29.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

(Mål C-28/12) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Blandade internationella avtal - Beslut om bemyndigande för undertecknande och provisorisk tillämpning av dessa avtal - Beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet - Autonomin hos unionens rättsordning - Medlemsstaternas medverkan i det förfarande och det beslut som föreskrivs i artikel 218 FEUF - Omröstningsvillkor i rådet))

(2015/C 213/05)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Valero Jordana, K. Simonsson och S. Bartelt)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: Europaparlamentet (ombud: R. Passos och A. Auersperger Matić)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M.-M. Joséphidès, E. Karlsson, F. Naert och R. Szostak)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek och E. Ruffer), Konungariket Danmark (ombud: U. Melgaard och L. Volck Madsen), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze, N. Graf Vitzthum och B. Beutler), Republiken Grekland (ombud: A. Samoni-Rantou och S. Chala), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas och N. Rouam), Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av P. Gentili, avvocato dello Stato), Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels och J. Langer), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna och M. Szpunar), Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes och M.-L. Duarte), Republiken Finland (ombud: J. Heliskoski), Konungariket Sverige (ombud: A. Falk), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: C. Murrell och L. Christie, biträdda av R. Palmer, barrister)

Domslut

1)

Beslut 2011/708/EU av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, av den 16 juni 2011 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, ogiltigförklaras.

2)

Verkningarna av beslut 2011/708 ska bestå till dess att det, inom en skälig frist från dagen för avkunnandet av denna dom, har trätt i kraft ett nytt beslut som ska antas av Europeiska unionens råd på grundval av artikel 218.5 och 218.8 FEUF.

3)

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

4)

Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 73, 10.3.2012.