11.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 78/42


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 78/09

Referenčna številka državne pomoči

SA.32219 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Organ, ki dodeli pomoč

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Naziv ukrepa pomoči

INNCORPORA – FPGS

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

11.2.2011–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija,Ugodno posojilo (vključno s podrobnostmi o tem, kako je posojilo zavarovano)

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

20 %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

65 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32223 (11/X)

Država članica

Poljska

Referenčna oznaka države članice

PL

Ime regije (NUTS)

Poland

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Naziv ukrepa pomoči

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

25.6.2010–30.6.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

80 %

20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

60 %

20 %

Temeljne raziskave (člen 31(2)(a))

100 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32243 (11/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Naziv ukrepa pomoči

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2011–31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Gojenje trajnih nasadov,Pridelovanje netrajnih rastlin,Mešano kmetijstvo,Živinoreja,Razmnoževanje rastlin

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija,Subvencioniranje obresti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

50 %

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

200 000 EUR

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

100 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

70 %

10 %

Posebno usposabljanje (člen 38(1))

35 %

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.32289 (11/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

GALICIA

Člen 107(3)(a),Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Prolongation X 209/2010

Trajanje

31.1.2011–31.12.2011

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

Za jamstva

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Referenčna številka državne pomoči

SA.32298 (11/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Naziv ukrepa pomoči

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.4.2010–31.3.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 0,00 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)

5 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure