16.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/39


Žaloba podaná 11. marca 2009 — von Oppeln-Bronikowski a von Oppeln-Bronikowski/ÚHVT — Pomodoro Clothing (promodoro)

(vec T-103/09)

2009/C 113/79

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski a Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: V. Knies, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Pomodoro Clothing Company Ltd. (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 7. januára 2009 vo veci R 325/2008-1.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobcovia.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „promodoro“ (prihláška č. 3 587 557) pre výrobky a služby tried 25, 28 a 35.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka „POMODORO“ zapísaná v Spojenom kráľovstve pre výrobky triedy 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie pravidla 22 nariadenia č. 2868/95 Komisie (1), keďže odvolací senát neoprávnene zohľadnil dôkazy oneskorene predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom ÚHVT; porušenie článku 43 ods. 2 nariadenia Rady č. 40/94, keďže odvolací senát nekonštatoval, že dôkazy včas predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom ÚHVT nie sú dostatočným dôkazom o používaní ochrannej známky, ktorá je základom námietky; porušenie článku 8 ods. 2 nariadenia Rady č. 40/94, keďže odvolací senát sa neoprávnene domnieval, že medzi dotknutými ochrannými známkami existuje nebezpečenstvo zámeny.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).