30.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/40


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 188/2014,

25. september 2014,

millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus) [2015/1256]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/50/EL, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu VI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu VI lisa punkti 12 (nõukogu direktiiv 98/49/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„13.

32014 L 0050: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/50/EL, 16. aprill 2014, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (ELT L 128, 30.4.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Direktiivi 2014/50/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 26. septembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 25. september 2014

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 128, 30.4.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.