1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 915/2007

av den 31 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att, när så krävs, vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela gemenskapen. Den första rättsakt där sådana åtgärder fastställdes var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

De åtgärder i förordning (EG) nr 622/2003 som begränsar rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor när de transiterar gemenskapsflygplatser bör ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen samt åtgärdernas praktiska konsekvenser på flygplatserna och följder för passagerarna.

(3)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

En sådan översyn har visat att begränsningarna av rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor när de transiterar gemenskapsflygplatser ger upphov till vissa praktiska problem på dessa flygplatser och orsakar olägenheter för de berörda passagerarna.

(5)

Säkerhetsteknikens utveckling bör så småningom leda till lösningar på dessa problem, men till dess att tekniska lösningar finns tillgängliga bör tillfälliga åtgärder tillämpas och ses över i enlighet med förordning (EG) nr 1546/2006. Förordning (EG) nr 622/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 var de åtgärder som fastställdes i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 hemliga och de offentliggjordes inte. Samma gäller för alla ändringar av rättsakten.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3 i den förordningen skall gälla beträffande denna bilagas konfidentialitet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 3).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 437/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 16).


BILAGA

I enlighet med artikel 1 är denna bilaga hemlig och skall inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.