10.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/4


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. august 2011

om udnævnelse af medlemmer af Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme

(EØS-relevant tekst)

2011/C 234/06

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til Det Europæiske Lægemiddelagenturs indstilling af 25. maj 2011 og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mandatperioden for to medlemmer af Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme, der blev udnævnt af Kommissionen efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, udløb i juli 2011.

(2)

Det Europæiske Lægemiddelagentur har indstillet de pågældende personer til genudnævnelse.

(3)

Medlemmerne af udvalget skal udnævnes for en periode på tre år med virkning fra den 1. september 2011 —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur genudnævnes følgende til medlemmer af Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme for en periode på tre år med virkning fra den 1. september 2011:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1.