30.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/678

z dne 29. aprila 2015

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za paradižnik, kumare, namizno grozdje, marelice, češnje razen višenj, breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami, ter slive

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 (2) določa nadzor uvoza proizvodov iz Priloge XVIII k Uredbi. Ta nadzor je treba izvajati v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (3).

(2)

Za namene uporabe člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za leta 2012, 2013 in 2014 bi bilo treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumare in češnje razen višenj od 1. maja 2015 dalje ter za paradižnik, namizno grozdje, marelice, slive, breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami, ter slive od 1. junija 2015 dalje.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 543/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi lažje berljivosti bi bilo treba Prilogo XVIII k navedeni uredbi nadomestiti v celoti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi XVIII k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 se sprožitvene ravni za paradižnik, kumare, namizno grozdje, marelice, češnje razen višenj, breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami, ter slive nadomestijo z ravnmi iz ustreznega stolpca navedene priloge, kakor so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVIII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE I, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za tolmačenje kombinirane nomenklature je treba poimenovanje blaga razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev v okviru te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Opis blaga

Obdobje uporabe

Sprožitvene ravni (v tonah)

78.0015

0702 00 00

paradižnik

od 1. oktobra do 31. maja

451 045

78.0020

od 1. junija do 30. septembra

29 768

78.0065

0707 00 05

kumare

od 1. maja do 31. oktobra

16 093

78.0075

od 1. novembra do 30. aprila

13 271

78.0085

0709 91 00

artičoke

od 1. novembra do 30. junija

7 421

78.0100

0709 93 10

bučke

od 1. januarja do 31. decembra

263 359

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. maja

251 798

78.0120

0805 20 10

klementine

od 1. novembra do konca februarja

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarine (vključno s tangerinami in mandarinami satsuma); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

od 1. novembra do konca februarja

101 160

78.0155

0805 50 10

limone

od 1. junija do 31. decembra

302 950

78.0160

od 1. januarja do 31. maja

41 410

78.0170

0806 10 10

namizno grozdje

od 21. julija do 20. novembra

68 450

78.0175

0808 10 80

jabolka

od 1. januarja do 31. avgusta

558 203

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

464 902

78.0220

0808 30 90

hruške

od 1. januarja do 30. aprila

184 269

78.0235

od 1. julija do 31. decembra

235 468

78.0250

0809 10 00

marelice

od 1. junija do 31. julija

5 422

78.0265

0809 29 00

češnje, razen višenj

od 21. maja do 10. avgusta

29 831

78.0270

0809 30

breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami

od 11. junija do 30. septembra

4 701

78.0280

0809 40 05

slive

od 11. junija do 30. septembra

17 825“