8.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/7


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 331/02

Referenčna številka državne pomoči

X 275/10

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

SARDEGNA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Naziv ukrepa pomoči

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

30.6.2010–15.12.2010

Zadevni gospodarski sektorji

Kopenski promet; cevovodni transport, GOSTINSTVO, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

Vrsta upravičenca

MSP

veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 7,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Drugo – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60,00 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Referenčna številka državne pomoči

X 276/10

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

PIEMONTE

Mešano, Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Naziv ukrepa pomoči

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell'8 marzo 2010.

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

14.6.2010–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 20,00 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Subvencioniranje obrestne mere, Dotacija, Drugo, Posojilo – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l'Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l'Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje (člen 13) Shema

10,00 %

20 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20,00 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50,00 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Referenčna številka državne pomoči

X 286/10

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Naziv ukrepa pomoči

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.5.2010–31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,46 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Dotacija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

80,00 %

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Referenčna številka državne pomoči

X 288/10

Država članica

Avstrija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

TIROL

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Naziv ukrepa pomoči

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

5.7.2010

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 0,80 (v milijonih)

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Dotacija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

10,00 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Referenčna številka državne pomoči

X 301/10

Država članica

Slovenija

Referenčna oznaka države članice

SI

Ime regije (NUTS)

Pomurska

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Naziv ukrepa pomoči

Garancijska shema za Pomurje 2

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Vrsta ukrepa

shema pomoči -

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

29.6.2010–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 1,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 0,07 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Jamstvo, Posojilo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje (člen 13) Shema

30,00 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020