20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 94/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 094/01)

Datum för antagande av beslutet

01.08.2013

Stöd nr

SA.35079 (2013/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

RES-E support programme – modification

Rättslig grund

The Electricity Regulation Act 1999

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 150 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 10 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2027

Ekonomisk sektor

Generering; överföring och distribution av elkraft

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Communications, Energy & Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

24.10.2014

Stöd nr

SA.36204 (2013/N)

Medlemsstat

Danmark

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Støtte til sol og øvrige ve-teknologier

Rättslig grund

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven fremgår af lov nr. 1390 af 23. december 2012. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 199 af 28. juni 2013. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 900 af 4. juli 2013.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: DKK 300 (i miljoner)

Stödnivå

78 %

Varaktighet

till den 31.12.2016

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Energinet.dk

Tonnekjærsvej 65, DK-7000 Fredericia

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

02.08.2013

Stöd nr

SA.36427 (2013/N)

Medlemsstat

Litauen

Region

Lithuania

 

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija/Vilnius City Municipal Administration

Rättslig grund

LR aplinkos ministro įsakymo ”Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės ’Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas’ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” projektas.

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720).

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

 

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: LTL 5,2 (i miljoner)

Stödnivå

80 %

Varaktighet

till den 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

29.10.2014

Stöd nr

SA.37137 (2013/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Avance récupérable pour le programme de recherche et développement TS 3000

Rättslig grund

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

TURBOMECA

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Lån med återbetalningsskyldighet

Budget

Total budget: EUR 70 (i miljoner)

Stödnivå

35 %

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Tillverkning av luftfartyg; rymdfarkoster o.d.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale de l'aviation civile

50, rue Henry Farman 75720 PARIS CEDEX 15

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

29.01.2015

Stöd nr

SA.38535 (2014/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Government Support to the Flood Reinsurance Scheme

Rättslig grund

Water Act 2014, Part 4 (sections 64-69)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Naturkatastrofer eller exceptionella händelser, Svåra väderförhållanden, Försäkringspremier

Stödform

Andra

Budget

Total budget: GBP 900 (i miljoner)

Årlig budget: GBP 180 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.07.2015 – 30.06.2020

Ekonomisk sektor

Skadeförsäkring, Återförsäkring

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

10.12.2014

Stöd nr

SA.38751 (2014/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Plán hodnocení velkého režimu podpory, na něž se vztahuje bloková výjimka, ”Zákon o investičních pobídkách”

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag, Skatteförmån eller skattebefrielse, Lån/Återbetalningspliktiga förskott

Budget

Total budget: CZK 11  80 0 0 00  000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

11.12.2014

Stöd nr

SA.39273 (2014/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Artikel 107.3 a, Artikel 107.3 b, Icke stödområden

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Regional Growth Fund (RGF)

Rättslig grund

Industrial Development Act 1982

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regionalt stöd – investeringsstöd (art. 14), Stöd till små och medelstora företag (art. 17, 18, 19 och 20), Riskfinansieringsstöd (art. 21), Stöd till nystartade företag (art. 22), Stöd till små och medelstora företag – Stöd till sökkostnader (art. 24), Grundforskning (art. 25.2 a), Industriell forskning (art. 25.2 b), Stöd i form av lönesubventioner för anställning av arbetstagare med funktionshinder (art. 33), Stöd för att kompensera för merkostnader vid anställning av arbetstagare med funktionshinder (art. 34), Stöd för att kompensera för kostnaderna för bistånd som ges till arbetstagare med sämre förutsättningar (artikel 35), Investeringsstöd till företag som går längre än unionsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnormer (art. 36), Investeringsstöd för tidig anpassning till framtida unionsnormer (artikel 37), Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder (artikel 38), Investeringsstöd för energieffektivitetsprojekt i byggnader (artikel 39), Investeringsstöd för högeffektiv kraftvärme (artikel 40), Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor (artikel 41), Investeringsstöd för sanering av förorenade områden (art. 45), Investeringsstöd för energieffektiva fjärrvärme- och kylsystem (art. 46), Investeringsstöd för återvinning och återanvändning av avfall (art. 47), Investeringsstöd för energiinfrastruktur (art. 48), Stöd till miljöstudier (art. 49), Stöd till bredbandsinfrastruktur (art. 52), Stöd till kultur och bevarande av kulturarvet (art. 53), Stödordningar för audiovisuella verk (art. 54), Investeringsstöd för lokal infrastruktur (art. 56)

Stödform

Bidrag/Räntesubvention, Lån/Återbetalningspliktiga förskott, Tillhandahållande av riskfinansiering

Budget

Årlig budget: GBP 53 3 3 33  333 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

1 Victoria Street, London SW1H 0ET, UK

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

29.01.2015

Stöd nr

SA.39837 (2014/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

6th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme H1 2015

Rättslig grund

Central Bank and Credit Institutions (Resolutions) Act 2011

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag, Garanti

Budget

Total budget: EUR 500 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 30.06.2015

Ekonomisk sektor

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Den beviljande myndighetens namn och adress

Minister of Foreign Affairs and Trade

80, St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

04.02.2015

Stöd nr

SA.39991 (2014/N)

Medlemsstat

Portugal

Region

PORTUGAL

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Eleventh Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme

Rättslig grund

Law 60-A/2008 of 20 October 2008 and its implementing provisions, Portaria no 1219-A/2008 of 23 October 2008, Portaria no 946/2010 of 22 September 2010 and Portaria no 80/2012 of 27 March 2012 + Proposta de Lei do Orçamento do Estado 2015

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 24  670 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2015 – 30.06.2015

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

27.01.2015

Stöd nr

SA.40096 (2014/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Second prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme – H1 2015

Rättslig grund

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag, Garanti, Andra tillskott av eget kapital, Andra

Budget

Total budget: PLN 3  300 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2015 – 30.06.2015

Ekonomisk sektor

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm