30.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 116/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/675

оd 29. travnja 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1519 o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 23. stavak 4.,

budući da:

A.   POSTUPAK

1.   Mjere na snazi

(1)

Uredbom (EZ) br. 598/2009 (2) Vijeće je uvelo konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država kako je definiran u uvodnoj izjavi 10. u nastavku.

(2)

Nakon ispitnog postupka u svrhu sprečavanja izbjegavanja mjera Vijeće je Provedbenom uredbom (EU) br. 443/2011 (3) konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država proširilo na uvoz biodizela poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne („proširene mjere”).

(3)

Provedbenom uredbom (EU) br. 391/2014 (4) nakon parcijalne privremene revizije antisubvencijskih mjera na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, proširenih na uvoz biodizela poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, Vijeće je okončalo parcijalnu privremenu reviziju bez izmjene proširenih mjera na snazi.

(4)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/1519 (5), nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. stavkom 2. Osnovne uredbe, Europska komisija („Komisija”) uvela je konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država („mjere na snazi”).

B.   ZAHTJEV ZA REVIZIJU

(5)

Komisija je zaprimila zahtjev za parcijalnu privremenu reviziju („zahtjev za reviziju”) u skladu s člankom 19. i člankom 23. stavkom 6. Osnovne uredbe.

(6)

Zahtjev za reviziju podnijelo je društvo DSM Nutritional Products Canada Inc. („podnositelj zahtjeva”), proizvođač izvoznik iz Kanade, a u smislu područja primjene bio je ograničen na mogućnost stjecanja izuzeća od proširenih mjera.

(7)

U zahtjevu za reviziju podnositelj zahtjeva tvrdio je da je on doista proizvođač proizvoda iz postupka revizije i da može proizvesti ukupnu količinu koju je otpremio u Uniju od početka razdoblja ispitnog postupka u svrhu sprečavanja izbjegavanja mjera iz uvodne izjave 2. koji je doveo do uvođenja postojećih proširenih mjera.

(8)

Nadalje, podnositelj zahtjeva tvrdio je da nije povezan ni s jednim proizvođačem izvoznikom koji podliježe mjerama na snazi te da nije izbjegavao mjere na snazi.

C.   POKRETANJE PARCIJALNE PRIVREMENE REVIZIJE

(9)

Komisija je utvrdila da zahtjev za reviziju sadržava dostatne dokaze prima facie za opravdavanje pokretanja parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 19. i člankom 23. stavkom 6. Osnovne uredbe. Stoga je Komisija 19. svibnja 2015. pokrenula ispitni postupak objavom obavijesti u Službenom listu Europske unije  (6) („obavijest o pokretanju postupka”).

D.   PROIZVOD IZ POSTUPKA REVIZIJE

(10)

Proizvod iz postupka revizije su monoalkilni esteri masnih kiselina i/ili parafinska plinska ulja dobivena sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznat kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla („proizvod iz postupka revizije” ili „biodizel”), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 i ex 3826 00 90, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

E.   RAZDOBLJE ISPITNOG POSTUPKA

(11)

Razdobljem izvješćivanja za ovaj ispitni postupak obuhvaćeno je razdoblje od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. („razdoblje izvješćivanja”). Podatci su isto tako prikupljeni od 1. travnja 2009. do kraja razdoblja izvješćivanja.

F.   ZAINTERESIRANE STRANE

(12)

Komisija je o pokretanju parcijalne privremene revizije službeno obavijestila podnositelja zahtjeva i predstavnike Kanade. Zainteresirane strane dobile su priliku iznijeti svoje stavove u pisanom obliku i zatražiti saslušanje u roku određenom u obavijesti o pokretanju postupka. Javio se samo podnositelj zahtjeva. Rasprava nije bila zatražena.

(13)

Komisija je zaprimila odgovor na upitnik koji je dostavio podnositelj zahtjeva i koji je provjeren na licu mjesta u prostorima podnositelja zahtjeva u Kanadi.

