1.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 915/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 31 юли 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. за създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 2320/2002 Комисията е задължена, когато е необходимо, да приеме мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването на цялата територия на Общността. Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 г. за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (2) е първият акт, който съдържа такива мерки.

(2)

Мерките, предвидени от Регламент (ЕО) № 622/2003 относно ограничаване на течностите, носени от пътници, които пристигат с полети от трети държави и се прекачват на летищата на Общността, следва да бъдат преразгледани в светлината на техническото развитие, оперативното им прилагане на летищата и отражението им върху пътниците.

(3)

Регламент (ЕО) № 622/2003 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Направеният преглед показа, че ограниченията върху течностите, носени от пътници, които пристигат с полети от трети държави и се прекачват на летищата на Общността, създават известни оперативни трудности по тези летища и представляват неудобство за съответните пътници.

(5)

Развитието на скрининговата технология би трябвало да помогне своевременно за решаването на тези проблеми, но докато техническите решения станат реалност, следва временни мерки да се прилагат и преразгледат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1546/2006. Регламент (EO) № 622/2003 следва да бъде съответно изменен.

(6)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2320/2002 мерките, установени в приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003, бяха класифицирани и не бяха публикувани. Това важи и за всеки акт за изменение.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 3 от споменатия регламент се прилага във връзка с поверителния характер на приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 849/2004 (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 437/2007 (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В съответствие с член 1 приложението е секретно и не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.