30.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/40


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 188/2014

2014 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo VI priedas (Socialinė apsauga) [2015/1256]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtraukta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (1);

(2)

todėl EEE susitarimo VI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo VI priede po 12 punkto (Tarybos direktyva 98/49/EB) įterpiamas šis punktas:

„13.

32014 L 0050: 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 30, p. 1).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Direktyvos 2014/50/ES tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 26 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 25 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 128, 2014 4 30, p. 1.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.