1.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 200/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 915/2007,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2007,

toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaan komission tehtävä on tarvittaessa vahvistaa toimenpiteet ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi kaikkialla yhteisössä. Toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä huhtikuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 622/2003 (2) oli ensimmäinen tällaisia toimenpiteitä sisältänyt säädös.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 622/2003 säädetyt toimenpiteet, joilla rajoitetaan kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden määrää, olisi tarkasteltava uudelleen tekniikan kehityksen, lentoasemille aiheutuvien toiminnallisten seurausten ja matkustajiin kohdistuvan vaikutuksen perusteella.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 622/2003 olisi muutettava.

(4)

Uudelleentarkastelussa on ilmennyt, että kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden määrää koskevat rajoitukset aiheuttavat tiettyjä toiminnallisia vaikeuksia kyseisillä lentokentillä ja tuottavat haittaa asianomaisille matkustajille.

(5)

Turvatarkastustekniikan kehitys ilmeisesti ratkaisee aikanaan nämä ongelmat, mutta ennen kuin tekniset ratkaisut ovat käytettävissä, olisi sovellettava väliaikaisia toimenpiteitä ja tarkasteltava niitä uudelleen asetuksen (EY) N:o 1546/2006 mukaisesti. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 622/2003 olisi muutettava.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaisesti asetuksen (EY) N:o 622/2003 liitteessä vahvistetut toimenpiteet luokiteltiin salaisiksi eikä niitä julkaistu. Tätä samaa sääntöä sovelletaan myös kaikkiin muutossäädöksiin.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 622/2003 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Liitteen luottamuksellisuuteen sovelletaan mainitun asetuksen 3 artiklaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 849/2004 (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 3).

(2)  EUVL L 89, 5.4.2003, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 437/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 16).


LIITE

Tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti liite on salainen eikä sitä julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.