30.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 188/2014

z 25. septembra 2014,

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2015/1256]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 12 (smernica Rady 98/49/ES) prílohy VI k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„13.

32014 L 0050: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice 2014/50/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. septembra 2014 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. septembra 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky boli oznámené.