30.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 111/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/678

оd 29. travnja 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 o razinama aktiviranja za dodatne carine za rajčice, krastavce, stolno grožđe, marelice, trešnje, osim višanja, breskve, uključujući nektarine, i šljive

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 543/2011 (2) predviđa se nadzor uvoza proizvoda iz njezina Priloga XVIII. Taj se nadzor provodi u skladu s detaljnim pravilima iz članka 308.d Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (3).

(2)

Radi primjene članka 5. stavka 4. Sporazuma o poljoprivredi (4) zaključenog u okviru Urugvajske runde višestranih trgovinskih pregovora te na temelju zadnjih podataka dostupnih za 2012., 2013. i 2014. treba izmijeniti razinu aktiviranja u pogledu primjene dodatnih carina za krastavce i trešnje, osim višanja, od 1. svibnja 2015. i za marelice, rajčice, šljive, breskve, uključujući nektarine, i stolno grožđe od 1. lipnja 2015.

(3)

Provedbenu uredbu (EU) br. 543/2011 treba u skladu s time izmijeniti. Radi jasnoće treba u cijelosti zamijeniti Prilog XVIII. navedenoj uredbi.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu ove mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 543/2011 razine aktiviranja za rajčice, krastavce, stolno grožđe, marelice, trešnje, osim višanja, breskve, uključujući nektarine, i šljive zamjenjuju se razinama utvrđenima u odgovarajućem stupcu navedenog priloga, kako je navedeno u Prilogu ovoj uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(4)  SL L 336, 23.12.1994., str. 22.


PRILOG

„PRILOG XVIII.

DODATNE UVOZNE CARINE: GLAVA IV., POGLAVLJE I., ODJELJAK 2.

Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, smatra se da opisi robe imaju samo indikativnu vrijednost. Područje primjene dodatnih carina utvrđeno je, u okviru ovog Priloga, oznakama KN kakve su bile na snazi u vrijeme prihvaćanja ove Uredbe.

Redni broj

Oznaka KN

Naziv robe

Razdoblje primjene

Razine aktiviranja (u tonama)

78.0015

0702 00 00

Rajčice

Od 1. listopada do 31. svibnja

451 045

78.0020

Od 1. lipnja do 30. rujna

29 768

78.0065

0707 00 05

Krastavci

Od 1. svibnja do 31. listopada

16 093

78.0075

Od 1. studenoga do 30. travnja

13 271

78.0085

0709 91 00

Artičoke

Od 1. studenoga do 30. lipnja

7 421

78.0100

0709 93 10

Tikvice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

263 359

78.0110

0805 10 20

Naranče

Od 1. prosinca do 31. svibnja

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementine

Od 1. studenoga do kraja veljače

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (uključujući tangerine i satsume); wilkings i slični križanci agruma

Od 1. studenoga do kraja veljače

101 160

78.0155

0805 50 10

Limuni

Od 1. lipnja do 31. prosinca

302 950

78.0160

Od 1. siječnja do 31. svibnja

41 410

78.0170

0806 10 10

Stolno grožđe

Od 21. srpnja do 20. studenoga

68 450

78.0175

0808 10 80

Jabuke

Od 1. siječnja do 31. kolovoza

558 203

78.0180

Od 1. rujna do 31. prosinca

464 902

78.0220

0808 30 90

Kruške

Od 1. siječnja do 30. travnja

184 269

78.0235

Od 1. srpnja do 31. prosinca

235 468

78.0250

0809 10 00

Marelice

od 1. lipnja do 31. srpnja

5 422

78.0265

0809 29 00

Trešnje, osim višanja

Od 21. svibnja do 10. kolovoza

29 831

78.0270

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

Od 11. lipnja do 30. rujna

4 701

78.0280

0809 40 05

Šljive

Od 11. lipnja do 30. rujna

17 825”