Parter
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Parter

I sag C-47/01,

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kongeriget Spanien ved S. Ortiz Vaamonde, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om, at det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243, s. 31), idet det ikke har udarbejdet eller i det mindste ikke har tilsendt Kommissionen planen, den skitserede plan samt sammenfatningen af fortegnelsen, således som det er foreskrevet i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 11,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, S. von Bahr, og dommerne D.A.O. Edward og A. La Pergola (refererende dommer),

generaladvokat: F.G. Jacobs

justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den refererende dommers rapport,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 6. juni 2002,

afsagt følgende

Dom

Dommens præmisser

1 Ved stævning indleveret til Domstolens Justitskontor den 5. februar 2001 har Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i medfør af artikel 226 EF anlagt sag med påstand om, at det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243, s. 31, herefter »direktivet«), idet det ikke har udarbejdet eller i det mindste ikke har tilsendt Kommissionen planen, den skitserede plan samt sammenfatningen af fortegnelsen, således som det er foreskrevet i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 11.

2 Direktivets artikel 1 har følgende ordlyd:

»Formålet med dette direktiv er en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kontrolleret bortskaffelse af PCB, dekontaminering eller bortskaffelse af apparater indeholdende PCB og/eller bortskaffelse af brugte PCB med henblik på deres fuldstændige bortskaffelse på grundlag af dette direktivs bestemmelser.«

3 Direktivets artikel 4, stk. 1, bestemmer:

»For at overholde artikel 3 sørger medlemsstaterne for, at der udarbejdes fortegnelser over apparater med et PCB-indhold på mere end 5 dm3, og sender Kommissionen en sammenfatning af disse fortegnelser senest tre år efter dette direktivs vedtagelse. Med hensyn til kondensatorer skal tærsklen på 5 dm3 forstås således, at den omfatter samtlige enkeltelementer i et kombineret sæt.«

4 I direktivets artikel 11 er det fastsat:

»1. Senest tre år efter vedtagelsen af dette direktiv opstiller medlemsstaterne:

- planer for dekontaminering og/eller bortskaffelse af apparater, der er optaget i fortegnelserne, og de heri indeholdte PCB

- en skitseret plan for indsamling og efterfølgende bortskaffelse af de i artikel 6, stk. 3, nævnte apparater, som ikke skal optages i fortegnelser efter artikel 4, stk. 1.

2. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om disse programmer og skitserede planer.«

5 Ifølge direktivets artikel 13, stk. 1, trådte det i kraft på datoen for dets vedtagelse, dvs. den 16. september 1996.

6 Da Kommissionen fandt, at Kongeriget Spanien ikke havde meddelt den de bestemmelser, det havde udstedt med henblik på at efterkomme direktivets artikel 4 og 11 ved udløbet af den i de nævnte bestemmelser fastsatte frist, anmodede Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 226 EF ved åbningsskrivelse af 11. april 2000 Kongeriget Spanien om at fremsætte sine bemærkninger hertil inden for en frist på to måneder.

7 Ved skrivelse af 20. juni 2000 svarede Kongeriget Spanien, at der var udarbejdet forslag til fortegnelser, en plan for dekontaminering og bortskaffelse samt for indsamling og efterfølgende bortskaffelse. Ved skrivelser af 14. og 22. august samt af 12. september 2000 fremsendte de spanske myndigheder et forslag til en national plan for dekontaminering og bortskaffelse af PCB og PCT samt for apparater indeholdende disse stoffer.

8 Da Kommissionen vurderede, at de fremsendte oplysninger viste, at Kongeriget Spanien endnu ikke havde overholdt de forpligtelser, der følger af direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 11, fremsatte den en begrundet udtalelse den 18. september 2000. Kongeriget Spanien blev heri anmodet om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme udtalelsen inden for en frist på to måneder fra dens meddelelse.

