18.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 411/2007

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), d) oraz d)c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności, począwszy od roku 2005.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 określa zasady dla systemu pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji oraz zasady włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności. Należy zatem przyjąć odpowiednie zasady szczegółowe, które powinny opierać się na tych samych wytycznych, co zasady ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 w odniesieniu do oliwy z oliwek, tytoniu, bawełny, chmielu, buraka cukrowego, trzciny cukrowej i cykorii.

(3)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzania (WE) nr 1782/2003, Hiszpania, Francja i Portugalia postanowiły wykluczyć z systemu jednolitych płatności te płatności bezpośrednie, które przyznano rolnikom z regionów najbardziej oddalonych. W wyniku tego zasady włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności nie mają zastosowania do tych regionów.

(4)

Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 przewiduje szczegółowe zasady dla rolników, którzy dokonali inwestycji w celu zwiększenia swojej zdolności produkcyjnej lub którzy wzięli działki w długoterminową dzierżawę. Wspomniane przepisy muszą zostać dostosowane w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji rolników w sektorze bananów, którzy dokonali takich inwestycji lub zawarli długoterminowe umowy dzierżawy przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 2013/2006.

(5)

O włączeniu kwot referencyjnych bananów do systemu jednolitych płatności zadecydowano rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006. Stąd też państwa członkowskie mają bardzo krótki termin na podjęcie niezbędnych kroków, by dostosować się do tego włączenia. Należy podjąć środki w celu zapewnienia sprawnego przejścia od poprzedniego systemu pomocy wyrównawczej dla bananów do włączenia do systemu jednolitych płatności. W szczególności należy zapewnić, by rolnicy mogli korzystać ze swoich praw w rozsądnych terminach. W sytuacjach, gdy możliwość ta jest zagrożona, państwa członkowskie będą musiały przewidzieć przedłużenie terminów składania wniosków ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003.

(6)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 rezerwę krajową należy uzupełnić poprzez liniowe procentowe zmniejszenie wszystkich kwot referencyjnych. Należy ustanowić zasady wyjaśniające, w jaki sposób mają postępować państwa członkowskie, które już zastosowały system jednolitych płatności w latach 2005 i 2006 w odniesieniu do włączenia kwoty referencyjnej dla bananów do uzupełnienia rezerwy krajowej.

(7)

Szczegółowe zasady przewidziane w art. 48c oraz 48d rozporządzenia (WE) nr 795/2004 należy odpowiednio dostosować w celu włączenia sektora bananów do systemu jednolitych płatności.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:

a)

w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku inwestycji w sektorze bananów datą, o której mowa w akapicie pierwszym, jest dzień 1 stycznia 2007 r.”;

b)

ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku inwestycji w sektorze bananów datą, o której mowa w akapicie pierwszym, jest dzień 1 stycznia 2007 r.”;

c)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku długoterminowych umów dzierżawy w sektorze bananów datą, o której mowa w akapicie pierwszym, jest dzień 1 stycznia 2007 r.”;

2)

tytuł rozdziału 6b otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 6b

WŁĄCZENIE PŁATNOŚCI ZA TYTOŃ, OLIWĘ Z OLIWEK, BAWEŁNĘ, CHMIEL ORAZ WSPARCIA DLA BURAKA CUKROWEGO, TRZCINY CUKROWEJ, CYKORII I BANANÓW DO SYSTEMU JEDNOLITYCH PŁATNOŚCI”;

3)

w art. 48c wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W celu ustanowienia kwoty oraz ustalenia uprawnień do płatności w ramach włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności, zastosowanie mają art. 37 i 43 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 z zastrzeżeniem zasad ustanowionych w art. 48d niniejszego rozporządzenia.”;

b)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W zależności od przypadku art. 41 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosuje się do wartości wszystkich uprawnień do płatności istniejących przed włączeniem wsparcia dla bananów i/lub płatności za przetwory mleczne oraz do kwot referencyjnych obliczonych dla wsparcia dla bananów i/lub płatności za przetwory mleczne.”;

c)

w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Procent zmniejszenia ustalony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w pierwszym roku wdrożenia systemu jednolitych płatności stosuje się do kwot referencyjnych dla bananów, które mają być włączone do systemu jednolitych płatności.”;

d)

w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W celu określenia uprawnień do płatności w odniesieniu do wsparcia dla bananów pierwszym rokiem stosowania systemu jednolitych płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 12–17 i w art. 20, jest rok 2007.”;

e)

ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   W przypadku gdy włączenie kwot referencyjnych dla cukru i bananów obliczonych zgodnie z pkt K i L załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 do jednolitego systemu płatności może uniemożliwić zachowanie terminów określonych w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i art. 12 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny przedłużyć te terminy o miesiąc.”;

4)

w art. 48d wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeśli rolnikowi nie zostały przyznane uprawnienia do płatności lub nie nabył ich przed ostateczną datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności na rok 2006, otrzymuje on uprawnienia do płatności obliczone zgodnie z art. 37 i 43 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności za tytoń, oliwę z oliwek i bawełnę, a także wsparcia dla buraka cukrowego, trzciny cukrowej i cykorii. Rokiem włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności jest rok 2007.

Pierwszy akapit ma zastosowanie również w przypadku, gdy rolnik wydzierżawił uprawnienia do płatności za rok 2005 i/lub 2006 oraz w celu włączenia wsparcia dla bananów, i/lub na rok 2007.”;

b)

w ust. 2 akapit drugi zastępuje się akapitem drugim i akapitem trzecim w brzmieniu:

„Jeśli rolnikowi zostały przyznane uprawnienia do płatności lub nabył je przed ostateczną datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności na rok 2007 w ramach włączenia wsparcia dla bananów, wartość i liczba jego uprawnień do płatności zostaje ponownie obliczona w następujący sposób:

a)

liczba uprawnień do płatności jest równa liczbie uprawnień do płatności, które posiada, powiększonej o liczbę hektarów ustanowioną zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do bananów;

b)

wartość otrzymuje się, dzieląc sumę wartości uprawnień do płatności, które posiada, oraz kwotę referencyjną obliczoną zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wsparcia dla bananów, przez liczbę ustanowioną zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu.

Uprawnienia do płatności z tytułu odłogowania nie są uwzględniane przy obliczeniu określonym w akapicie pierwszym i drugim.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   W celu włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności rok 2006 wymieniony w ustępie 3 i 4 zastępuje się rokiem 2007.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13).

(2)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 373/2007 (Dz.U. L 92 z 3.4.2007, str. 13).