10.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 234/4


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. augusta 2011,

ktorým sa vymenúvajú členovia Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia

(Text s významom pre EHP)

2011/C 234/06

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej agentúry pre lieky z 25. mája 2011,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie dvoch členov Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia, ktorých vymenovala Komisia na základe odporúčania Európskej agentúry pre lieky, sa skončilo v júli 2011.

(2)

Európska agentúra pre lieky odporučila opätovné vymenovanie týchto osôb.

(3)

Členovia výboru sú menovaní na obdobie troch rokov počnúc od 1. septembra 2011.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa na odporúčanie Európskej agentúry pre lieky opätovne vymenúvajú na obdobie troch rokov počnúc od 1. septembra 2011 títo členovia Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

V Bruseli 9. augusta 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1.