10.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/4


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2011

tot benoeming van leden van het Comité voor weesgeneesmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 234/06

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen (1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien de aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau van 25 mei 2011,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De ambtstermijn van twee leden van het Comité voor weesgeneesmiddelen die door de Commissie op aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau waren benoemd, is in juli 2011 verstreken.

(2)

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft aanbevolen om deze personen opnieuw te benoemen.

(3)

De leden van het comité dienen te worden benoemd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2011,

BESLUIT:

Enig artikel

Op aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau worden de volgende personen met ingang van 1 september 2011 voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van het Comité voor weesgeneesmiddelen:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1.