17.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 409/7


Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Lieta C-34/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 93/13/EEK - Negodīgi noteikumi - Patēriņa kredīta līgums - 1. panta 2. punkts - Noteikums, kas ietver obligātu tiesību normu - Direktīvas piemērošanas joma - 3. panta 1. punkts, 4. pants, 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts - Prasījuma nodrošinājums ar nekustamā īpašuma ķīlu - Iespēja realizēt šādu nodrošinājumu, pārdodot izsolē - Pārbaude tiesā)

2014/C 409/09

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Krajský súd v Prešove

Pamatlietas puses

Prasītāja: Monika Kušionová

Atbildētāja: SMART Capital, a.s.

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13 par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos normas ir jāinterpretē tādējādi, ka tās pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, kas atļauj no iespējami negodīgiem līguma noteikumiem izrietoša parāda atgūšanu, ārpustiesas kārtībā realizējot nekustamā īpašuma ķīlu, ko patērētājs sniedzis kā nodrošinājumu, ciktāl šis tiesiskais regulējums nepadara praktiski neiespējamu vai pārmērīgi neapgrūtina tiesību, kuras patērētājam piešķir šī direktīva, aizsardzību, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai;

2)

Direktīvas 93/13 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka līguma noteikums, kas iekļauts starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgtā līgumā, ir izslēgts no šīs direktīvas piemērošanas jomas vienīgi tad, ja minētais līguma noteikums ietver obligātas tiesību normas saturu, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.


(1)  OV C 141, 18.5.2013.