30.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/678,

29. aprill 2015,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 tomatite, kurkide, lauaviinamarjade, aprikooside, kirsside (välja arvatud hapukirsid), virsikute (sealhulgas nektariinid) ja ploomide suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivitusläve osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 183 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 543/2011 (2) on nähtud ette nimetatud määruse XVIII lisas loetletud toodete impordi järelevalve. Asjaomane järelevalve peab toimuma komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (3) artiklis 308d sätestatud eeskirjade kohaselt.

(2)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (4) artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks ning võttes arvesse viimaseid saadaolevaid andmeid 2012., 2013. ja 2014. aasta kohta tuleks alates 1. maist 2015 täiendavate tollimaksude kohaldamiseks muuta käivituslävesid kurkide ja kirsside (välja arvatud hapukirsid) suhtes ning alates 1. juunist 2015 tomatite, lauaviinamarjade, aprikooside, virsikute (sealhulgas nektariinid) ja ploomide suhtes.

(3)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 vastavalt muuta. Selguse huvides tuleks kõnealuse määruse XVIII lisa täielikult asendada.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XVIII lisas asendatakse tomatite, kurkide, lauaviinamarjade, aprikooside, kirsside (välja arvatud hapukirsid), virsikute (sealhulgas nektariinid) ja ploomide käivitusläved kõnealuse lisa vastavas veerus näidatud käivituslävedega, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, 7. juuni 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.


LISA

„XVIII LISA

TÄIENDAV IMPORDITOLLIMAKS: IV JAOTISE I PEATÜKI 2. JAGU

Olenemata kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise eeskirjadest, on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik. Käesoleva lisa kohaldamisel määratakse täiendavate tollimaksude rakendusala käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide rakendusala alusel.

Järjekorranumber

CN-kood

Toote kirjeldus

Rakendusperiood

Käivituslävi (tonnides)

78.0015

0702 00 00

Tomatid

1. oktoober – 31. mai

451 045

78.0020

1. juuni – 30. september

29 768

78.0065

0707 00 05

Kurgid

1. mai – 31. oktoober

16 093

78.0075

1. november – 30. aprill

13 271

78.0085

0709 91 00

Artišokid

1. november – 30. juuni

7 421

78.0100

0709 93 10

Kabatšokid

1. jaanuar – 31. detsember

263 359

78.0110

0805 10 20

Apelsinid

1. detsember – 31. mai

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementiinid

1. november – veebruari lõpp

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); vilkingid ja muud tsitrushübriidid

1. november – veebruari lõpp

101 160

78.0155

0805 50 10

Sidrunid

1. juuni – 31. detsember

302 950

78.0160

1. jaanuar – 31. mai

41 410

78.0170

0806 10 10

Lauaviinamarjad

21. juuli – 20. november

68 450

78.0175

0808 10 80

Õunad

1. jaanuar – 31. august

558 203

78.0180

1. september – 31. detsember

464 902

78.0220

0808 30 90

Pirnid

1. jaanuar – 30. aprill

184 269

78.0235

1. juuli – 31. detsember

235 468

78.0250

0809 10 00

Aprikoosid

1. juuni – 31. juuli

5 422

78.0265

0809 29 00

Kirsid, v.a hapukirsid

21. mai – 10. august

29 831

78.0270

0809 30

Virsikud, sh nektariinid

11. juuni – 30. september

4 701

78.0280

0809 40 05

Ploomid

11. juuni – 30. september

17 825”