30.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/40


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 188/2014

af 25. september 2014

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen [2015/1256]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag VI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 12 (Rådets direktiv 98/49/EF) i bilag VI til EØS-aftalen:

»13.

32014 L 0050: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2014/50/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 26. september 2014, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2014.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Kurt JÄGER

Formand


(1)  EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1.

(2)  Forfatningsmæssige krav angivet.