16.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/39


Sag anlagt den 11. marts 2009 — von Oppeln-Bronikowski og von Oppeln-Bronikowski mod KHIM — Pomodoro Clothing (promodoro)

(Sag T-103/09)

2009/C 113/79

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøgere: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski og Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Tyskland) (ved lawyer V. Knies)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Pomodoro Clothing Company Ltd. (London, Det Forenede Kongerige)

Sagsøgernes påstande

Afgørelse truffet den 7. januar 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 325/2008-1) annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski og Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »promodoro« for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 35 — ansøgning nr. 3 587 557

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Pomodoro Clothing Company Ltd

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Varemærkeregistrering i Det Forenede Kongerige af ordmærket »POMODORO« for varer i klasse 25.

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvist afslag på ansøgningen.

Appelkammerets afgørelse: Afslag påklagen.

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af regel 22 i Kommissionens forordning nr. 2868/95 (1), idet appelkammeret med urette tog hensyn til beviser for brug, der var fremlagt efter fristens udløb af den anden part i sagen for appelkammeret, tilsidesættelse af artikel 43, stk. 2, i Rådets forordning nr. 40/94, idet appelkammeret ikke konkluderede, at beviserne fremlagt af den anden part i sagen for appelkammeret inden for fristen ikke udgjorde tilstrækkeligt bevis for brugen af det i indsigelsessagen nævnte varemærke, tilsidesættelse af artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning nr. 40/94, idet appelkammeret med urette fandt, at der var risiko for forveksling mellem de pågældende varemærker.


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1).