaledes , at luftfiltre , der er sammensat af de i spoergsmaalene naevnte bestanddele _ alt efter om filtreringselementet bestaar af tekstilstoffer eller glasfibre _ skal tariferes som artikler af tekstil , til teknisk brug , under pos . 54.17 , eller som artikler til teknisk brug af glas under pos . 70.20 i den faelles toldtarif .

Afgørelse om sagsomkostninger

Sagens omkostninger

12 De udgifter , der er afholdt af den belgiske regering og af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber , som har afgivet indlaeg for Domstolen , kan ikke godtgoeres . Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag , der verserer for den nationale ret , tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger .

Afgørelse

Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN ( anden afdeling )

vedroerende de spoergsmaal , der ved dom af 1 . april 1982 er forelagt den af Rechtbank van eerste aanleg , Antwerpen , for ret :