22.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 305/44


Жалба, подадена на 23 юни 2016 г. — Paice/EUIPO — Blackmore („DEEP PURPLE“)

(Дело T-328/16)

(2016/C 305/60)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Ian Paice (Лондон, Обединено кралство) (представители: M. Engelman, Barrister и J. Stephenson, Solicitor)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Richard Hugh Blackmore (Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „DEEP PURPLE“ — заявка за регистрация № 11 772 721

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 21 март 2016 г. по преписка R 736/2015-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение по такъв начин, че заявката за регистрация на марка да бъде отхвърлена изцяло за всички стоки и услуги, за които е подадена,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски на жалбоподателя за настоящото обжалване.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.