8.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 331/7


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 331/02

Odkaz na číslo státní pomoci

X 275/2010

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

SARDEGNA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Název opatření podpory

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

30.6.2010–15.12.2010

Dotyčná hospodářská odvětví

Pozemní a potrubní doprava, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Kategorie příjemce

MSP

velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 7,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Další / upřesněte – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60,00 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Odkaz na číslo státní pomoci

X 276/2010

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

PIEMONTE

Čl. 107 odst. 3 písm. c), Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Název opatření podpory

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell'8 marzo 2010.

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

14.6.2010–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 20,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek, Úvěr, Další / upřesněte, Úroková subvence – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l'Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l'Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti (článek 13) Režim podpory

10,00 %

20 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20,00 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50,00 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Odkaz na číslo státní pomoci

X 286/2010

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

NIEDERSACHSEN

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Název opatření podpory

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.5.2010–31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,46 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

80,00 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Odkaz na číslo státní pomoci

X 288/2010

Členský stát

Rakousko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

TIROL

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Název opatření podpory

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Typ opatření

podpory ad hoc – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

5.7.2010

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 0,80 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

10,00 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Odkaz na číslo státní pomoci

X 301/2010

Členský stát

Slovinsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

SI

Název regionu (podle NUTS)

Pomurska

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Název opatření podpory

Garancijska shema za Pomurje 2

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

29.6.2010–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 0,07 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Záruka, Úvěr

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti (článek 13) Režim podpory

30,00 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020