1.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 915/2007

z dnia 31 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie, w razie konieczności, środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem określającym takie środki.

(2)

W związku z rozwojem technicznym, skutkami dla funkcjonowania portów lotniczych i wpływem na pasażerów należy zweryfikować środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 622/2003, ograniczające przewóz płynów przez pasażerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(4)

Weryfikacja środków wykazała, że ograniczenia w zakresie przewozu płynów przez pasażerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty skutkują trudnościami w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów.

(5)

Rozwój technologii w zakresie kontroli pasażerów powinien przynieść rozwiązanie tego problemu, jednak do czasu, zanim pojawią się techniczne rozwiązania, powinno stosować się tymczasowe środki, które należy poddać przeglądowi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1546/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 środki ustanowione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 zostały sklasyfikowane i nie zostały opublikowane. To samo stosuje się do wszelkich aktów zmieniających.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do poufnego charakteru załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 437/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.