30.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/678

ze dne 29. dubna 2015,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, okurky salátové, stolní hrozny, meruňky, třešně, s výjimkou višní, broskve včetně nektarinek a švestky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (2) stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVIII uvedeného nařízení. Tento dohled se vykonává v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 dohody o zemědělství (4) uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2012, 2013 a 2014 by měly být změněny spouštěcí hodnoty pro uplatnění dodatečných cel na okurky salátové a třešně, s výjimkou višní, od 1. května 2015 a na rajčata, stolní hrozny, meruňky, broskve včetně nektarinek a švestky od 1. června 2015.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Z důvodů přehlednosti by měla být nahrazena celá příloha XVIII uvedeného nařízení.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze XVIII prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se spouštěcí hodnoty pro rajčata, okurky salátové, stolní hrozny, meruňky, třešně, s výjimkou višní, broskve včetně nektarinek a švestky nahrazují hodnotami uvedenými v příslušném sloupci uvedené přílohy ve znění přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktů

Období uplatnění

Spouštěcí hodnoty (v tunách)

78.0015

0702 00 00

Rajčata

od 1. října do 31. května

451 045

78.0020

od 1. června do 30. září

29 768

78.0065

0707 00 05

Okurky salátové

od 1. května do 31. října

16 093

78.0075

od 1. listopadu do 30. dubna

13 271

78.0085

0709 91 00

Artyčoky

od 1. listopadu do 30. června

7 421

78.0100

0709 93 10

Cukety

od 1. ledna do 31. prosince

263 359

78.0110

0805 10 20

Pomeranče

od 1. prosince do 31. května

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementinky

od 1. listopadu do konce února

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. listopadu do konce února

101 160

78.0155

0805 50 10

Citrony

od 1. června do 31. prosince

302 950

78.0160

od 1. ledna do 31. května

41 410

78.0170

0806 10 10

Stolní hrozny

od 21. července do 20. listopadu

68 450

78.0175

0808 10 80

Jablka

od 1. ledna do 31. srpna

558 203

78.0180

od 1. září do 31. prosince

464 902

78.0220

0808 30 90

Hrušky

od 1. ledna do 30. dubna

184 269

78.0235

od 1. července do 31. prosince

235 468

78.0250

0809 10 00

Meruňky

od 1. června do 31. července

5 422

78.0265

0809 29 00

Třešně, s výjimkou višní

od 21. května do 10. srpna

29 831

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

od 11. června do 30. září

4 701

78.0280

0809 40 05

Švestky

od 11. června do 30. září

17 825“