17.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 409/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – Monika Kušionová proti SMART Capital, a.s.

(Zadeva C-34/13) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 93/13/EGS - Nepošteni pogoji - Potrošniška kreditna pogodba - Člen 1(2) - Pogoj, ki temelji na obvezni zakonski določbi - Področje uporabe navedene direktive - Členi 3(1), 4, 6(1) in 7(1) - Zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini - Možnost uveljavljanja te zastavne pravice s prodajo na dražbi - Sodni nadzor))

2014/C 409/09

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Krajský súd v Prešove

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Monika Kušionová

Tožena stranka: SMART Capital, a.s.

Izrek

1.

Določbe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki omogoča poplačilo terjatve, ki temelji na morda nepoštenih pogodbenih pogojih, z zunajsodnim uveljavljanjem zastavne pravice na nepremičnini, ki jo je v zavarovanje ustanovil dolžnik, če s to ureditvijo ni praktično onemogočeno ali pretirano oteženo varstvo pravic, ki jih ta direktiva priznava potrošniku, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

2.

Člen 1(2) Direktive 93/13 je treba razlagati tako, da je pogodbeni pogoj iz pogodbe, ki jo prodajalec ali ponudnik sklene s potrošnikom, izključen s področja uporabe te direktive samo, če navedeni pogodbeni pogoj temelji na vsebini obvezne določbe iz zakona ali drugega predpisa, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 141, 18.5.2013.