27.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/685/YUTP,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2013,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1), ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 16 päivänä syyskuuta 2013 asiassa T-489/10 (2) antamillaan tuomioilla neuvoston päätökset sisällyttää Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd ja Valfajr 8th Shipping Line Co. päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd ja Valfajr 8th Shipping Line Co. olisi merkittävä uudelleen luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, kunkin kohdalla mainittujen uusien perusteiden mukaisesti.

(4)

Päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä sisältyvän yhteisön tunnistustietoja olisi muutettava.

(5)

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asioissa T-392/11 (3), T-404/11 (4) ja T-63/2012 (5) antamien tuomioiden johdosta yhteisöjä Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) ja Oil Turbo Compressor Co. ei merkitä päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite II tämän päätöksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Tuomio 16 päivänä syyskuuta 2013 asiassa T-489/10, Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. Euroopan unionin neuvosto.

(3)  Tuomio 16 päivänä toukokuuta 2013 asiassa T-392/11, Iran Transfo v. Euroopan unionin neuvosto.

(4)  Tuomio 17 päivänä huhtikuuta 2013 asiassa T-404/11, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) v. Euroopan unionin neuvosto.

(5)  Tuomio 26 päivänä lokakuuta 2012 asiassa T-63/12, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) v. Euroopan unionin neuvosto.


LIITE

I   Lisätään jäljempänä luetellut yhteisöt päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon

III   Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL (Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo)

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran;

IRISL:n IMO-numerot: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL on osallistunut aseisiin liittyvien tarvikkeiden laivaukseen Iranista vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747(2007) 5 kohdan määräyksiä. YK:n turvallisuusneuvoston Irania koskevalle pakotekomitealle raportoitiin kolmesta selvästä määräysten rikkomisesta vuonna 2009.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (alias Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Rekisterinumero C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

IMO-numero: 9270658

Bushehr Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa.

27.11.2013

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran.

HDSL jatkaa monien Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) alusten todellisena omistajana ja edunsaajana. HDSL toimii näin ollen IRISL:n puolesta.

27.11.2013

4.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt.

Irano Misr Shipping Company, joka on IRISL:n edustaja Egyptissä, tarjoaa olennaisia palveluita IRISL-yhtiölle.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom;

Yrityksen rekisteröintinumero 41101 79

Irinvestship Ltd on IRISL:n omistuksessa.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta;

Rekisterinumero C 33735

IRISL omistaa IRISL (Malta) Ltd:n kokonaan IRISL Europe GmbH:n välityksellä, joka on puolestaan IRISL:n omistuksessa. Näin ollen IRISL Malta Ltd on IRISL:n määräysvallassa.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany;

Alv-tunnus DE217283818

Rekisterinumero HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) on IRISL:n omistuksessa.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (tai: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (tai: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company on IRISL:n määräysvallassa.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

Rekisterinumero C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran

Irano Hind Shipping Company omistaa kokonaan ISI Maritime Limitedin kokonaan. IRISL puolestaan omistaa enemmistön Irano Hind Shipping Companysta. Näin ollen ISI Maritime Limited (Malta) on IRISL:n määräysvallassa. YK on nimennyt Irano Hind Shipping Companyn olevan IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimivan IRISL:n puolesta.

27.11.2013

10.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines

on IRISL:n omistuksessa.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta;

Rekisterinumero C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) on IRISL:n omistuksessa.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) jatkaa monien Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) alusten todellisena omistajana ja edunsaajana. Se toimii näin ollen IRISL:n puolesta.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran.

Shipping Computer Services Company on IRISL:n määräysvallassa.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (tai 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) liikennöi ja hallinnoi monia Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) aluksia. Näin ollen se toimii IRISL:n puolesta ja tarjoaa sille olennaisia palveluita.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(alias Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran;

Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

Assaluyeh Branch: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran;

Chabahar Branch: Osoite ei tiedossa;

Bushehr Branch: Osoite ei tiedossa.

South Way Shipping Agency Co Ltd hallinnoi konttiterminaali-toimintoja Iranissa and tarjoaa alushenkilöstöpalveluja Bandar Abbasissa IRISL:n puolesta. South Way Shipping Agency Co Ltd toimii näin ollen IRISL:n puolesta

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line on IRISL:n omistuksessa.

27.11.2013

II   Korvataan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevat, jäljempänä mainittua yhteisöä koskevat tiedot seuraavasti:

I   Ydin- tai ballistisiin aseisiin liittyvään toimintaan osalliset henkilöt ja yhteisöt sekä Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

P.O. Box 14395-1359, Tehran, Iran

AEOI:n ja Novin Energyn (molemmat nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737) alainen. Osallistuu ydinreaktorien kehittämiseen.

26.7.2010