9 De spanske myndigheder besvarede den begrundede udtalelse ved skrivelse af 6. november 2000, der var vedlagt afgørelsen om, at den nationale plan for dekontaminering og bortskaffelse af PCB- og PCT-affald samt af apparater indeholdende disse stoffer, der var fremsat af generaldirektøren for miljøkvalitet og -vurdering under Miljøministeriet, skulle sendes til offentlig høring.

10 Da Kommissionen fandt, at Kongeriget Spanien ikke havde overholdt de forpligtelser, som følger af direktivet, har den anlagt denne sag.

11 I stævningen har Kommissionen gjort gældende, at Kongeriget Spanien har tilsidesat de forpligtelser, som påhviler det i medfør af direktivet, idet det ikke inden for den fastsatte frist har udarbejdet og/eller tilsendt hverken sammenfatningen af fortegnelsen, planen eller den skitserede plan, således som det er foreskrevet i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 11.

12 I svarskriftet har Kongeriget Spanien bestridt det påtalte traktatbrud. Det har anført, at den nationale plan for dekontaminering og bortskaffelse af PCB, PCT og apparater, der indeholder disse stoffer, er blevet offentliggjort i Boletín Oficial del Estado af 18. april 2001, som foreskrevet i kongeligt dekret nr. 1378/99 af 27. august 1999 (BOE nr. 206 af 28.8.1999, s. 31911), som gennemfører direktivet i national ret. Kommissionen er efterfølgende blevet underrettet om denne plan.

13 Kommissionen har i replikken anført, at den pågældende nationale plan ikke kan bringe det påtalte traktatbrud til ophør. Den er vedtaget efter udløbet af fristen i den begrundede udtalelse, og endda efter, at Kommissionen havde anlagt sag ved Domstolen. Subsidiært har Kommissionen gjort gældende, at planens indhold ikke opfylder direktivets krav.

14 Kongeriget Spanien har i duplikken bestridt Kommissionens bemærkninger vedrørende den nationale plans indhold og med henvisning til tekniske overvejelser anført, at indholdet er i overensstemmelse med direktivets kriterier.

15 I den forbindelse skal det bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et traktatbrud, må vurderes på baggrund af forholdene i medlemsstaten, som de var ved udløbet af fristen i den begrundede udtalelse, og at ændringer af forholdene i tiden derefter ikke kan tages i betragtning af Domstolen (jf. bl.a. dom af 6.12.2001, sag C-148/00, Kommissionen mod Italien, Sml. I, s. 9823, præmis 7, og af 16.5.2002, sag C-372/01, Kommissionen mod Luxembourg, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 7).

16 Det er ubestridt, at den nationale plan for dekontaminering og bortskaffelse af PCB, PCT og apparater, der indeholder disse stoffer, er vedtaget, offentliggjort og tilsendt Kommissionen efter udløbet af tomånedersfristen i den begrundede udtalelse.

17 Under disse omstændigheder bør der gives Kommissionen medhold.

18 Det skal således fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktivet, idet det ikke inden for den fastsatte frist har udarbejdet en sammenfatning af fortegnelserne over apparater med et PCB-indhold på mere end 5 dm3, en plan for dekontaminering og/eller bortskaffelse af apparater, der er optaget i fortegnelserne, og de heri indeholdte PCB, samt en skitseret plan for indsamling og efterfølgende bortskaffelse af de apparater, som ikke skal optages i fortegnelser, således som det er foreskrevet i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 11.

Afgørelse om sagsomkostninger

Sagens omkostninger

19 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Kommissionen har nedlagt påstand om, at Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Kongeriget Spanien har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagens omkostninger.

Afgørelse

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling)

1) Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT), idet det ikke inden for den fastsatte frist har udarbejdet en sammenfatning af fortegnelserne over apparater med et PCB-indhold på mere end 5 dm3, en plan for dekontaminering og/eller bortskaffelse af apparater, der er optaget i fortegnelserne, og de heri indeholdte PCB, samt en skitseret plan for indsamling og efterfølgende bortskaffelse af de apparater, som ikke skal optages i fortegnelser, således som det er foreskrevet i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 11.

2) Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.