10.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/4


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. rugpjūčio 9 d.

dėl Retųjų vaistų komiteto narių skyrimo

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 234/06

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 25 d. Europos vaistų agentūros rekomendaciją,

kadangi:

(1)

Dviejų pagal Europos vaistų agentūros rekomendaciją Komisijos paskirtų Retųjų vaistų komiteto narių kadencija baigėsi 2011 m. liepos mėn.

(2)

Europos vaistų agentūra rekomendavo paskirti šiuos narius naujai kadencijai.

(3)

Komiteto nariai skiriami trejų metų laikotarpiui nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Atsižvelgiant į Europos vaistų agentūros rekomendaciją, Retųjų vaistų komiteto nariais trejų metų laikotarpiui nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. dar kartą skiriami:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

Priimta Briuselyje 2011 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 18, 2000 1 22, p. 1.