1.8.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 915/2007

(2007. gada 31. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 Komisijai nepieciešamības gadījumā ir jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā Kopienā ieviestu kopīgus pamatstandartus aviācijas drošības jomā. Komisijas 2003. gada 4. aprīļa Regula (EK) Nr. 622/2003 (2), ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, bija pirmais tiesību akts, kurā paredzēti šādi pasākumi.

(2)

Pasākumi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 622/2003 attiecībā uz šķidrumu daudzuma ierobežojumiem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Kopienas lidostās, ir jāpārskata, ņemot vērā tehnikas attīstību, izmaiņas lidostu darbībā un to ietekmi uz pasažieriem.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 622/2003 ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Pārskatīšanā konstatēts, ka šķidrumu daudzuma ierobežojumi pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Kopienas lidostās, rada zināmas grūtības šo lidostu darbā, kā arī rada neērtības šiem pasažieriem.

(5)

Skrīninga tehnoloģijām attīstoties, drīz tiks rasts šo problēmu atrisinājums, taču līdz laikam, kamēr kļūs pieejami attiecīgie tehniskie risinājumi, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1546/2006 jāpiemēro un jāpārskata pagaidu pasākumi. Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 622/2003.

(6)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 pasākumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumā, tika klasificēti kā slepeni un netika publicēti. Šo pašu noteikumu piemēro visiem grozošajiem tiesību aktiem.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

Minētās regulas 3. pantu piemēro attiecībā uz šā pielikuma konfidenciālo raksturu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 849/2004 (OV L 158, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 89, 5.4.2003., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 437/2007 (OV L 104, 21.4.2007., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Saskaņā ar 1. pantu šis pielikums ir slepens, un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī to nepublicē.