17.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 409/7


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajský súd v Prešove – Slovensko) – Monika Kušionová v. SMART Capital, a.s.

(Věc C-34/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Směrnice 93/12/EHS - Zneužívající klauzule - Smlouva o spotřebitelském úvěru - Článek 1 odst. 2 - Klauzule odrážející závazné právní ustanovení - Působnost směrnice - Článek 3 odst. 1, článek 4, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 - Zajištění pohledávky zástavním právem k nemovitému majetku - Možnost výkonu tohoto zástavního práva prostřednictvím dražby - Soudní přezkum“)

2014/C 409/09

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Krajský súd v Prešove

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Monika Kušionová

Žalovaná: SMART Capital, a.s.

Výrok

1)

Ustanovení směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která umožňuje vymáhání pohledávky založené na případně zneužívajících smluvních klauzulích formou mimosoudního výkonu zástavního práva váznoucího na nemovitém majetku, který spotřebitel poskytl jako zástavu, pokud tato právní úprava v praxi neznemožňuje nebo nadměrně neztěžuje ochranu práv, která tato směrnice přiznává spotřebitelům, přičemž ověření této skutečnosti je na předkládajícím soudu.

2)

Článek 1 odst. 2 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že smluvní klauzule uvedená ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem je vyloučena z působnosti této směrnice pouze tehdy, odráží-li obsah závazného právního nebo správního ustanovení, přičemž ověření této skutečnosti je na předkládajícím soudu.


(1)  Úř. věst. C 141, 18.5.2013.