Účastníci konania
Odôvodnenie
Výrok

Účastníci konania

Vo veci T‑24/08,

Weldebräu GmbH & Co. KG, so sídlom v Plankstadte (Nemecko), v zastúpení: W. Göpfert, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Kofola Holding a. s., so sídlom v Ostrave (Česká republika), v zastúpení: S. Hejdová a R. Charvát, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. novembra 2007 (vec R 1096/2006‑4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Weldebräu GmbH & Co. KG a Kofola Holding a. s.,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia M. Prek (spravodajca) a V. M. Ciucă,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. januára 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. mája 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. mája 2008,

po pojednávaní z 29. októbra 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Odôvodnenie

Okolnosti predchádzajúce sporu

1. Dňa 23. septembra 2003 vedľajší účastník konania, spoločnosť Kofola Holding a. s. podala na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2. Ochranná známka, o ktorej zápis sa žiadalo, je trojrozmerné označenie zodpovedajúce opisu „fľaša valcového tvaru s úzkym skrutkovitým hrdlom a s nápisom ‚snipp‘ na jej valcovej časti“ a je zobrazené nižšie:

>image>9

3. Výrobky, o ktorých zápis sa žiadalo, patria do tried 30, 32 a 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried tomuto opisu:

– trieda 30: „Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, omáčky, zeleninové omáčky, cukrárske výrobky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, nápoje na báze zeleného čaju, prísady do nápojov iné ako esencie, melasový sirup“,

– trieda 32: „Nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje na báze ovocia, (nealkoholické) výťažky z ovocia, ovocné nektáre, ovocné džúsy, minerálna voda, šumivé nápoje, esencie na výrobu nápojov, sirupy, pivá“,

– trieda 33: „Alkoholické nápoje“.

4. Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená 16. augusta 2004 vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 2004/033.

5. Dňa 16. novembra 2004 podala žalobkyňa, Weldebräu GmbH & CO. KG, na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

6. Námietka bola založená na skoršej trojrozmernej ochrannej známke Spoločenstva pozostávajúcej z tvaru fľaše, zapísanej 16. novembra 2000 pod číslom 690 016 a zobrazenej nižšie:

>image>10

7. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, patria do tried 21, 32 a 33 a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

– trieda 21: „Sklenené nádoby, fľaše, džbány a krčahy (nie z drahých kovov)“,

– trieda 32: „Pivo, minerálne vody a sódy, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, svetlé pivo, tmavé pivo typu ‚porter‘“,

– trieda 33: „Alkoholické nápoje (s výnimkou piva), likéry, liehoviny, vína“.

8. Na podporu námietky bol uvedený dôvod upravený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

9. Námietkové oddelenie zamietlo námietku 26. júna 2006.

10. Žalobkyňa podala 14. augusta 2006 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia pred ÚHVT odvolanie na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).

11. Rozhodnutím z 15. novembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol s odvolaním sa na to, že vzhľadom na priemernú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky a podstatné odlišnosti existujúce medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje medzi kolidujúcimi ochrannými známkami u priemerného spotrebiteľa Európskej únie žiadna pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 2 písm. a) bodom i) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia č. 207/2009].

Návrhy účastníkov konania

12. Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13. ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

14. Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

15. Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uplatňuje jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Zastáva názor, že odvolací senát pochybil, keď vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle uvedeného ustanovenia. ÚHVT a vedľajší účastník konania uvádzajú, že odvolací senát správne prijal záver o neexistencii takejto pravdepodobnosti.

16. Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

17. Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma dotknuté označenia a tovary alebo služby, pričom je potrebné prihliadnuť na všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb [pozri rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Zb. s. II‑2821, body 30 až 33 a citovaná judikatúra].

18. Vo svetle týchto úvah je potrebné skúmať, či odvolací senát správne konštatoval, že medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny.

19. V prejednávanej veci sa nespochybňuje, že príslušná skupina verejnosti sa skladá z priemerných spotrebiteľov Európskej únie, ktorí sú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní.

20. Rovnako je nesporné, ako to správne uviedol odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia, že výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou, ktoré patria do tried 32 a 33, sú zhodné s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ktoré patria do tých istých tried, a že výrobky, ktoré patria do triedy 30, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka, sú veľmi podobné výrobkom, ktoré patria do tried 32 a 33, označovaným skoršou ochrannou známkou.

O porovnaní kolidujúcich označení

21. Podľa ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok sa musí zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily [pozri rozsudky Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C‑334/05 P, Zb. s. I‑4529, bod 35 a citovaná judikatúra, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C‑193/06 P, neuverejnený v Zbierke, bod 34; rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Zb. s. II‑1887, bod 38].

22. V prejednávanej veci kolidujú dve trojrozmerné označenia predstavujúce fľaše, pozostávajúce z tela fľaše valcovitého tvaru a z hrdla skrutkovitého tvaru. Okrem toho prihlasované označenie obsahuje slovný prvok „snipp“, ktorý je vyrytý na spodnej časti tela fľaše písmenami malej veľkosti rovnakej farby, akú má fľaša.

23. Ako vyplýva z konštatovaní uvedených v bode 28 napadnutého rozhodnutia, ktoré neboli účastníkmi konania spochybnené, nie je možné vykonať žiadne fonetické porovnanie, keďže skoršia ochranná známka neobsahuje žiadny slovný prvok a slovný prvok „snipp“ obmedzenej veľkosti, ktorý je vyrytý na spodnej časti prihlasovaného označenia, nemôže mať vplyv na celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou. Koncepčné porovnanie je tiež nemožné, pretože kolidujúce ochranné známky nemajú žiadny význam. Z toho vyplýva, že kolidujúce ochranné známky môžu byť porovnané iba z vizuálneho hľadiska.

24. Odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že celkové vizuálne porovnanie oboch označení odhaľuje viacero významných odlišností, vychádzajúc najmä zo skutočnosti, že proporcie medzi dĺžkou a šírkou fliaš sú odlišné, že prihlasované označenie obsahuje slovný prvok, ktorý v skoršom označení chýba, a že tvary hrdiel fliaš sa významne odlišujú.

25. V tejto súvislosti, hoci nemožno vylúčiť, že slovný prvok „snipp“ prihlasovanej ochrannej známky, ktorý je vyrytý v rovnakej farbe ako sklo, je ťažko vnímateľný a v dôsledku toho nemôže mať vplyv na celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou, a hoci nemožno ignorovať skutočnosť, že hrdlá oboch fliaš kolidujúcich označení sú skrutkovitého tvaru, a teda sa odlišujú od tradičných hrdiel, skutočnosťou zostáva, ako správne uviedol odvolací senát, že z celkového vizuálneho dojmu vyplýva niekoľko významných odlišností medzi kolidujúcimi označeniami.

26. Na jednej strane skoršie označenie priemerní spotrebitelia, ktorí sú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, vnímajú ako dlhšie, tenšie, a teda jemnejšie než prihlasované označenie s menšou, hrubšou a korpulentnejšou siluetou, ktorá pôsobí dojmom ťažkopádnosti. Okrem toho tvar tela fľaše prihlasovaného označenia je nepravidelný, lebo má zakrivenú časť, zatiaľ čo tvar tela fľaše skoršieho označenia je rovný. Na druhej strane treba uviesť, že hrdlá, hoci sú obe skrutkovité, majú odlišné špirály. Zatiaľ čo hrdlo skoršieho označenia je tenšie a skladá sa iba z dvoch závitov, hrdlo prihlasovaného označenia sa zdá silnejšie a skladá sa aspoň zo štyroch závitov.

27. Odvolací senát sa teda nedopustil chyby, keď v bode 31 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že skutočnosť, že hrdlo oboch fliaš môže byť opísané tak, že má „skrutkovitý tvar“, je len málo relevantná vzhľadom na významné odlišnosti existujúce medzi tvarmi oboch hrdiel.

28. Toto posúdenie nemôže byť spochybnené tvrdeniami žalobkyne založenými na judikatúre niektorých vnútroštátnych súdov a praxi ÚHVT. Na jednej strane totiž judikatúra súdov členských štátov predstavuje iba skutočnosť, ktorá môže byť zohľadnená na účely zápisu ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bola rozhodujúca [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T‑194/01, Zb. s. II‑383, bod 68]. Na druhej strane, pokiaľ ide o prax ÚHVT, rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré vydávajú odvolacie senáty na základe nariadenia č. 40/94, totiž vyplývajú z vymedzenej právomoci, a nie z diskrečnej právomoci. Preto sa má zákonnosť uvedených rozhodnutí posudzovať len základe tohto nariadenia a nie na základe predošlej praxe odvolacích senátov [rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C‑412/05 P, Zb. s. I‑3569, bod 65, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Zb. s. II‑4891, bod 71].

29. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy odvolací senát správne poukázal na existenciu významných odlišností medzi označeniami. Je teda potrebné prijať záver, že kolidujúce označenia majú iba veľmi malú vizuálnu podobnosť.

O pravdepodobnosti zámeny

30. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú závislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami a najmä podobnosť ochranných známok a podobnosť označených tovarov a služieb. Takto je možné nahradiť nižší stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi a službami vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a opačne [rozsudok Súdneho dvora z 23. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Zb. s. I‑5507, bod 17, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO v ráme a i.), T‑81/03, T‑82/03 a T‑103/03, Zb. s. II‑5409, bod 74].

31. V prejednávanej veci odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že skoršia ochranná známka má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Žalobkyňa toto konštatovanie nespochybňuje, pričom uvádza, že uvedená ochranná známka má takú spôsobilosť prinajmenšom v dôsledku svojho jedinečného a neobvyklého vzhľadu, potvrdeného najmä rôznymi oceneniami získanými za osobitosť fľaše. Okrem toho je potrebné poznamenať, ako to urobil odvolací senát, že žalobkyňa nepredložila žiadny argument, ktorý by preukázal, že jej ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť intenzívnym používaním alebo z dôvodu svojho dobrého mena.

32. Keďže kolidujúce označenia sa významne odlišujú a žalobkyňa nepreukázala, na základe čoho by skoršia ochranná známka mala mať vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, samotná skutočnosť, že obe fľaše majú hrdlo skrutkovitého tvaru, neumožňuje prijať záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, a to aj napriek zhode predmetných výrobkov.

33. Tento záver nemožno spochybniť argumentom žalobkyne, podľa ktorého hrá v prejednávanej veci podstatnú úlohu hmatový dojem z kolidujúcich ochranných známok. Ako totiž správne uviedol ÚHVT, zo spôsobu predaja fliaš – a teda z ich prítomnosti ako výrobkov označených etiketami v oddelení potravín obchodných domov alebo ich objednávania v bare či v reštaurácii – vyplýva, že spotrebiteľ sa najprv a hlavne zameria na slovné a obrazové prvky nachádzajúce sa na ich etiketách, ako je názov ochrannej známky, logo a/alebo iné obrazové prvky označujúce pôvod výrobku.

34. Vzhľadom na tieto úvahy je potrebné zamietnuť jediný žalobný dôvod a tým aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

35. Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

36. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Výrok

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Weldebräu GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.