27.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 316/46


ODLUKA VIJEĆA 2013/685/ZVSP

od 26. studenoga 2013.

o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana.

(2)

Presudama od 16. rujna 2013. godine, u predmetu T-489/10 (2), Opći sud Europske unije poništio je odluke Vijeća o uvrštavanju Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd i Valfajr 8th Shipping Line Co. na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Odluci 2010/413/ZVSP.

(3)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd i Valfajr 8th Shipping Line Co. trebali bi biti ponovno uvršteni na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja, na temelju novih obrazloženja koja se odnose na svakog od tih subjekata.

(4)

Identifikacijske podatke o pojedinom subjektu s popisa osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Odluci 2010/413/ZVSP trebalo bi izmijeniti.

(5)

Na temelju presuda Općeg suda u predmetima T-392/11 (3), T-404/11 (4) i T-63/2012 (5), Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (također poznat kao Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) i Oil Turbo Compressor Co. nisu uvršteni na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Odluci 2010/413/ZVSP.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 2010/413/ZVSP mijenja se kako je navedeno u prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  SL L 195, 27.7.2010., str. 39.

(2)  Presuda od 16. rujna 2013. u predmetu T-489/10, Islam Republic of Iran Shipping Lines protiv Vijeća Europske unije.

(3)  Presuda od 16. svibnja 2013. u predmetu T-392/11, Iran Transfo protiv Vijeća Europske unije.

(4)  Presuda od 17. travnja 2013. u predmetu T-404/11, Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) protiv Vijeća Europske unije.

(5)  Presuda od 26. listopada 2012. u predmetu T-63/12, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) protiv Vijeća Europske unije.


PRILOG

I.   Dolje navedeni subjekti dodaju se na popis utvrđen u Prilogu II. Odluci 2010/413/ZVSP

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheran. Iran;

Brojevi IMO subjekta IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL je bio uključen u slanje oružja iz Irana, što predstavlja povredu točke 5. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1747 (2007). Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a protiv Irana obaviješten je 2009. godine o trima očitim povredama.

27.11.2013.

2.

Bushehr Shipping Company Limited (također poznat kao Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Registracijski broj C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Br. IMO 9270658

Bushehr Shipping Company je u vlasništvu IRISL-a.

27.11.2013.

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(također poznat kao HDS Lines)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran.

HDSL je u svojstvu vlasnika koji osobno uživa vlasništvo preuzeo određeni broj plovila subjekta Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). U skladu s tim, HDSL nastupa u ime IRISL-a.

27.11.2013.

4.

Irano Misr Shipping Company

(također poznat kao Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Aleksandrija, Egipat;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egipat;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egipat.

Irano Misr Shipping Company pruža IRISL-u ključne usluge kao njegov zastupnik u Egiptu.

27.11.2013.

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB,, Ujedinjena Kraljevina;

Registracijski broj tvrtke: 41101 79

Irinvestship Ltd je u vlasništvu IRISL-a.

27.11.2013.

6.

IRISL (Malta) Ltd

1/143 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Registracijski broj C 33735

IRISL (Malta) Ltd je u većinskom vlasništvu IRISL-a posredstvom subjekta IRISL Europe GmbH koji je u vlasništvu IRISL-a. U skladu s tim, IRISL Malta Ltd je pod kontrolom IRISL-a.

27.11.2013.

7.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Njemačka

Broj obveznika PDV-a: DE217283818

Registracijski broj HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) je u vlasništvu IRISL-a.

27.11.2013.

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (ili: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (ili: Northern Iranshahr Street), No 221, Teheran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company je pod kontrolom IRISL-a.

27.11.2013.

9.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

Registracijski broj C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Teheran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) je u cijelosti u vlasništvu Irano Hind Shipping Company koji je pak u većinskom vlasništvu IRISL-a. U skladu s tim, ISI Maritime Limited (Malta) je pod kontrolom IRISL-a. UN je Irano Hind Shipping Company označio kao subjekt u vlasništvu, pod kontrolom ili kao subjekt koji djeluje u ime IRISL-a.

27.11.2013.

10.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines

je u vlasništvu IRISL-a.

27.11.2013.

11.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta;

Registracijski broj C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) je u vlasništvu IRISL-a.

27.11.2013.

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(također poznat kao Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) preuzeo je, u svojstvu vlasnika koji osobno uživa vlasništvo, određeni broj plovila subjekta Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). U skladu s tim, subjekt nastupa u ime IRISL-a.

27.11.2013.

13.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Teheran, Iran.

Shipping Computer Services Company je subjekt pod kontrolom IRISL-a.

27.11.2013.

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(također poznat kao Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) posluje i upravlja određenim brojem plovila subjekta Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). U skladu s tim, subjekt nastupa u ime IRISL-a te mu pruža ključne usluge.

27.11.2013.

15.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(također poznat kao Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran;

Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, između gradske vijećnice i poštanskog ureda, Khorramshahr, Iran;

Assaluyeh Branch: Nasuprot gradskom poštanskom uredu, telekomunikacijski centar br. 2, Bandar Assaluyeh, Iran;

Chabahar Branch: Podaci o adresi nisu dostupni;

Bushehr Branch: Podaci o adresi nisu dostupni.

South Way Shipping Agency Co Ltd upravlja poslovima kontejnerskih terminala u Iranu i pruža, u ime IRISL-a, usluge osoblja flote u Bandar Abbasu. U skladu s tim, South Way Shipping Agency Co Ltd nastupa u ime IRISL-a

27.11.2013.

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(također poznat kao Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Teheran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Teheran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line je u vlasništvu IRISL-a.

27.11.2013.

II.   Unos za dolje navedeni subjekt utvrđen u Prilogu II. Odluci 2010/413/ZVSP zamjenjuje se sljedećim unosom

I.   Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti i aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu Vladi Irana

B.   Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), upravljačko društvo za izgradnju nuklearnih elektrana

P.O. Box 14395-1359, Teheran, Iran

Podređeno AEOI-u i Novin Energy (oba su subjekta navedena u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737). Sudjeluje u razvoju nuklearnih reaktora.

26.7.2010.