10.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 234/4


DECIZIA COMISIEI

din 9 august 2011

de numire a membrilor Comitetului pentru medicamente orfane

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 234/06

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente din 25 mai 2011,

întrucât:

(1)

Mandatul a doi membri ai Comitetului pentru medicamente orfane, care au fost numiți de Comisie la recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente a expirat în iulie 2011.

(2)

Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat renumirea acestor persoane.

(3)

Membrii comitetului sunt numiți pentru un mandat de trei ani începând cu 1 septembrie 2011,

DECIDE:

Articol unic

La recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente, următoarele persoane sunt renumite membri ai Comitetului pentru medicamente orfane pentru un mandat de trei ani începând cu 1 septembrie 2011:

 

Prof. János BORVENDÉG;

 

Prof. Bruno SEPODES.

Adoptată la Bruxelles, 9 august 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 18, 22.1.2000, p. 1.