G.   NALAZI ISPITNOG POSTUPKA

(14)

Podnositelj zahtjeva osnovan je 1997. kao proizvođač dodataka prehrani Omega 3.

(15)

Ispitnim postupkom utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva doista proizvođač biodizela, koji je nusproizvod procesa proizvodnje koncentrata ribljeg ulja Omega 3, odnosno njegova temeljnog poslovanja.

(16)

Ispitnim postupkom potvrđeno je i da podnositelj zahtjeva nije povezan ni s jednim proizvođačem biodizela iz Sjedinjenih Američkih Država koji podliježe mjerama.

(17)

Ispitnim postupkom uz to je potvrđeno da je podnositelj zahtjeva doista proizveo biodizel izvezen na tržište Unije.

(18)

Nadalje, ispitnim postupkom nisu otkriveni dokazi da je podnositelj zahtjeva kupio biodizel iz Sjedinjenih Američkih Država niti da je prekrcao biodizel proizveden u SAD-u u Uniju.

(19)

U pogledu nalaza u uvodnim izjavama 14. do 18. Komisija je utvrdila da je podnositelj zahtjeva doista proizvođač proizvoda iz postupka revizije te bi stoga trebao biti izuzet iz proširenih mjera.

(20)

Zainteresirane strane obaviještene su o namjeri odobravanja izuzeća podnositelju zahtjeva te im je bilo omogućeno podnošenje primjedbi. Nisu zaprimljene nikakve primjedbe na temelju kojih bi se odluka o okončanju postupka revizije mogla promijeniti.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (7),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 2. stavak 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/1519 zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Konačna kompenzacijska pristojba koja se primjenjuje na ‚sva ostala društva’, kako je utvrđeno člankom 1. stavkom 2., proširuje se na uvoz u Uniju monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja, dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznatih kao ‚biodizel’, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla, otpremljenih iz Kanade, bez obzira na to jesu li deklarirani kao podrijetlom iz Kanade ili ne, trenutačno obuhvaćenih oznakama KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (oznake TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) i ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009011), osim onih koje proizvode društva navedena u nastavku:

Zemlja

Trgovačko društvo

Dodatna oznaka TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Pristojba koja se proširuje jest pristojba utvrđena za ‚sva ostala društva’ u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 598/2009, odnosno konačna kompenzacijska pristojba od 237 EUR po toni neto.

Kompenzacijska pristojba na mješavine primjenjuje se razmjerno masenom udjelu, u mješavini, ukupnog sadržaja monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla (udio biodizela).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 188, 18.7.2009., str. 93.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 598/2009 od 7. srpnja 2009. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 179, 10.7.2009., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 443/2011 od 5. svibnja 2011. o proširenju konačne kompenzacijske pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 598/2009 na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država na uvoz biodizela koji je otpremljen iz Kanade, bez obzira je li deklariran kao podrijetlom iz Kanade ili ne, i o produljenju konačne kompenzacijske pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 598/2009 na uvoz biodizela u mješavini s masenim udjelom biodizela od 20 % ili manjim podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, te o prekidu ispitnog postupka u vezi uvoza otpremljenog iz Singapura (SL L 122, 11.5.2011., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 391/2014 od 14. travnja 2014. o okončanju parcijalne privremene revizije antisubvencijskih mjera na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, proširenih na uvoz koji se otprema iz Kanade, bez obzira na to je li prijavljen kao proizvod podrijetlom iz Kanade ili ne (SL L 115, 17.4.2014., str. 14.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1519 оd 14. rujna 2015. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 (SL L 239, 15.9.2015., str. 99.).

(6)  Obavijest o pokretanju postupka djelomične privremene revizije kompenzacijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, proširenih na uvoz poslan iz Kanade, bez obzira na to je li prijavljen kao proizvod podrijetlom iz Kanade ili ne (SL C 162, 19.5.2015., str. 9.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.).