4.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/20


Oznámenie o pokynoch Spoločenstva k správnym postupom

2010/C 28/07

V súlade s výsledkami posúdenia, ktoré sa vykonalo na stretnutí 23. – 24. novembra 2009, sa Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dohodol na uverejnení názvu Pokyny Spoločenstva k správnym postupom pre priemyselné odvetvie výroby kŕmnych zmesí a premixov pre zvieratá určené na výrobu potravín v EÚ a odkazoch na ne podľa článku 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív.

 

Názov: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation (Európske združenie výrobcov krmív). http://www.fefac.org

 

Vydanie: Verzia 1.1 september 2009. Znenie týchto pokynov je len v anglickom jazyku.