18.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 411/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 145, букви в), г) и гв) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (2) се въвеждат правилата за прилагането на схемата за единно плащане от 2005 г.

(2)

В Регламент (EО) № 1782/2003, изменен с Регламент (EО) № 2013/2006, се определят правилата за отделена помощ и включването на помощта за банани в схемата за единно плащане. Затова е необходимо да се приемат съответните подробни правила. Те следват насоките, които вече са определени с Регламент (EО) № 795/2004 относно маслиновото масло, тютюна, памука, хмела, захарното цвекло, захарната тръстика и цикорията.

(3)

В съответствие с член 70, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 Испания, Франция и Португалия решиха да изключат от схемата на единно плащане преките плащания, отпуснати на земеделски производители от най-отдалечените региони. Следователно правилата за включването на помощта за банани в схемата за единно плащане не се прилагат за споменатите региони.

(4)

В член 21 от Регламент (EО) № 795/2004 са предвидени подробни правила за земеделските стопани, които са направили инвестиции в производствени мощности или са взели земя под аренда за продължителен период от време. Тези правила следва да бъдат изменени с цел да се вземе предвид особеното положение на земеделските стопани в сектора на бананите, които са направили такива инвестиции или са сключили такива дългосрочни договори за аренда преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 2013/2006.

(5)

Включването на референтите суми за банани в схемата за единно плащане е постановено в Регламент (ЕО) № 2013/2006. Затова държавите-членки разполагат с много ограничено време, за да предприемат необходимите мерки за спазване на споменатото включване. Необходимо е да се вземат мерки за гарантиране на гладък преход от предишната схема за компенсаторни помощи за банани към включването в схемата за единно плащане. Необходимо е по-специално да се гарантира, че земеделските стопани ще могат да използват правата си в рамките на разумен срок. В случаите, когато такава възможност не е гарантирана, държавите-членки следва да предвидят удължаване на сроковете за кандидатстване, определени в Регламент (EО) № 1782/2003.

(6)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (EО) № 1782/2003 националният резерв се попълва чрез линейно намаляване на всички референтни суми. Необходимо е да се създадат правила за поясняване как държавите-членки, които са прилагали схемата за единно плащане през 2005 и 2006 г., трябва да процедират за включването на референтната сума за банани в попълването на националния резерв.

(7)

Конкретните правила, предвидени в членове 48в и 48г от Регламент (ЕО) № 795/2004, следва да бъдат изменени с цел включване на сектора на бананите в схемата за единно плащане.

(8)

Регламент (ЕО) № 795/2004 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 795/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 21 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„За инвестициите в сектора на бананите датата, посочена в първа алинея, е 1 януари 2007 г.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„За инвестициите в сектора на бананите датата, посочена в първа алинея, е 1 януари 2007 г.“;

в)

в параграф 4 се добавя следната алинея:

„За дългосрочните договори за аренда в сектора на бананите датата, посочена в първа алинея, е 1 януари 2007 г.“

2)

Заглавието на глава 6б се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 6б

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ЗА ТЮТЮН, МАСЛИНОВО МАСЛО, ПАМУК И ХМЕЛ И НА ПОМОЩИТЕ ЗА ЗАХАРНО ЦВЕКЛО, ЗАХАРНА ТРЪСТИКА, ЦИКОРИЯ И БАНАНИ В СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ“

3)

Член 48в се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„С оглед определянето на сумата и определянето на правата на плащане в рамките на включването на помощта за банани в схемата за единно плащане, се прилагат членове 37 и 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 според правилата, установени в член 48г от настоящия регламент.“;

б)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Ако случаят е такъв, член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прилага за сумата на всички права на плащания, съществуващи преди включването на помощта за банани и/или за млечни продукти, и за референтните суми, изчислени за помощта за банани и/или за млечни продукти.“;

в)

в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Процентът на намаляване, приложен от държавите-членки в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 през първата година на въвеждане на схемата за единно плащане, следва да се прилага за референтните количества банани, както ще бъдат включени в схемата на единно плащане.“;

г)

в параграф 7 се добавя следната алинея:

„С оглед на определянето на правата на плащания, свързани с помощта за банани, първата година на прилагане на схемата за единно плащане, предвидена в член 7, параграф 1, членове от 12 до 17 и член 20, е 2007 година.“;

д)

параграф 8 се заменя със следния текст:

„8.   Когато включването на референтните суми за захар и банани, изчислени в съответствие с букви К и Л от приложение VII към Регламент (EО) № 1782/2003, в схемата за единно плащане застрашава спазването на сроковете, определени в член 34 от Регламент (EО) № 1782/2003 и член 12 от настоящия регламент, държавите-членки удължават сроковете с един месец.“

4)

Член 48г се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Ако на земеделския стопанин не са разпределени или той не е закупил права на плащания до последната дата за кандидатстване за установяване на права на плащания за 2006 г., той получава права на плащания, изчислени в съответствие с членове 37 и 43 от Регламент (EО) № 1782/2003, за плащанията за тютюн, маслиново масло и памук, както и за помощите за захарно цвекло, захарна тръстика и цикория. С оглед на включването на помощта за банани в схемата за единно плащане, годината е 2007.

Първа алинея се прилага също и в случаите, когато земеделският стопанин е наел права на плащания за 2005 и/или за 2006 г. и, с оглед на включването на помощта за банани, и/или за 2007 г.“;

б)

в параграф 2 втора алинея се заменя със следните втора и трета алинея:

„Ако на земеделския стопанин са разпределени или той е закупил или получил права на плащания до последната дата за кандидатстване за установяване на права на плащания за 2007 г. в рамките на включването на помощта за банани, стойността и броят на неговите права на плащания следва да се преизчислят, както следва:

а)

броят на правата на плащания е равен на броя на правата на плащания, които притежава, увеличени с броя хектари, определени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за банани;

б)

стойността се получава, като се раздели сумата от стойността на правата на плащания, които притежава, и от референтната сума, изчислени в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за помощта за банани, на броя, определен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

Права на плащания за земя под угар не се вземат под внимание при изчисленията, определени в първа и втора алинея.“;

в)

добавя се следният параграф:

„5.   С оглед на включването на помощта за банани в схемата за единно плащане 2006 г., спомената в параграфи 3 и 4, се заменя с 2007 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 13).

(2)  OВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 373/2007 (ОВ L 92, 3.4.2007 г., стр. 13).