30.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/40


DECIZIA NR. 188/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 25 septembrie 2014

de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul privind SEE [2015/1256]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa VI la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa VI la Acordul privind SEE, după punctul 12 (Directiva 98/49/CE a Consiliului) se introduce următorul punct:

„13.

32014 L 0050: Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, p. 1).”

Articolul 2

Textele Directivei 2014/50/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 26 septembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 128, 30.4.2014, p. 1.

(2)  Au fost semnalate obligații constituționale.