17.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 409/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. septembri 2014. aasta otsus (Krajský súd v Prešove eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Monika Kušionová versus SMART Capital, a.s.

(Kohtuasi C-34/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Direktiiv 93/13/EMÜ - Ebaõiglased lepingutingimused - Tarbijakrediidileping - Artikli 1 lõige 2 - Lepingutingimus, mis põhineb kohustuslikul õigusnormil - Direktiivi kohaldamisala - Artikli 3 lõige 1, artikkel 4, artikli 6 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1 - Laenu tagamine hüpoteegiga - Võimalus realiseerida hüpoteek enampakkumisel müügi abil - Kohtulik kontroll))

2014/C 409/09

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský súd v Prešove

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Monika Kušionová

Kostja: SMART Capital, a.s.

Resolutsioon

1.

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis annab võimaluse nõuda võimalikult ebaõiglastel lepingutingimustel põhineva võlanõude sisse, realiseerides kohtuväliselt tarbija kinnisvaratagatise; seda tingimusel, et nimetatud õigusnorm ei muuda selle direktiiviga tarbijale ette nähtud õiguste kaitset tegelikult võimatuks või ülemäära keeruliseks; viimast asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

2.

Direktiivi 93/13 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et müüja või teenuse osutaja ja tarbija vahel sõlmitud lepingus sisalduv lepingutingimus jääb direktiivi kohaldamisalast välja ainult juhul, kui see lepingutingimus põhineb kohustuslikul õigus- või haldusnormil; seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 141, 18.5.2013.